สัญญาประกันภัยเพิ่มเติม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

ข้ามไปหน้าหลัก

ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ผู้เยาว์ (ผช.)

ประกันแบบยกเว้นการชำระเบี้ย โดยคุ้มครองผู้ชำระเบี้ย หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย

ประกันแบบยกเว้นการชำระเบี้ยฯ หากผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา

เพิ่มความคุ้มครองชีวิตที่มากขึ้นกับอัตราเบี้ยที่คุ้มค่า โดยไม่ต้องซื้อกรมธรรม์ใหม่ กับสัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา