skip to main content
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบัติเหตุ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม
การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่น ๆ

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อขอรับเอกสาร จัดส่งเอกสาร และรับเงินค่าสินไหมทดแทนได้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

การขอรับเอกสารการเรียกร้องฯ

  1. ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าด้วยตนเอง หรือโทร. 1283 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ในวันทำการ เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมหรือส่งเอกสารการเรียกร้องให้ท่านโดยตรง
  2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ
  3. ติดต่อตัวแทนของท่าน
  4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องด้วยตนเอง

การยื่นหลักฐานการเรียกร้องฯ

  1. ยื่นผ่านสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่ง
  2. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร  ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  3. ส่งผ่านตัวแทนของท่าน

ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัท

  1. บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
  2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเป็น 90 วัน โดยภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร