ข้ามไปหน้าหลัก

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อผู้เอาประกันภัยมีประเด็นร้องเรียนในเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ทุกข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของผู้เอาประกันภัย จะได้รับการใส่ใจ แก้ไขปรับปรุง และแจ้งกลับในลักษณะ One Stop Service ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนไปยังบริษัทฯ ได้หลายวิธี ได้แก่

 • โทรศัพท์ : 0-2615-6860 (วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30–17.00 น.)
 • โทรสาร : 0-2615-6880 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • E-mail : CHC.THLife@chubb.com
 • ทางไปรษณีย์ที่ :
  ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
  บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
  130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

 • รับฟัง ขออภัย และขอบคุณในทุกความคิดเห็นของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบริษัทฯ
 • พนักงานของศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนจะพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยทันที
 • หากเรื่องดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที พนักงานจะนำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงความต้องการของผู้เอาประกันภัย ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง เพื่อตรวจสอบและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในวันทำการถัดไป
 • ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการดำเนินการ ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะจนกว่าเรื่องร้องเรียนจะแล้วเสร็จ

ดาวน์โหลดแบบคำร้องเรื่องร้องเรียน