ข้ามไปหน้าหลัก

1. ข้อกำหนดในการพิจารณารับประกันภัย

 • บริษัทรับประกันภัยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี แต่บางกรณีอาจรับประกันภัยบุคคลที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย
 • สามารถซื้อสัญญาคุ้มครองประกันชีวิตเพียงแบบเดียว หรืออาจซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายได้ ได้แก่ สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา และสัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เป็นต้น
 • บริษัทจะพิจารณารับประกันภัยตามความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาชีพ รูปแบบการดำเนินชีวิต ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น

2. เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยเบื้องต้น

 • กรณีผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 15 ปี ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัยมีดังต่อไปนี้
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยแบบเยาวชน (อายุต่ำกว่า 16 ปี)
 2. สำเนาสูติบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 3. สำเนาสมุดสุขภาพของผู้เอาประกันภัยขณะที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
 4. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจโดยผู้ปกครองลงนามเป็นผู้มอบอำนาจ
 5. รายงานประกอบใบคำขอเอาประกันภัย
 6. ใบรับเงินชั่วคราว
 • กรณีผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัยดังต่อไปนี้
 1. ใบคำขอเอาประกันภัย (อายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป)
 2. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ
 4. รายงานประกอบใบคำขอเอาประกันภัย
 5. ใบรับเงินชั่วคราว
 • กรณีที่ขอเอาประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ใช้ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

3. ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย

 • เมื่อบริษัทรับเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยตามข้อ 2 ครบถ้วนแล้วบริษัทจะพิจารณารับประกันภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
 • รับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน โดยไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ขอเอาประกันภัย และออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยต่อไป
 • บริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย เช่น ขอตรวจสุขภาพ ขอประวัติการตรวจรักษาในอดีต ให้ผู้ขอเอาประกันภัยตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม ฯลฯ โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบ
 • บริษัทอาจพิจารณารับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยสูงกว่ามาตรฐานก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพในปัจจุบัน ประวัติสุขภาพในอดีต อาชีพ ฯลฯ โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งข้อเสนอใหม่แก่ผู้ขอเอาประกันภัยก่อน เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตอบรับข้อเสนอใหม่ของบริษัทพร้อมชำระเบี้ยประกันภัยส่วนเพิ่ม หรือตอบรับเงื่อนไขข้อเสนอใหม่ของบริษัทพร้อมรับคืนเบี้ยประกันภัยส่วนเกิน (ถ้ามี) บริษัทจึงจะออกกรมธรรม์และส่งมอบให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยต่อไป
 • ในกรณีที่บริษัทสามารถรับประกันภัยได้ทั้งในอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานหรือสูงกว่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานบริษัทจะออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยพร้อมแนบใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตรวจสอบกรมธรรม์เรียบร้อยและเห็นว่าตรงตามความประสงค์ของตนเองแล้ว ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องลงนามในใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยแล้วส่งคืนบริษัท
 • ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัยตามที่ระบุภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะมีหนังสือแจ้งยกเลิกใบคำขอเอาประกันภัยพร้อมคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด (ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของบริษัท บริษัทจะแจ้งยกเลิกใบคำขอเอาประกันภัยพร้อมคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด (ถ้ามี)
 • ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเลื่อนการรับประกันภัยหรือปฏิเสธการรับประกันภัย บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบพร้อมคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด (ถ้ามี)

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • การรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานโดยบริษัทมิได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ บริษัทจะออกกรมธรรม์ให้ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
 • หากมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันภัย
 • เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยได้รับมอบกรมธรรม์พร้อมใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยและได้ตรวจสอบกรมธรรม์เรียบร้อย เห็นว่าตรงตามความประสงค์ของตนเองแล้ว ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องลงนามในใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์แล้วส่งคืนบริษัทภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันได้รับมอบกรมธรรม์