skip to main content

a close up of a map

การซ่อมรถประกันภัย

  1. บริษัทฯ จะซ่อมรถของท่านโดยอู่มาตรฐานซึ่งได้รับใบรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  2. ก่อนนำรถเข้าซ่อม   กรุณานำสิ่งของมีค่าออกจากรถเสียก่อน
  3. เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว   กรุณาตรวจสอบเรียบร้อยก่อนการรับรถ หากพบความไม่เรียบร้อย กรุณา แจ้งบริษัทฯ ทันที

ตรวจสอบรายชื่ออู่ในเครือได้ที่นี่

a drawing of a cartoon character