skip to main content
ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อรองรับสถานการณ์จากไวรัส COVID-19
การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครอง
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความคุ้มครอง
การต่ออายุกรมธรรม์
การขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์
การรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบัญชีธนาคาร
บริการแจ้งข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน SMS
แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันภัย