ข้ามไปหน้าหลัก

1. กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุธรรมชาติ เช่น จากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความชราภาพ ใช้เอกสารประกอบการเรียกร้องดังนี้

 • กรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม พร้อมลงลายมือชื่อของผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกคน (ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ ส่วนที่ 1)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยราชการของผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกคน พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกคน พร้อมรับรองสำเนา 
 • สำเนาใบมรณบัตรหรือหลักฐานรับรองการตายที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้รับประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่าย “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้รับประโยชน์
 • หนังสือยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ในการเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
 • ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  (ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ ส่วนที่ 2)
 • เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เสียชีวิตหรือผู้รับประโยชน์ สำเนาสูติบัตร กรณีผู้เยาว์เป็นผู้รับประโยชน์และยังไม่มีบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้รับประโยชน์เป็นคู่สมรสของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ* : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับประโยชน์ หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์หากผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

2. การเสียชีวิตโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ  เช่น กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกสัตว์ทำร้าย หรือไม่ปรากฎสาเหตุ หรือเหตุอื่น ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมจากข้อที่ 1 ดังนี้ 

 • สำเนาบันทึกประจำวัน และรายงานสรุปการสอบสวนเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี) ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องในหน้าที่จากเจ้าพนักงาน
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพที่ได้รับรองในหน้าที่จากเจ้าพนักงาน หรือสำเนารายงานการตรวจศพที่ได้รับรองในหน้าที่จากหน่วยงานราชการหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารหลักฐานดังกล่าว (ถ้ามี) 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ