skip to main content

สแกนจ่ายจากใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยฯ

ท่านสามารถสแกนบาร์โค้ด (Barcode) จากใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ผ่านช่องทางต่างๆ ของ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย
 • โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile application) ของธนาคาร อ่านคู่มือวิธีการชำระได้จากลิงก์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet banking) 
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ตู้เอทีเอ็ม 
 • ชำระด้วยเงินสดผ่านจุดบริการรับชำระเงินทุกสาขาทั่วประเทศ
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ)
 • จุดชำระค่าบริการ เอ็มเปย์ สเตชั่น, ร้านเทเลวิซ หรือแฟมิลี่ มาร์ท (ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ)
 • ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์การรับชำระทุกแห่ง (ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ)
 • จุดบริการแคชเชียร์ บิ๊กซี

กรณีที่ท่านไม่ได้รับใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยฯ กรุณาติดต่อตัวแทนประกันชีวิตของท่าน หรือศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283 (วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

ท่านสามารถใช้บริการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารทหารไทยธนชาต โดยสมัครผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile application)
 • อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet banking)
 • ตู้เอทีเอ็ม
 • กรอกแบบฟอร์ม "หนังสือแจ้งความจำนงชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ" โดยเจ้าของบัญชีธนาคารให้ความยินยอมและลงนามในหนังสือฯ (โปรดอ่านเงื่อนไขในแบบฟอร์มฯ ทุกครั้งก่อนลงนาม) พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ สามารถขอแบบฟอร์ม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตของท่าน หรือติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283

ข้อกำหนดเพิ่มเติม:

 • บริษัทฯ จะดำเนินการส่งรายการหักบัญชีธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยฯ ในทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน (เลื่อนวันส่งรายการเร็วขึ้น กรณีวันที่ 15 หรือ 30 ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • การสมัครเพื่อหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ต้องทำรายการก่อนวันครบกำหนดชำระเงินอย่างน้อย 30 วัน
 • กรุณานำเงินเข้าบัญชีก่อนครบกำหนดการหักบัญชีอย่างน้อย 2 วันทำการ
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยแทนผู้เอาประกันภัย เจ้าของบัญชีเงินฝากและผู้ถือกรมธรรม์จะต้องมีนามสกุลเดียวกัน หรือสามารถระบุความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เช่น  บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร, พี่น้องร่วมบิดามารดา เป็นต้น

 

บริการหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ

สมัครได้โดยเจ้าของบัตรเครดิตให้ความยินยอม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต” กรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์ม (โปรดอ่านเงื่อนไขในแบบฟอร์มฯ ทุกครั้งก่อนลงนาม) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตรเครดิต  ส่งเอกสารผ่านตัวแทน หรือสแกนเอกสารส่งผ่านทางอีเมล ChubbLifeThailand-Cashier@Chubb.com

ข้อกำหนดเพิ่มเติม:

 • ทางบริษัทฯ รับเฉพาะบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ของทุกธนาคาร
 • การสมัครเพื่อหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ ต้องทำรายการก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย อย่างน้อย 14 วัน
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยแทนผู้เอาประกันภัย เจ้าของบัตรเครดิตและผู้ถือกรมธรรม์จะต้องมีนามสกุลเดียวกัน หรือสามารถระบุความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เช่น  บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร, พี่น้องร่วมบิดามารดา เป็นต้น

 

ชำระโดยตรงที่สำนักงานใหญ่หรือสาขา

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยโดยตรง ณ สำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทได้ ดังนี้

 • สำนักงานใหญ่: 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 1283
 • สาขาศรีราชา: 333/99 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 038-354-410
 • สาขาขอนแก่น: 555/8 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-424-559

สำหรับการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย สามารถชำระโดยวิธีดังต่อไปนี้

 • เงินสด
 • เช็ค (ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า) สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)" และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมระบุ "เลขที่กรมธรรม์, ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัย, หมายเลขโทรศัพท์" ด้านหลังเช็ค
 • บัตรเครดิต
 • เจ้าของบัตรเครดิตมาชำระด้วยตนเอง
 • เจ้าของบัตรเครดิตดาวน์โหลด “หนังสือยินยอมให้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต (ใช้สำหรับชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)” และให้ความยินยอมโดยกรอกข้อมูลและลงนาม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรเครดิต ส่งเอกสารผ่านตัวแทนประกันชีวิต หรือสแกนเอกสารส่งผ่านทางอีเมล ChubbLifeThailand.Collection@Chubb.com
 • ทางบริษัทฯ รับเฉพาะบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี ของทุกธนคาร
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยแทนผู้เอาประกันภัย เจ้าของบัตรเครดิตและผู้ถือกรมธรรม์จะต้องมีนามสกุลเดียวกัน หรือสามารถระบุความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด เช่น  บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร, พี่น้องร่วมบิดามารดา เป็นต้น