X
ข้ามไปหน้าหลัก

1. กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุธรรมชาติ เช่น จากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความชราภาพ ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องดังนี้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรมของบริษัทฯ
 • ใบรายงานแพทย์ผู้รักษากรณีมรณกรรม ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
 • มรณบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้เสียชีวิต ที่มีการจำหน่าย “ตาย” เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รายงานการตรวจสอบการมรณกรรมของผู้เอาประกันภัย จัดทำโดยผู้บริหารตัวแทนหรือตัวแทน (ถ้ามี)
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือใบรับรองการเอาประกันภัย หากมีการสูญหายใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลลงนามโดยผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้เสียชีวิตหรือผู้รับประโยชน์ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาสูติบัตร กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ หรือสำเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้รับประโยชน์เป็นคู่สมรสของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ* : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับประโยชน์ หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์หากผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

2. กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทำร้าย ถูกสัตว์ทำร้าย หรือไม่ปรากฏสาเหตุ ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดังนี้

 • สำเนาบันทึกประจำวันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำเนาใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ
 • รายงานการตรวจศพ (กรณีมีการผ่าพิสูจน์ศพ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ