เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการยกเว้นเบี้ยประกันภัย - ชับบ์ ไลฟ์

ข้ามไปหน้าหลัก

1. เรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผช.) กรณีผู้ชำระเบี้ยฯ มรณกรรม

ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องดังนี้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม/ยกเว้นชำระเบี้ยเนื่องจากผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต
 • ใบรายงานแพทย์ผู้รักษากรณีมรณกรรม ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
 • มรณบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้เสียชีวิต ที่มีการจำหน่าย “ตาย” เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รายงานการตรวจสอบการมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย จัดทำโดยผู้บริหารตัวแทนหรือตัวแทน (ถ้ามี)
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือใบรับรองการเอาประกันภัย หากมีการสูญหายใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลลงนามโดยผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้เสียชีวิตหรือผู้รับประโยชน์ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาสูติบัตร กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ หรือสำเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้รับประโยชน์เป็นคู่สมรสของผู้เอาประกันภัย
 • กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทำร้าย ถูกสัตว์ทำร้าย หรือไม่ปรากฏสาเหตุ ให้ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติม ดังนี้
 • สำเนาบันทึกประจำวันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำเนาใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ
 • รายงานการตรวจศพ (กรณีมีการผ่าพิสูจน์ศพ)

หมายเหตุ* : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับประโยชน์ หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์หากผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ

2. ยกเว้นชำระเบี้ยฯ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้ชำระเบี้ยฯ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องดังนี้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย
 • ใบรายงานแพทย์การตรวจรักษาและผลการตรวจร่างกายผู้เอาประกันภัน
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือใบรับรองการเอาประกันภัย หากมีการสูญหายใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุการตรวจรักษากรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • รูปถ่ายเต็มตัว และรูปถ่ายตำแหน่งที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ