ข้ามไปหน้าหลัก

ข้อตกลงการใช้งาน

การยอมรับข้อตกลง

เว็บไซต์นี้เป็นของและดูแลโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของ”) ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทชับบ์ผู้ให้บริการด้านการประกันและประกันต่อ (ซึ่งต่อไปจะเรียกโดยรวมว่า “ชับบ์”) ชับบ์ประกอบด้วยบริษัทประกันและบริษัทประกันต่อที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจประกันและ/หรือประกันต่อ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศ และในหลายเขต ของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ชับบ์ยังรวมถึงบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการ แก่ธุรกิจประกันและลูกค้าอื่นๆ อีกด้วย

เว็บไซต์นี้ทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆได้ทางออนไลน์ เนื้อหาเหล่านี้อาจรวมถึงใบคำขอเอาประกัน แบบฟอร์มกรมธรรม์ประเภทต่างๆ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการในการประกันบางประเภท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ซึ่งเสนอโดยผู้ให้บริการด้านประกัน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้ชับบ์ เว็บไซต์นี้ยังประกอบด้วยข้อความ รูป ภาพกราฟฟิก โลโก้ ปุ่มคำสั่ง ภาพ ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ และเนื้อหาอื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “เนื้อหา”) และยังอาจนำไปสู่การเข้าถึงซอฟท์แวร์ที่มีกรรมสิทธิ์บางประเภทซึ่งใช้เพื่อเชื่อมโยงการค้นหาและใช้ประโยชน์ฟังก์ชันต่างๆ ที่ได้จัดไว้บริการทางเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ซอฟท์แวร์”) เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ: การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่จะกล่าวต่อไป รวมถึงกฎหมายและระเบียบทั้งหมดที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือข้อมูล เนื้อหา บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านก่อให้เกิดการยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างนี้ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงโดยเจ้าของเป็นครั้งคราวได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลิตภัณฑ์และบริการ เนื้อหา และซอฟต์แวร์ใหม่ใดๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้เช่นกัน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถูกเพิ่มเข้ามา ทั้งนี้เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งเราสนับสนุนให้ท่านเข้าชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อจำกัดในการอนุญาตและเข้าเว็บไซต์

เจ้าของจำกัดสิทธิในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เป็นการส่วนตัวของท่าน โดยไม่อนุญาตให้ถ่ายเทข้อมูล (download) (นอกเหนือจากหน่วยความจำของหน้าเว็บไซต์หรือ page caching) หรือดัดแปลงแก้ไขเว็บไซต์ หรือบางส่วนของเว็บไซต์ ยกเว้นได้รับหนังสือแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของ การอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการให้จำหน่ายต่อหรือการใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ การรวบรวมและใช้รายการข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือราคาใดๆ หรือการลอกเลียนแบบเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรือการใช้ไฟล์โรบอทส์ (Robots) หรือเครื่องมือรวบรวมและสกัดข้อมูลในทำนองเดียวกัน ไม่อนุญาตให้นำเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไปสร้างใหม่ ทำซ้ำ ทำสำเนา จำหน่าย จำหน่ายต่อ เข้าชม หรือ เอาเปรียบ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้แยกส่วนเนื้อหา (frame) หรือใช้เทคนิคในการแยกส่วนเนื้อหา (framing) เพื่อสอดแทรกเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่นใด (รวมถึง ภาพ ข้อความ การวางหน้าเว็บไซต์ หรือรูปแบบ) ของเจ้าของหรือบริษัทในเครือโดยปราศจากหนังสือแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รหัสเมต้า-แทก (meta-tag) หรือการซ่อนข้อความ (hidden text) ประเภทอื่นๆ โดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายบริการของชับบ์โดยปราศจากหนังสือแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของ การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ก็ตามจะมีผลเป็นการยกเลิกความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของ

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ

เนื่องด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับการประกันและข้อบังคับทางกฎหมาย อื่นๆ ผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภทที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถนำไปใช้กับผู้ใช้ทุกรายหรือในทุกเขตอำนาจศาล ข้อมูลที่บรรจุไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักประกัน ผลิตภัณฑ์ประกัน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดโดยบริษัทสมาชิกของชับบ์ เว้นแต่ในกรณีที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ บริษัทสมาชิกของชับบ์ไม่เสนอขายหรือจำหน่ายหลักประกัน ผลิตภัณฑ์ประกัน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ใดๆ ทั้งสิ้น หรือหากมีการจำหน่ายโดยบริษัทสมาชิกของชับบ์ หลักประกัน ผลิตภัณฑ์ประกัน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ นั้น ก็จะไม่มีผลในเขตอำนาจศาลใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะถือเป็นการนำเสนอหรือการชักชวน หรือการซื้อหรือการจำหน่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้กฎหมายหลักประกัน กฎหมายประกัน หรือกฎหมายประเภทอื่นๆ ของเขตอำนาจศาลนั้นๆ

กรุณาติดต่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากชับบ์หรือนายหน้าของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่พร้อมสำหรับท่าน

เว็บไซต์นี้ให้คำอธิบายโดยสรุปหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ชับบ์และบริษัทสมาชิกได้พยายามดำเนินการเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ดี ข้อความต่างๆมีจุดประสงค์เพื่อใช้บรรยายผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวม และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของกรมธรรม์หรือข้อตกลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่อ้างถึงทุกประการ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรับเงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับสมบูรณ์ได้

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง เนื้อหาและซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทสมาชิกของชับบ์หรือบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกผู้จัดทำเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและสหรัฐอเมริกา การรวบรวม (หมายถึงการสะสม การจัดเตรียม และการประกอบ) เนื้อหาและซอฟท์แวร์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทสมาชิกของชับบ์หรือบริษัทในเครือแต่ผู้เดียว และยังได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและสหรัฐอเมริกา

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้และสั่งพิมพ์เป็นสำเนาถาวรสำหรับการใช้งานส่วนตัว โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องไม่ทำลายและไม่ลบหรือดัดแปลงลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายใดๆ (เช่นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ) ที่อยู่ในข้อมูล ท่านไม่อาจทำการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ (เพื่อค่าตอบแทนหรืออื่นๆ) ถ่ายทอด แสดงผล ประกอบ สร้างใหม่ นำกลับมาใช้ใหม่ ประกาศ จัดพิมพ์ อนุญาต แยกส่วนเนื้อหา ดาวน์โหลด เก็บเพื่อใช้ภายหลัง สร้างงานลอกเลียนแบบ ส่งผ่าน หรือ จำหน่าย ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงข้อความ ภาพ เสียง และภาพทุกประเภท โดยปราศจากหนังสือแสดงความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของหรือบุคคลภายนอกผู้จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่ในกรณีที่ชับบ์ได้ระบุให้เป็นอื่นอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขฉบับนี้

ห้ามมิให้ท่านหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากท่าน นำเนื้อหารวมทั้งภาพไปใช้ ยกเว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากเจ้าของ การนำข้อความหรือภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าของและบริษัทในเครือไม่รับประกันหรือให้คำรับรองว่าการใช้เนื้อหา บริการ ซอฟท์แวร์ หรือส่วนประกอบอื่นใด ที่แสดงผลบนเว็บไซต์นี้ จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายการค้าต่างๆ รวมถึง “Chubb Samaggi” “Chubb Life” “Chubb Asia Pacific” “CHUBB” “ESIS” และ “West Chester” เป็นเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท ชับบ์ จำกัด (Chubb Limited) หรือบริษัทสาขาใดบริษัทหนึ่ง ชื่อโดเมนสำหรับเว็บไซต์นี้ โลโก้ Chubb ส่วนหัวของหน้าทั้งหมด ภาพกราฟฟิกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ และสัญลักษณ์ปุ่มคำสั่งต่างๆ (button icons) เป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และ/หรือ รูปลักษณ์โดยรวมของสินค้า (Trade Dress) ของบริษัทสมาชิกของชับบ์หรือบริษัทในเครือ ส่วนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รูปลักษณ์โดยรวมของสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อบริษัทหรือโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ท่านตกลงว่าจะไม่นำเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รูปลักษณ์โดยรวมของสินค้า หรือโลโก้อื่นๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยปราศจากหนังสือยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของ

ความเป็นเจ้าของข้อมูลที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ - ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลใดก็ตามที่ส่งมายังชับบ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเข้ามาโดยตรง การส่งแบบฝากไว้ การส่งด้วยอีเมล หรืออีกนัยหนึ่ง หากมีข้อมูลคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะรวมอยู่ด้วย จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และจะเป็นทรัพย์สินที่ตกเป็นของเจ้าของ ข้อมูลดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสร้างใหม่ การชักชวน การเปิดเผย การส่งผ่าน การตีพิมพ์ การแพร่สัญญาณออกอากาศ และการประกาศ ชับบ์มีอิสระในการนำความคิด แนวทางความคิด ความรู้และทักษะ (Know-how) หรือเทคนิควิธีการ ที่อยู่ในการสื่อสารทั้งหมดที่ท่านส่งมายังเจ้าของผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือช่องทางอื่นๆ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดโดยใช้ข้อมูลดังกล่าว

กรรมสิทธิ์ของซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้จัดหาข้อมูล และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามมิให้ใช้ซอฟท์แวร์นี้นอกเหนือไปจากการค้นหาและใช้คำสั่งของฟังก์ชันต่างๆ ที่ตั้งไว้บนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงไม่ทำสำเนา เผยแพร่ แสดงผลต่อสาธารณะ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงแก้ไข แปลโปรแกรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ ถอดรหัสโปรแกรมย้อนกลับ หรือ พยายามที่จะค้นหารหัสต้นฉบับของซอฟท์แวร์ นอกจากนี้ ท่านยินยอมที่จะไม่เข้าถึงบริการหรือเนื้อหาโดยวิธีใดๆ ก็ตามนอกเหนือไปจากการเชื่อมต่อที่เจ้าของได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วผ่านทางเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้งานของท่านเพื่อเข้าถึงบริการและเนื้อหาต่างๆ

ซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์นี้เป็นของเจ้าของหรือเจ้าของได้รับอนุญาตให้ใช้ และอาจประกอบด้วยเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายและระเบียบควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ รวมทั้งเขตอำนาจศาลอื่นๆ ท่านจะไม่คัดลอก ส่งผ่าน หรือ ส่งออกซอฟท์แวร์ดังกล่าวอันเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการส่งออกดังกล่าว เจ้าของไม่อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดหรือการส่งออกซอฟท์แวร์หรือข้อมูลทางเทคนิคใดๆ ก็ตามจากเว็บไซต์นี้ไปยังเขตอำนาจศาลที่ถูกสั่งห้ามโดยกฎหมายและระเบียบการส่งออกดังกล่าว

ข้อกำหนดในการเชื่อมโยงเว็บไซต์

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และสายโทรศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยง การตัดสินใจ และค่าใช้จ่ายของท่านเอง เจ้าของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนการกำหนดค่าการเข้าถึงของเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

การใช้ที่ต้องห้าม

ห้ามใช้หรือพยายามใช้เว็บไซต์นี้ (1) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกง หรือ มุ่งร้าย หรือ (2) ในทางที่อาจสร้างความเสียหาย ทำให้ไร้ความสามารถ สร้างภาระหนัก หรือ สร้างความบกพร่อง ให้กับเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ หรือ (3) ในทางที่อาจแทรกแซงการใช้งานและการรับความรื่นรมย์บนเว็บไซต์นี้ของผู้อื่น หรือ (4) เพื่อลักลอบเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์หรือระบบ โดยการบุกรุก การทำเหมืองรหัสผ่าน (password mining) หรือ วิธีอื่นใด หรือ (5) เพื่อเข้าถึงระบบ ข้อมูลหรือข้อความที่เจ้าของไม่มีเจตนาให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ หรือ (6) เพื่อรับเนื้อหาหรือข้อมูลด้วยวิธีที่เจ้าของไม่มีเจตนาจัดให้ หรือ (7) นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ตามเจตนา

นอกจากนี้ ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

ก) อัพโหลด หรือ ส่งผ่าน สาร ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อความ ซอฟท์แวร์ หรือ ภาพ หรือ เนื้อหาอื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “องค์ประกอบ”) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ข่มขู่ ก่อกวน หลอกลวง หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร กล่าวร้าย หรือ เป็นที่รังเกียจ หรืออาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการประชาสัมพันธ์

ข) สร้างรูปพรรณเท็จ (false identity) เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงผู้อื่นหรือเลียนแบบบุคคลหรือเอกลักษณ์อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้แทนของชับบ์ หรือกล่าวเท็จ หรือแถลงข้อความเป็นเท็จเกี่ยวกับความผูกพันที่มีกับบุคคลหรือองค์กร

ค) อัพโหลดหรือถ่ายทอดองค์ประกอบใดๆที่ท่านไม่มีสิทธิ์ในการทำซ้ำ แสดง หรือถ่ายทอด โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือภายใต้ข้อสัญญาหรือความผูกพันในการมอบอำนาจ (เช่น ข้อตกลงในการปกปิดข้อมูล)

ง) อัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัส โปรแกรมม้าโทรจัน (Trojan horses) หนอนอินเตอร์เน็ต (worms)โปรแกรมระเบิดเวลา (time bombs) โปรแกรมยกเลิกข้อความแคนเซิลบอต (cancel-bots) ไฟล์เสีย (corrupted files)หรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใกล้เคียงที่อาจสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น

จ) ลบสิ่งใดๆที่บ่งชี้ถึงผู้ประพันธ์ ข้อกำหนดสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือ ชื่อหรือตราซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ที่ท่านอัพโหลดเข้าไปในโปรแกรมปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารทุกรูปแบบ

ฉ) ใช้โปรแกรมเพื่อการสื่อสารในทางที่ส่งผลลบต่อการใช้งานของทรัพยากรต่างๆ ในเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้รายอื่นๆ (เช่น การแสดงความรู้สึกที่เกินควร การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือ การโพสต์ข้อความซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจนล้นจอ)

ช) อัพโหลดหรือส่งผ่านโฆษณา ข้อมูลส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ร้องขอ “จดหมายขยะ (junk mail)” “สแปม (spam)” “จดหมายลูกโซ่ (chain letters)” “แชร์ลูกโซ่ (pyramid scheme)” หรือการชักชวน การโฆษณาชวนเชื่อ ทุกรูปแบบ หรืออื่นๆ

ซ) ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือ สากล

ฌ) อัพโหลดหรือส่งผ่านข้อมูลใดๆที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้ใดก็ตาม

ญ) ลบทิ้งหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ถูกโพสต์โดยบุคคลหรือองค์กรอื่น

ฎ) จัดการ หรือ แสดงเว็บไซต์นี้โดยการแยกส่วนของเนื้อหา (framing) ทำสำเนาข้อมูล (mirroring) หรือใช้เทคโนโลยีค้นหาทางไปสู่ข้อมูลอื่นๆ หรือทำการเชื่อมโดยตรงไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้นอกเหนือไปจากหน้าแรกของเว็บไซต์หรือโฮมเพจ ตามที่กำหนดในการจำกัดสิทธิและการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ

ฏ) ลงทะเบียน ลงนามเป็นสมาชิก พยายามที่จะลงทะเบียน พยายามที่จะลงนามเป็นสมาชิก หรือ พยายามที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก ในนามของผู้ใดก็ตามสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ก็ตาม โดยปราศจากการได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยบุคคลที่มีอำนาจให้กระทำการนั้นๆ หรือ

ฐ) รับ หรือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นรวมถึงที่อยู่ในอินเตอร์เน็ตของผู้อื่น

เจ้าของสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายตามที่เห็นสมควรกับผู้ที่กระทำการหรือต้องสงสัยว่ากระทำการละเมิดข้อกำหนดที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงและ/หรือบัญชีของผู้ใช้ เจ้าของอาจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และ/หรือบุคคลอื่นในการสืบสวนความผิดทางแพ่งหรือทางอาญาที่ต้องสงสัยหรือที่ถูกกล่าวหา

เจ้าของสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลได้ตลอดเวลาเท่าที่เจ้าของเห็นว่าจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ กระบวนทางกฎหมาย หรือ คำสั่งของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือเรียบเรียง ปฏิเสธการโพสต์ หรือโยกย้ายข้อมูลหรือส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

สิทธิในการตรวจสอบ

เจ้าของสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อที่เห็นว่าควรรวมถึงการโยกย้ายส่วนประกอบใดๆ ก็ตามซึ่งภายใต้ดุลยพินิจของเจ้าของเห็นว่าอาจผิดกฎหมาย อาจทำให้เจ้าของเกิดหนี้สิน อาจฝ่าฝืนข้อตกลงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือภายใต้ดุลยพินิจของเจ้าของเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเจ้าของสำหรับเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของและดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของ การเชื่อมโยงดังกล่าวได้ถูกจัดเตรียมไว้เพียงเพื่อการอ้างอิงที่และความสะดวกสบายในการใช้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับรองเว็บไซต์เหล่านั้นยกเว้นในส่วนที่เราได้ระบุไว้แล้วโดยเฉพาะ

ในกรณีที่เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นของ ไม่ได้ดำเนินการโดย หรือ ดูแลรักษาโดยเจ้าของหรือบริษัทในเครือ ท่านยอมรับและยินยอมว่า เจ้าของไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดต่อเนื้อหา สินค้า บริการ หรือ ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่บนหรือมีอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว เราไม่รับผิดต่อข้อมูล สินค้า โฆษณา เนื้อหา บริการ หรือการเข้าถึงซอฟท์แวร์ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ของบุคคลอื่นเหล่านี้ หรือกิจกรรมที่ท่านได้กระทำซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว เว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวเหล่านี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรจะทบทวน เจ้าของไม่มีหน้าที่ต้องคงไว้ซึ่งการเชื่อมโยงเว็บไซต์และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอาจลบการเชื่อมโยงออกไปได้ทุกเมื่อโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ทั้งเจ้าของและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจาก หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือความเชื่อถือ ในเนื้อหา สินค้า บริการ หรือ ส่วนประกอบอื่นๆที่มีอยู่หรือมาจากเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว

ชับบ์ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของบุคคลที่สาม

และไม่มีการยืนยันความถูกต้อง

ชับบ์ไม่ได้ควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์นี้ที่จัดเตรียมโดยบุคคลภายนอก ดังนั้น ความเห็น แถลงการณ์ บริการใดๆ หรือข้อมูลอื่น ที่แสดงหรือจัดให้มีปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยบุคคลภายนอกนั้น เป็นของบุคคลภายนอกดังกล่าว เจ้าของไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือสำหรับความเห็น แถลงการณ์ หรือข้อมูลอื่นที่จัดเตรียมโดยบุคคลภายนอก เจ้าของไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่า การใช้เนื้อหาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่ถูกอ้างอิง หรือผู้ให้บริการ จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่บริษัทสมาชิกของชับบ์ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้อยู่ในเครือของบริษัทสมาชิกของชับบ์

การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

คุกกี้คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ จะทำการเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้มีการนำมาใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ โดยทั่วไปเพื่อให้การใช้งานของผู้ใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไม่พบว่าทำให้ติดไวรัส หรือทำอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จำนวนมากมีอายุได้เท่ากับเวลาในการใช้หรือการเข้าชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง บางชนิดอาจมีวันหมดอายุ หรืออาจจะคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าจะถูกลบทิ้ง

คุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น เพื่อคงความต่อเนื่องระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราสำหรับงานวิจัยและวัตถุประสงค์อื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูลความนิยมของท่านเพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอเชิงการตลาด หรือเพื่อเก็บรักษาชื่อของผู้ใช้หรือการสร้างรหัสลับสำหรับเลขประจำตัวเพื่อให้ท่านมิต้องจัดเตรียมข้อมูลนี้ทุกครั้งที่ท่านกลับเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ของเราจะติดตามกิจกรรมของท่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์นี้ และจะไม่ติดตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ของท่าน คุกกี้ของเราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนของท่าน

ท่านสามารถเลือกได้ว่าคอมพิวเตอร์ของท่านจะรับคุกกี้หรือไม่ โดยเลือกค่าตั้งพึงใจหรือทางเลือกที่ท่านพอใจในโปรแกรมดูเว็บหรือเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางออนไลน์บางประเภทของเราหรือโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ ของเว็บไซต์

เราอาจใช้บริษัทอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อจัดตั้งคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราและรวบรวมข้อมูลจากคุกกี้ให้เรา ในบางกรณีเราอาจจะใช้อีกบริษัทหนึ่งเพื่อดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของเราด้วย เราใช้ข้อมูลจากคุกกี้ที่รวบรวมโดยบริษัทเหล่านี้ในลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวไว้ข้างต้น

นอกเหนือไปจากข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุกกี้ เรายังรับข้อมูลที่ท่านส่งให้เราทางออนไลน์อีกด้วย เช่น เมื่อท่านใช้เครื่องมือและเครื่องคำนวณของเรา หรือเมื่อท่านส่งใบสมัครเข้ามา หรือเมื่อท่านสื่อสารกับเรา ในบางกรณีเราก็เก็บรักษาทั้งข้อมูลจากคุกกี้และ/หรือข้อมูลที่ท่านส่งให้เราทางออนไลน์ เช่น เพื่อให้การติดต่อของท่านเสร็จสมบูรณ์ หรือเพื่อเก็บประวัติการติดต่อที่ผ่านมาของท่าน หรือในกรณีอื่นๆ เช่น เมื่อท่านใช้เครื่องมือหรือเครื่องคำนวณของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลจากคุกกี้และ/หรือข้อมูลออนไลน์ที่ท่านให้เราต่อเมื่อท่านขอให้เราเก็บไว้เพื่อการใช้งานของท่านในครั้งต่อๆไป

การเปลี่ยนแปลงบริการ

เจ้าของอาจจะดัดแปลงหรือระงับผลิตภัณฑ์และบริการ เนื้อหา หรือซอฟท์แวร์ หรือบางส่วนของที่กล่าวมา โดยมีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ โดยดุลยพินิจของเจ้าของ ทั้งเจ้าของและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลภายนอกในการดัดแปลงหรือระงับผลิตภัณฑ์และบริการ เนื้อหา หรือ ซอฟท์แวร์

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยเจ้าของเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ และไม่มีเจตนาให้คำปรึกษาหรือแนะนำที่ผู้ใช้อาจจะพึ่งพิงได้ เจ้าของได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการรวบรวม ตระเตรียม และจัดหาข้อมูลและเนื้อหาที่มีคุณภาพ แต่ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือความเพียงพอของข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดูแลโดยเจ้าของ ผู้ใช้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยยอมรับความเสี่ยงเองแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อมูลและคำบรรยายประกอบนั้นไม่ใช่ข้อตกลง ข้อจำกัด และเงื่อนไขสมบูรณ์ที่จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการ แต่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไป โปรดดูข้อตกลง ข้อจำกัด และเงื่อนไขสมบูรณ์จากกรมธรรม์ตัวจริงหรือสัญญาของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์ชับบ์จากชับบ์หรือจากบุคคลที่สาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของการซื้อนั้นจะมีผลกับการซื้อครั้งดังกล่าว และการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้จะไม่มีผลต่อการซื้อไม่ว่าในทางใดๆ

เว็บไซต์นี้อาจจัดเตรียมการวางแผนและเครื่องมือช่วยศึกษารวมถึงเครื่องคำนวณสำหรับท่าน เครื่องมือและเครื่องคำนวณดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้ท่านได้จำลองเหตุการณ์ “อะไรจะเกิดขี้นถ้า...” ซึ่งผลที่ได้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้น และตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสมมติฐานที่ระบุไว้ ไม่มีการรับประกันว่าผลที่แสดงออกมานั้นถูกต้องหรือจะต้องเกิดขึ้นจริงเสมอไป นอกจากนี้ เครื่องมือและเครื่องคำนวณดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวางแผนที่ท่านอาจจะได้ชำระค่าธรรมเนียมไปแล้ว ถึงแม้ว่าเครื่องมือและเครื่องคำนวณจะอ้างอิงข้อมูลที่มาจากหรือประกอบอยู่ในรายงานก็ตาม

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาและซอฟท์แวร์ทั้งหมดได้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ “ลักษณะที่เป็นอยู่” หรือ “ตามลักษณะที่มีอยู่” และเจ้าของปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งในการรับประกันและเงื่อนไขทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันเป็นนัยว่าขายได้หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดๆ เจ้าของไม่รับรองว่าเนื้อหาและซอฟท์แวร์นั้นถูกต้อง ตรงเวลา ต่อเนื่อง ไม่มีไวรัส หรือ ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่รับรองว่าปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เจ้าของจะไม่รับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นพิเศษ เป็นผลกระทบจาก หรือเป็นเยี่ยงอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียสินค้า การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียอื่นๆ ที่ไม่อาจจับต้องได้ ถึงแม้ว่าเจ้าของจะได้รับการชี้แนะถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้น ที่อาจเกิดจากการใช้ของท่าน หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ บริการ เนื้อหา หรือ ซอฟท์แวร์ หรือค่าใช้จ่ายในการรับผลิตภัณฑ์และบริการทดแทนที่เกิดจากการสูญเสียข้อมูล ข้อความ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากการซื้อหรือการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ หรือข้อความ หรือการจัดการของบุคคลที่สามใดๆก็ตาม หรือในกรณีใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา หรือ ซอฟท์แวร์ ท่านเข้าใจและยอมรับว่า การใช้เว็บไซต์ของท่านตั้งอยู่บนพื้นฐานของการงดใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องเจ้าของหรือบริษัทในเครือโดยตรงหรือการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ของท่าน

บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยบังเอิญหรือจากผลกระทบ ดังนั้นข้อจำกัดบางข้อที่กล่าวข้างบนอาจจะไม่มีผลต่อท่าน

กฎหมายของรัฐบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดการรับประกันโดยปริยาย หรือการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางประเภท หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับท่าน ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อยกเว้น หรือ ข้อจำกัดบางข้อหรือทั้งหมดก็อาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน ดังนั้นท่านอาจมีสิทธิต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ การแจ้งโดยเจ้าของถึงท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือข้อตกลงการใช้งานจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์หรือส่งทางอีเมลหรือทางจดหมาย

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์นี้หรือส่งอีเมลมาให้เรา ท่านกำลังสื่อสารกับเราผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านยินยอมที่จะรับสารจากเราผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมลหรือโดยการปิดประกาศบนเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าบรรดาข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่ให้สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อตกลงทั้งหมด(Entire Agreement)- ข้อตกลงการใช้งานนี้และกรมธรรม์อื่นๆ ที่เจ้าของอาจปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์นี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเจ้าของกับท่านเพื่อเชื่อมโยงการใช้เว็บไซต์ของท่านรวมทั้งเนื้อหา บริการ และซอฟท์แวร์ และให้ใช้แทนที่ข้อตกลงใดๆที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างเจ้าของกับท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อตกลงของข้อตกลงการใช้งานรุ่นก่อนๆ เจ้าของอาจจะปรับเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยการปิดประกาศข้อตกลงการใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า และการใช้เว็บไซต์ของท่านหลังจากนั้นย่อมแสดงว่าท่านยอมรับและยินยอมอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานชุดใหม่ ข้อตกลงการใช้งานจะมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าเจ้าของจะบอกเลิกหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัย ซึ่งการบอกเลิกหรือปรับปรุงดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่มีการบอกเลิกข้อตกลงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานจะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ข้อตกลงการใช้งานจะสิ้นสุดลงแล้ว ข้อตกลงการใช้งานให้ถือว่ารวมถึงประกาศ กรมธรรม์ ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบต่างๆ และข้อตกลงอื่นๆ ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงอื่นๆ กับข้อตกลงในข้อตกลงการใช้งาน ให้ถือตามข้อตกลงการใช้งาน

การซื้อสินค้าจากบุคคลที่สามให้เป็นไปตามสัญญาต่างหากข้อตกลงและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านจากบริษัทบุคคลที่สามหรือสถาบันทางการเงินที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมโดยสัญญาอีกฉบับหนึ่งเพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสมระหว่างท่านกับบริษัทผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยรวมถึงบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย และบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ ตามที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

อายุและที่อยู่ของผู้ใช้งาน ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในประเทศไทย เจ้าของไม่รับประกันว่าเนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟท์แวร์มีพร้อมสำหรับการใช้นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการใช้บริการ เนื้อหา และซอฟท์แวร์ ที่กฎหมายไม่อนุญาต

เว็บไซต์นี้มีข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจนำมาใช้บังคับกับคู่สัญญา

การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียงหรือการเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงในข้อตกลงการใช้งานนี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะได้รับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามกฎระเบียบของอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นในกรณีที่เห็นได้ว่าท่านได้ละเมิดหรือขู่ที่จะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของหรือสมาชิกของบริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย และบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ ไม่ว่าในลักษณะใด เจ้าของอาจขอคำสั่งศาลหรือการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมจากศาลมลรัฐหรือศาลระดับประเทศใดๆ ก็ได้ในเครือรัฐเพนซิลเวเนีย และท่านยินยอมถึงการใช้เขตอำนาจและสถานที่พิจารณาคดีในศาลดังกล่าวเท่านั้น ข้อโต้เถียงหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ ก็ตามดังกล่าวจะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคล และจะไม่รวมเข้ากับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อโต้เถียงหรือการเรียกร้องสิทธิของบุคคลอื่น การตัดสินชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย และการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (รวมถึงการลงบันทึกคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ) อาจยื่นคำร้องได้และจะต้องยื่นต่อศาลมลรัฐและศาลระดับประเทศที่ตั้งอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนียเท่านั้น และท่านสละสิทธิในการคัดค้านอำนาจในการตัดสินคดี การเลือกสถานที่พิจารณาคดี หรือการพิจารณาในศาลที่ท่านสะดวก ทั้งท่านและเจ้าของอาจร้องขอการแก้ไขเยียวยาชั่วคราวหรือขั้นต้นได้จากศาลมลรัฐหรือศาลระดับประเทศที่มีอำนาจศาลในการพิจารณาคดีในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งอาจเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของท่านหรือเจ้าของในระหว่างการรอคำตัดสินจากอนุญาโตตุลาการให้เสร็จสมบูรณ์ ท่านตกลงว่าการฟ้องคดีใดๆ ก็ตามเพื่อให้บังคับใช้บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการจะยื่นฟ้องต่อศาลมลรัฐหรือศาลระดับประเทศที่ตั้งอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล สถานที่พิจารณาคดี การที่ข้อกำหนดตกเป็นโมฆะบางส่วนเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้นำกฎหมายของประเทศไทยมาใช้บังคับ หากมีข้อกำหนดใดที่ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายและการบังคับใช้ได้ตามกฎหมายสำหรับข้อกำหนดที่เหลือ ชื่อหัวข้อเรื่องมีไว้เพื่อความสะดวกในการค้นหาแต่ไม่มีผลบังคับใช้ใดๆ

บัญชีผู้ใช้ที่ต้องใช้รหัสผ่าน รหัสผ่าน และความปลอดภัย

หากท่านได้รับทางเลือกในการเปิดบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะพาท่านเข้าไปถึงบางส่วนของเว็บไซต์ที่ปกป้องด้วยรหัสผ่านและท่านเลือกที่จะทำเช่นนั้น ท่านต้องลงทะเบียนให้ครบทุกขั้นตอนโดยกรอกข้อมูลปัจจุบันให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุในใบสมัครที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นเลือกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ ท่านมีความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงในการรักษาความลับของรหัสและชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่านรวมทั้งรับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะ (ก) แจ้งเจ้าของทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่ท่านได้รับรู้มา และ (ข) ออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่านอย่างสมบูรณ์ทุกครั้งที่ท่านใช้เว็บไซต์เสร็จ เจ้าของไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่ท่านอาจประสบเนื่องด้วยมีบุคคลอื่นใช้รหัสผ่านหรือชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าท่านจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ดี ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเจ้าของหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่าน ท่านเองก็มิอาจใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดก็ตามหากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีนั้น