ข้ามไปหน้าหลัก

ผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองในกรมธรรม์ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก ขอเพิ่มหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทดำเนินการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและเบี้ยประกันภัยใหม่ที่ต้องชำระต่องวด ให้กับท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัท

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์” (ดาวน์โหลด) เพื่อระบุรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน รวมถึงกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือรับรองสุขภาพ” (ดาวน์โหลด) และชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (หากมี)
  • ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือให้เหมือนกับที่ให้ไว้ล่าสุด กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองของผู้เยาว์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ ซึ่งลงนามหรือเป็นพยานในใบคำขอเอาประกันภัย จะต้องลงลายมือชื่อในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ทุกครั้ง
  • แนบสำเนาเอกสารประกอบ โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานใหญ่
    บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
    ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
    130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองในกรมธรรม์ และเอกสารแนบที่จำเป็น

1. การเปลี่ยนแบบประกันภัยหลัก
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 1 (กรณีมีสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยแบบ ย.บ.)

2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 1
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 2 (กรณีต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์พิจารณารับประกัน)

3. การขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 1
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 2 (กรณีต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์พิจารณารับประกัน)

4. การขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

5. การขอลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 1
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 2 (กรณีต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์พิจารณารับประกัน)
- หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยนายจ้าง (ถ้ามี)

6. การขอยกเลิกเงื่อนไขการไม่คุ้มครอง
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 1
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 2 (กรณีต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์พิจารณารับประกัน)