ข้ามไปหน้าหลัก

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีข้อกำหนดเป็นไปตามแนวทางของสมาคมประกันชีวิตไทย (Thai Life Assurance Association : TLAA) ให้การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นไปตามฐานความยินยอม (Consent based) ดังนั้นทางบริษัทฯ ต้องขอให้ลูกค้าหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ยังไม่มีการให้คำยินยอมพร้อมใบคำขอเอาประกันลงนามในแบบฟอร์มให้ความยินยอมของบริษัทฯ เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านได้ตรงตามความประสงค์ในการเข้าทำสัญญาประกันชีวิตของท่าน โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว สำหรับการทำประกันชีวิตได้ตามด้านล่าง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุณาลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมชื่อนามสกุลไว้ด้านล่างลายเซ็น และส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก

อีเมล: dpo.ChubblifeTH@Chubb.com

ไปรษณีย์:
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 21-22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330