ข้ามไปหน้าหลัก
MyAccount บริการออนไลน์ ให้คุณเข้าถึงกรมธรรม์ได้ทุกที่ทุกเวลา

MyAccount บริการออนไลน์ เข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ได้ทุกเวลา

บริการออนไลน์สำหรับลูกค้า ชับบ์ ไลฟ์ ทุกท่าน สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ได้ทุกเวลา เรียกดูข้อมูลกรมธรรม์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ จ่ายเบี้ยออนไลน์ และดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์

การเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองในกรมธรรม์

การขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์

การต่ออายุกรมธรรม์

การรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบัญชีธนาคาร

บริการแจ้งข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน SMS

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันภัย