ข้ามไปหน้าหลัก

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทฯ จะเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกันภัยโดยตรงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ประกอบด้วยเงินปันผล เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เงินกู้ตามกรมธรรม์ เงินค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ เงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระเกิน รวมถึงเงินค่าสินไหมทดแทนของสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ

ประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

  • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินผลประโยชน์ตรงตามกำหนดเวลา และสะดวกรวดเร็วขึ้น
  • ลดปัญหาเช็คสูญหาย ส่งไม่ถึงผู้เอาประกันภัย หรือหมดอายุ
  • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการใช้บริการ
  • ฟรี! กับบริการแจ้งผลการโอนเงินผลประโยชน์ของท่านทาง SMS หรืออีเมล เพียงระบุหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของท่านลงในแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร โดย

  1. บัญชีเงินฝากที่จะโอนเงินเข้าต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่เจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของกรมธรรม์เท่านั้น
  2. กรอกข้อความให้ครบถ้วน และเซ็นรับรองเอกสารทุกอย่างที่แนบมาด้วยลายมือชื่อที่เหมือนกับที่ให้ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  3. แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือรายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว
  4. ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังศูนย์ดูแลลูกค้า บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) หรือผ่านทางตัวแทนของท่าน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบัญชีธนาคาร

ท่านสามารถติดต่อตัวแทนของท่านเพื่อขอรับบริการ หรือติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283