ข้ามไปหน้าหลัก

ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนสถานะกรมธรรม์ให้กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์นั้นได้ หากสถานภาพของกรมธรรม์ของท่านเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กรมธรรม์อยู่ในสถานะขาดผลบังคับ (Lapsed) หรือกรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ (RPU) หรือกรมธรรม์เปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาโดยอัตโนมัติ (ETI)
 2. กรมธรรม์อยู่ในสภาพข้างต้นอย่างต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี
 3. โดยท่านสามารถเลือกต่ออายุได้ 2 วิธีคือ

3.1 ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
3.2 เลื่อนวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุพร้อมเบี้ยประกันงวดต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์” (ดาวน์โหลด) เพื่อระบุรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือให้เหมือนกับที่ให้ไว้ล่าสุด กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองของผู้เยาว์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ ซึ่งลงนามหรือเป็นพยานในใบคำขอเอาประกันภัย จะต้องลงลายมือชื่อในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ทุกครั้ง
 • ตัวแทนหรือผู้บริหารตัวแทนลงลายมือชื่อในช่องพยานทุกครั้ง (ถ้ามี)
 • แนบสำเนาเอกสารประกอบ โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานใหญ่
  บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
  ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
  130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330