เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

1. การเปลี่ยนแบบประกันภัยหลัก
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 1 (กรณีมีสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยแบบ ย.บ.)
- กรมธรรม์ต้นฉบับ

2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 1
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 2 (กรณีต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์พิจารณารับประกัน)
- กรมธรรม์ต้นฉบับ

3. การขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 1
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 2 (กรณีต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์พิจารณารับประกัน)
- กรมธรรม์ต้นฉบับ

4. การขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- กรมธรรม์ต้นฉบับ

5. การขอลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 1
- หนังสือรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 2 (กรณีต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์พิจารณารับประกัน)
- หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยนายจ้าง (ถ้ามี)
- กรมธรรม์ต้นฉบับ

หมายเหตุ: หลังจากที่บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับกรมธรรม์ฉบับเดิมที่มีบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและเบี้ยประกันภัยใหม่ที่ต้องชำระต่องวด

ดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ - ประกันภัยรายบุคคล

ดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ - ประกันภัยกลุ่ม