ข้ามไปหน้าหลัก

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

รายละเอียดวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากการใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการสอดส่องและเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและภายนอกบริเวณโดยรอบ อาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ

การแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลที่ได้รับมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะยังคงเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์เดิมต่อไป

แจ้งให้ความยินยอมบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ขอให้ลูกค้าที่ยังไม่มีการให้คำยินยอมพร้อมใบคำขอเอาประกันลงนามในแบบฟอร์มให้ความยินยอมของบริษัทฯ เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านได้ตรงตามความประสงค์