เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

1. การเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อ/ที่อยู่
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา เพื่อระบุที่ติดต่อ/ที่อยู่ ที่ขอเปลี่ยนแปลง

2. การเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุลของผู้เอาประกันภัย
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ลงนามลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่อย่างละ 2 ลายมือชื่อ
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนา

3. การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้รับประโยชน์ที่ขอเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา

4. การแจ้งอายุหรือเพศที่ถูกต้อง
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
- กรมธรรม์ต้นฉบับและค่าออกกรมธรรม์ใหม่ 200 บาท
- เบี้ยประกันภัยส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) เนื่องจากอายุหรือเพศที่เปลี่ยนไป อาจเป็นเหตุให้เบี้ยประกันภัยเปลี่ยนแปลงได้

5. การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่เปลี่ยนแปลงใหม่

6. กรมธรรม์สูญหายขอให้ออกกรมธรรม์ฉบับใหม่
กรณีที่กรมธรรม์สูญหาย หรือถูกทำลาย หรือเสียหายไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ผู้เอาประกันภัยควรแจ้งบริษัท โดยยื่นคำร้องเพื่อให้บริษัทออกกรมธรรม์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิตามกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้กรมธรรม์สูญหายหรือเสียหาย
- ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)
- ค่าธรรมเนียมในการออกกรมธรรม์ใหม่ฉบับละ 200 บาท

7. บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยสูญหายขอให้ออกบัตรใหม่
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้บัตรสูญหาย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)
- ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 30 บาท

หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับกรมธรรม์คู่ฉบับ หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยฉบับใหม่ไว้เป็นหลักฐาน


8. การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
หากผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อของตนเองจากเดิมที่ให้ไว้กับบริษัท ตามใบคำขอเอาประกันภัย สามารถทำได้ดังนี้

- ลงลายมือชื่อเดิมและลายชื่อใหม่อย่างละ 2 ลายมือชื่อในใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาโดยใช้ลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่


หมายเหตุ : หลังจากที่บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ 1 ฉบับ ที่ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ - ประกันภัยรายบุคคล

ดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ - ประกันภัยกลุ่ม