ข้ามไปหน้าหลัก
Chubb Thailand Claim Guidance

คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสินไหม บ้าน ทรัพย์สิน และเบ็ดเตล็ด

ประเภทกรมธรรม์

1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

2. กรมธรรม์ประกันเบ็ดเตล็ดทุกประเภท (ไม่รวมกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ)

วิธีการแจ้งเหตุ การสูญเสียหรือความเสียหาย

1. เมื่อเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันจำเป็นต้องรีบแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในทันทีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถจะกระทำได้

2. กรณีที่มีการสูญเสียหรือความเสียหายเป็นเหตุจากการโจรกรรม จะต้องทำการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งขอคัดสำเนารายงานบันทึกประจำวันตำรวจเพื่อนำมาแสดงให้บริษัทประกอบการพิจารณาต่อไป

การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย

ผู้เอาประกันควรดำเนินการถ่ายรูปทรัพย์สินที่เสียหายก่อนทำการซ่อมแซม เพื่อบรรเทาการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันต้องดูแลรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้คงสภาพเดิมมากที่สุด ให้ผู้สำรวจภัย/ ผู้ประเมินค่าสินไหมทดแทนของบริษัท เข้าสำรวจจะได้พบเห็นความเสียหายดังกล่าว กรณีที่มีการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากการกระทำของบุคคลภายนอก บริษัทฯขอแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยส่งหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายไปยังบุคคลภายนอกนั้นๆ พร้อมกับส่งสำเนาฉบับดังกล่าวให้กับบริษัทฯ

การดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียหาย

1. ผู้เอาประกันภัยต้องจัดส่งใบเสนอราคาค่าซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย ให้บริษัทฯ ได้รับทราบและนำไปพิจารณา ก่อนอนุมัติให้ดำเนินการสั่งซื้อหรือสั่งซ่อม

2. แต่หากมีความจำเป็น ผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเนื่องหรือความเสียหายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น

การสำรวจความเสียหายจากภัยที่เกิดขิ้น

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าสำรวจภัยความเสียหายอย่างละเอียดครบถ้วน บริษัทอาจเข้าสำรวจเองหรือมอบหมายให้ ผู้สำรวจภัย/ ผู้ประเมิน ความเสียหาย โทรศัพท์นัดหมายกับผู้เอาประกันภัยเพื่อเข้าสำรวจความเสียหาย ตามวันและเวลาที่ผู้เอาประกันภัยสะดวก

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเรียงร้องค่าสินไหมทดแทน

เพื่อทำให้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวดเร็วมากขึ้น และมีการสรุปค่าสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง ครบถ้วน ราบรื่น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้เอาประกันภัย จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯ และ/ หรือ ผู้สำรวจภัย/ ผู้ประเมินค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้

1. เอกสารการแจ้งความเสียหาย

2. รายงานอุบัติเหตุ พร้อมถ่ายภาพทรัพย์สินที่เสียหาย

3. รายการค่าเสียหายและราคาแต่ละรายการ พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ใบรับประกันสินค้า คู่มือการใช้สินค้า บอกยี่ห้อและรุ่น ของใช้ที่เสียหาย

4. คัดสำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ ในท้องที่ที่เกิดเหตุ

5. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย จากคู่กรณีของท่าน (หากมี) สำเนาหนังสือ ที่ผู้เอาประกันทำขึ้นเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน

1. การพิจารณาสินไหมภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารจากผู้เรียกร้องค่าเสียหายครบถ้วน

2. การชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารจากผู้เรียกร้องค่าเสียหายครบถ้วน


หมายเหตุ:

แนวทางการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป สำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ในแต่ละประเภทที่มีผลใช้บังคับในขณะที่เกิดความเสียหาย และบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จากที่ระบุไว้ หากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา

 

ผลประโยชน์

  • สามารถซื้อกรมธรรม์แยกต่างหากได้
  • สามารถจัดโปรแกรมความคุ้มครองในระดับภูมิภาค หรือ ทั่วโลก
  • สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยการใช้แบบฟอร์มที่ครอบคลุม หรือกำหนดขึ้นใหม่เฉพาะราย
  • เครือข่ายของชับบ์ที่ครอบคลุมในกว่า 50 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
  • มีศักยภาพในการให้บริการคำปรึกษาด้านวิศวกรรมความเสี่ยงภัย
  • ให้ความคุ้มครองในวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดถึง 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

     

แนะนำการเคลมและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายสินไหม

ภัยน้ำท่วม

    

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับเต็ม

a close up of a sign

อัคคีภัย

a screenshot of a cell phone    a screenshot of a cell phone

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับเต็ม

a close up of a sign

ความเสียหายต่อกระจก

a screenshot of a cell phone   a screenshot of a cell phone

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับเต็ม

a close up of a sign

ไฟฟ้าลัดวงจร

a screenshot of a cell phone   a screenshot of a cell phone

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับเต็ม

a close up of a sign

 

โจรกรรม

4-1-burglary   4-2-burglary

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับเต็ม

pdf_green

การรั่วไหลของน้ำ

a screenshot of a cell phone   a screenshot of a cell phone

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับเต็ม

a close up of a sign