เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

1. การเวนคืนกรมธรรม์
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
- กรมธรรม์ต้นฉบับ

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ดำเนินการเวนคืนกรมธรรม์
 3. ระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน


2. การกู้เงินโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
- กรมธรรม์ต้นฉบับ

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ดำเนินการกู้เงินตามกรมธรรม์
 3. เมื่อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะติดต่อผู้เอาประกันภัยให้มาลงนามในสัญญากู้เงินพร้อมรับเงิน
 4. ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 3 วัน จากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน


3. การจ่ายเงินครบกำหนดตามเงื่อนไข
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ:

 1. กรอกคำร้องแจ้งความประสงค์/ใบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่องทาง คือ
  • รับเงินครบกำหนดตามเงื่อนไข
  • หักชำระเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกำหนดชำระ
  • ฝากไว้กับบริษัท
 2. ส่งใบคำร้องกลับให้บริษัทก่อนวันครบกำหนดการจ่าย 15 วัน ภายใน 14 วันจากวันที่ที่แจ้งในหนังสือ
 3. บริษัทบันทึกข้อมูลช่องทางการรับเงินที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้
 4. เมื่อถึงวันครบกำหนด บริษัทจะดำเนินการตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้แจ้งไว้
 5. ถ้าเลือกรับเงินครบกำหนดตามเงื่อนไข บริษัทจะจัดส่งเช็ค/ตั๋วแลกเงินไปให้ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดตามเงื่อนไข


4. การจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ:

 1. ส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด 1 เดือน
 2. ผู้เอาประกันส่งคืนกรมธรรม์
 3. เมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจัดส่งเช็ค/ ตั๋วแลกเงินให้ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันจากวันครบกำหนดสัญญา

ดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ - ประกันภัยรายบุคคล

ดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ - ประกันภัยกลุ่ม