เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรณีโรคร้ายแรง

ข้ามไปหน้าหลัก

เอกสารประกอบการเรียกร้องดังนี้

  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดหน้าที่ 1 และแพทย์ผู้ทำการรักษากรอกรายละเอียดหน้าที่ 2
  • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือผลทางพยาธิสภาพ
  • กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือใบรับรองการเอาประกันภัย หากมีการสูญหายใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
  • สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการเรียกร้องต้องเหมือนกับลายมือชื่อที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ