ข้ามไปหน้าหลัก

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ได้ ตามเงื่อนไขและกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านถืออยู่ เช่น กู้เงินตามกรมธรรม์ ขอรับเงินครบกำหนดสัญญา เปลี่ยนสถานะการประกันภัยแบบขยายเวลาหรือการใช้เงินสำเร็จ เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์” (ดาวน์โหลด) เพื่อระบุรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือให้เหมือนกับที่ให้ไว้ล่าสุด กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองของผู้เยาว์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ ซึ่งลงนามหรือเป็นพยานในใบคำขอเอาประกันภัย จะต้องลงลายมือชื่อในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ทุกครั้ง
 • ตัวแทนหรือผู้บริหารตัวแทนลงลายมือชื่อในช่องพยานทุกครั้ง (ถ้ามี)
 • แนบสำเนาเอกสารประกอบ โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานใหญ่
  บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
  ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
  130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

การขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ เอกสารแนบที่จำเป็น

1. ขอกู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ 
บริการกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ของท่าน โดยผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดลงในใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ สัญญาเงินกู้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย ส่งเอกสารทั้งหมดมายังสำนักงานใหญ่ เมื่อบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ บริษัทจะดำเนินการส่งมอบเงินกู้ตามช่องทางการรับเงินที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งไว้ เช่น โอนเข้าบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟท์ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสิ้นสุดผลบังคับของกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตรงตามรอบการนัดชำระ

เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- หนังสือสัญญาเงินกู้ พร้อมลายเซ็นของตัวแทนในฐานะพยาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

2. ขอรับเงินครบกำหนดสัญญา
บริษัทจะดำเนินการส่งจดหมายแจ้งผู้เอาประกันภัยล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันครบกำหนดสัญญา เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยส่งคืนเล่มกรมธรรม์มายังบริษัท และเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือจัดส่งเช็คหรือดราฟท์ ให้ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดสัญญา

เอกสารที่ใช้:
- กรมธรรม์ต้นฉบับ

3. เปลี่ยนสถานะการประกันแบบขยายเวลา (Extended term insurance)
เพื่อหยุดการชำระเบี้ยประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตาม “จำนวนเงินเอาประกันภัย” ตามกรมธรรม์เดิม แต่ระยะเวลาความคุ้มครองจะลดลงตามมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ที่มีอยู่

เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

4. เปลี่ยนสถานะการประกันภัยแบบใช้เงินสำเร็จ (Reduced Paid-up)
เพื่อหยุดการชำระเบี้ยประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตาม “ระยะเวลาประกันภัย” ตามกรมธรรม์เดิม แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงตามมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ที่มีอยู่

เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

5. เวนคืนกรมธรรม์
การขอยกเลิกความคุ้มครองกรมธรรม์เพื่อรับเงินสด (เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์) โดยจะสามารถดำเนินการได้เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ท่านจะได้รับเงินสดภายในเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

เอกสารที่ใช้:
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
- กรมธรรม์ต้นฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา