ข้ามไปหน้าหลัก

ผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ เช่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ติดต่อ เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้เอาประกันภัย เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยฯ รวมถึงแจ้งขอให้ออกกรมธรรม์หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยใหม่ เป็นต้น โดยหลังจากที่บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว บริษัทจะจัดส่งบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ที่ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหรือเอกสารที่ท่านร้องขอให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัท

MyAccount บริการออนไลน์ คลิกเลย

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์” เพื่อระบุรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือให้เหมือนกับที่ให้ไว้ล่าสุด กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองของผู้เยาว์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ ซึ่งลงนามหรือเป็นพยานในใบคำขอเอาประกันภัย จะต้องลงลายมือชื่อในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ทุกครั้ง
 • แนบสำเนาเอกสารประกอบ โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานใหญ่
  บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
  ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
  130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ และเอกสารแนบที่จำเป็น

1. การเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อ/ที่อยู่
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา เพื่อระบุที่ติดต่อ/ที่อยู่ ที่ขอเปลี่ยนแปลง

2. การเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุลของผู้เอาประกันภัย
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ลงนามลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่อย่างละ 2 ลายมือชื่อ
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนา

3. การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้รับประโยชน์ที่ขอเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา

4. การแจ้งอายุหรือเพศที่ถูกต้อง
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
- กรมธรรม์ต้นฉบับและค่าออกกรมธรรม์ใหม่ 200 บาท
- เบี้ยประกันภัยส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) เนื่องจากอายุหรือเพศที่เปลี่ยนไป อาจเป็นเหตุให้เบี้ยประกันภัยเปลี่ยนแปลงได้

5. การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
หากผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อของตนเองจากเดิมที่เคยให้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเอาประกันภัย สามารถทำได้ดังนี้
- ลงลายมือชื่อเดิม และลายมือชื่อใหม่ อย่างละ 2 ลายมือชื่อในใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาโดยใช้ลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่

6. การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่เปลี่ยนแปลงใหม่

7. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผล เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญา ท่านสามารถเลือกวิธีรับเงินดังกล่าวได้ 3 วิธี โดยแจ้งก่อนครบกำหนดการจ่าย ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

1. รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผ่านบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ ตามที่ระบุไว้
2. ให้นำไปหักชำระเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป
3. ฝากไว้กับบริษัท โดยจะได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมตามประกาศของบริษัท

8. กรมธรรม์สูญหายขอให้ออกกรมธรรม์ฉบับใหม่
กรณีที่กรมธรรม์สูญหาย หรือถูกทำลาย หรือเสียหายไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ผู้เอาประกันภัยควรแจ้งบริษัท โดยยื่นคำร้องเพื่อให้บริษัทออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิตามกรมธรรม์ ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับกรมธรรม์คู่ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม

เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้กรมธรรม์สูญหายหรือเสียหาย
- ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย กรณีกรมธรรม์ชำรุดให้ส่งคืนเล่มกรมธรรม์กลับคืนบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)
- ค่าธรรมเนียมในการออกกรมธรรม์ใหม่ฉบับละ 200 บาท

9. บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยสูญหายขอให้ออกบัตรใหม่
หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยฉบับใหม่ไว้เป็นหลักฐาน

เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้บัตรสูญหาย
- ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 30 บาท