การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรณีโรคร้ายแรง

ข้ามไปหน้าหลัก

เอกสารประกอบการเรียกร้องดังนี้

  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ ส่วนที่ 1)
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมรับรองสำเนา
  • ใบรับรองแพทย์ รายงานผลการตรวจและวินิจฉัยของแพทย์ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาในแต่ละโรคร้ายแรง เช่น ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือผลทางพยาธิสภาพ ผลตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิมพ์เตอร์ (CT scan) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง
  • หนังสือยินยอมของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการเรียกร้องต้องเหมือนกับลายมือชื่อที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ