skip to main content

ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อรองรับสถานการณ์จากไวรัส COVID-19

การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครอง

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความคุ้มครอง

การต่ออายุกรมธรรม์

การขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์

การรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบัญชีธนาคาร

บริการแจ้งข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน SMS

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันภัย