ข้ามไปหน้าหลัก

หากผู้เอาประกันภัยท่านใดต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นใดที่ไม่อยู่ในรายการประเภทของค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อเพื่อรับคำแนะนำได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ในวันทำการ