skip to main content

15 สมาร์ท แพลน

หากคุณอยากออมเงินผ่านประกันแบบสะสมทรัพย์ แต่กังวลว่าจะจ่ายเบี้ยฯ ไม่ไหว ‘15 สมาร์ท แพลน’ ช่วยให้คุณเบาใจกับระยะเวลาการชำระเบี้ยที่ยาวนานขึ้น ทำให้จ่ายเบี้ยฯ แต่ละปีน้อยลง

7 สมาร์ท แพลน

จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง ออมทรัพย์อย่างมั่นใจกับผลตอบแทนที่แน่นอน แถมความอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มค่ามากขึ้นระหว่างช่วงสัญญา