เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดแบบเหมาจ่าย เฮลท์ โพรเทคเตอร์ มี 5 แผนให้คุณเลือกซื้อแนบกับกรมธรรมหลักของคุณ รับความคุ้มครองกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย จากการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จนถึงครบอายุ 80 ปี เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงต่อปีสูงสุด 5,500,000 บาท ค่าห้องสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อวัน ให้คุณและคนที่รัก รับมาตรฐานการดูแล รักษาสุขภาพอย่างเต็มที่ และที่ดีที่สุด
 

  • มั่นใจ รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดตามใจคุณ มีให้เลือกถึง 5 แผน สามารถต่ออายุ และรับความคุ้มครองจนครบอายุ 80 ปี
  • แน่นอน เบาใจกับภาระค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่ายตามจริงต่อปีสูงสุดถึง 5,500,000 บาท
  • หมดกังวล ความคุ้มครองครอบคลุม Day Case สูงถึง 21 รายการ
  • อุ่นใจ ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายกว่า 260 แห่ง ทั่วประเทศ
  • สบายใจ กับสายด่วนพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง

ผลประโยชน์ต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาลและผ่าตัด ในแต่ละครั้ง

รับผลประโยชน์เต็มๆ* แผนการประกันภัย
HSP 3 HSP 6 HSP 9 HSP 12 HSP 15
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

1,100,000 2,200,000 3,300,000 4,400,000 5,500,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งในครั้งหนึ่ง

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) และในกรณีที่ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน) ทั้งนี้รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์

3,000 6,000 9,000 12,000 15,000
2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์)

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
3. ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล
ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง

1,500 2,500 3,500 4,000 4,500
4. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ

ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง*
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด

6. ค่าแพทย์วิสัญญี

7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล สำหรับค่ายาและเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฎิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิตและพลาสมา กายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาล เป็นต้น

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

8. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน  30 วัน ก่อนวันเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล และ/หรือ 60 วัน หลังวันออกจากโรงพยาบาล

ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง*
9. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
ซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

10. ค่าผ่าตัดหรือหัตถการในฐานะผู้ป่วยใน ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ (Day Case)

* การจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ข้อ 1 ถึง 10 เมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติม สัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นสัญญาปีต่อปี โดยสามารถต่ออายุ และรับความคุ้มครองจนครบอายุ 80 ปี และไม่เกินระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก โดยการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

อายุรับประกันภัย

  • 31 วัน จนถึงอายุ 70 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี)
 
เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองเบื้องต้น
1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาฯ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาฯ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย (Waiting Period)
2. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
 
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ