เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางในการติดต่อบริษัท เมื่อท่านต้องการเข้าถึง แก้ไข และ/หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ที่ท่านมี ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบต่อไป

ส่วนที่ 1: คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ หรืออาจระบุตัวบุคคลของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เแต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2: การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและ/หรือบริการด้านประกันชีวิตหรือบริการด้านอื่นๆ ของบริษัท (“ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ”) ที่ได้นำเสนอให้ท่าน ขณะเดียวกัน หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัททำการประมวลผลข้อมูลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถทำธุรกรรมกับท่าน หรือไม่อาจให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่านได้

กรณีที่ท่านให้ข้อมูลกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ความยินยอมของท่านในการให้บริษัท (รวมถึงตัวแทนที่กระทำการแทนบริษัท นายหน้าประกันชีวิต บุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการของบริษัท  คู่ค้าหรือคู่สัญญา พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ทำการประมวลผลข้อมูลของท่านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ 

ส่วนที่ 3: ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ในการนำเสนอหรือสมัครผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอ้อม หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากบุคคลภายนอก

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด สัญชาติ สถานภาพสมรส  เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือรายละเอียดอื่นใดที่อาจใช้ระบุตัวตนของท่าน
 2. ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท เช่น ข้อมูลติดต่อของท่าน ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆ หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (IP Address) ข้อมูลการติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือรับบริการในรูปแบบภาพและเสียง การบันทึกเสียงสนทนา การบันทึกภาพ หรือรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 3. ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการขอคำปรึกษา บันทึกการตรวจทางการแพทย์ บันทึกการสืบสวนทางการแพทย์ บันทึกของพยาบาล ประวัติการสั่งจ่ายยา บันทึกการรักษา รายละเอียดการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ รายงานทางการแพทย์ รายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ รวมไปถึงคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
 4. ข้อมูลของกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกผู้เอาประกันภัย
 5. ข้อมูลทางการเงินของท่าน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน และรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ เช่น ตามที่อาจระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครเอาประกันภัย แบบฟอร์มวิเคราะห์การเงิน (Financial Need Analysis)
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 7. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ที่ท่านได้ซื้อหรือรับบริการจากบริษัท หรือผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ วิธีการจ่ายเบี้ยประกันภัย ประวัติการชำระเบี้ยประกันภัย หรือประวัติการกู้ยืมเงิน การเรียกร้องสินไหมทดแทน และการใช้สิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ หรือบริการอื่นใด สถานะการเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่ท่านมีหรือได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น
 8. ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน การตลาดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจทำให้บริษัท ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทได้
 9. ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล/ลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของบริษัทและอาจรวมถึงแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ของผู้ให้บริการอื่น เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพาะของลูกค้าที่ใช้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เลขที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ใช้ (User Profile) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลเครือข่ายไร้สายและข้อมูลเครือข่ายทั่วไป ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำผิด ทั้งที่ถูกดำเนินคดีและไม่ถูกดำเนินคดี เช่น ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา หรือการดำเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรายงาน บันทึก และ/หรือเอกสารใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ และและคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง ประวัติเกี่ยวกับการล้มละลาย การฟอกเงิน หรือ การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ซึ่งบริษัทได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี ศาลและหน่วยงานอื่น ๆ
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการการศึกษาและการทำงานของท่าน อาทิ คุณวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย รวมถึง หนังสือรับรองและหนังสืออ้างอิงจากสถาบันการศึกษา ข้อมูลและประวัติเกี่ยวกับการทำงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง นายจ้าง สถานที่ทำงาน เงินเดือน หรือค่าตอบแทน
 12. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน รางวัลที่เคยได้รับ ประวัดิการถูกร้องเรียน บันทึกการสอบสวน การถูกเพิกถอนใบอนุญาต การถูกพักใช้ในใบอนุญาต การถูกยกเลิกสัญญาตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต และโทษทางวินัย รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง เป็นต้น
 13. ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือขอใช้บริการ อันเนื่องจากมาจากการทำข้อตกลงหรือสัญญา หรือการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่บริษัทเมื่อท่านตกลงเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน  แคมเปญ หรือการสำรวจวิจัย เป็นต้น
 14. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย วีดีโอ หรือการบันทึกเสียงของท่านผ่านทางกล้องวงจรปิด (CCTV) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ข้อมูลการสมัครใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หรือแอปพลิเคชันที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่บริษัทร้องขอได้ อย่างไรก็ดีการที่ท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางประการดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคในการทำธุรกรรมกับท่าน หรือการให้บริการของบริษัทต่อท่าน หรือการตอบสนองต่อข้อร้องขออื่น ๆ ของท่านได้ เช่น บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญาประกันชีวิตกับท่านได้ หรือบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้

ส่วนที่ 4: แหล่งที่มาของข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับ

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

 1. จากท่านโดยตรง และ/หรือจากสมาชิกในครอบครัวของท่าน รวมทั้งผู้รับผลประโยชน์จากเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท
 2. จากการสมัคร และ/หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งแบบฟอร์มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้ทำไว้ หรือได้ให้ความสนใจ
 3. เมื่อท่านหรือผู้ถือกรมธรรม์ได้รับสิทธิ หรือผลประโยชน์อันเกิดจากกรมธรรม์ดังกล่าว หรือมอบอำนาจให้ท่านเป็นตัวแทนในฐานะผู้เอาประกัน หรือการทำประกันกลุ่ม
 4. เมื่อท่านได้ทำสัญญา หรือให้ข้อมูล หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ท่านได้ทำธุรกรรมกับบริษัท หรือใช้บริการของบริษัท
 5. เมื่อท่านได้ทำการติดต่อกับศูนย์ดูแลลูกค้าของบริษัท หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (โดยผ่านทาง โทรศัพท์ จดหมาย สื่อโซเชียลมีเดีย การสัมภาษณ์ SMS อีเมล์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ)
 6. เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การจับฉลาก การประกวด การแข่งขัน กิจกรรมตอบแบบสำรวจ การออกบูธจัดแสดงงาน ที่จัดขึ้นโดยบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทได้จัดหา หรืออื่น ๆ โดยได้มีการขอข้อมูลของท่านไว้
 7. กลุ่มบริษัท ชับบ์ หากท่านได้เคยสมัครบริการ หรือทำประกันไว้กับกลุ่มบริษัท ชับบ์
 8. การบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน (Cookies) หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท
 9. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่น ๆ
 10. เมื่อรูปภาพของท่านถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ขณะที่ท่านได้เข้ามาติดต่อบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น เข้าร่วมงาน หรือบูธแสดงสินค้าของบริษัท หรือผ่านการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอโดยบริษัท ตัวแทนบริษัท หรือตัวแทนอื่น ๆ เมื่อท่านได้เข้าร่วมงานดังกล่าว
 11. เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม การประชุม อบรมจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทได้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม การประชุม หรือการอบรม
 12. เมื่อเราขอข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบ แหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันแหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูล (data providers) แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล แพทย์ บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอื่น องค์กรธุรกิจประกันภัยอื่น หรือสมาคมหรือสมาพันธ์ของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน การร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ใช้หรือซื้อโดยท่าน (“แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก”)

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บริษัท (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว ผู้ชำระเงินตามกรมธรรม์ และผู้รับประโยชน์) ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลนั้น ซึ่งท่านได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้

ส่วนที่ 5: วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้   

 1. เพื่อการนำเสนอขาย ขาย จัดให้มี บริหารจัดการ ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ และจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทให้แก่ท่าน
 2. เพื่อการพิจารณารับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ  การคำนวณเบี้ยประกัน การดำเนินการและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเอาประกันภัยและ/หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท รวมถึงการจัดทำเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ และปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภัย
 3. เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท เช่น การประเมินข้อมูลทางการเงิน การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เหมาะสม การทำโพรไฟล์ลิ่ง (Profiling) การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อ/ใช้บริการ  และการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อท่าน เช่น การเก็บเบี้ยประกัน และ เงินค้างชำระจากท่าน การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การสืบสวน วิเคราะห์ ประมวลผล การเวนคืนกรมธรรม์ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน และการต่ออายุ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกรมธรรม์ของท่าน รวมทั้งการควบคุม ติดตาม ขั้นการเสนอขายกรมธรรม์ เพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด รวมถึงนโยบายของบริษัท
 4. เพื่อการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ของท่านที่ได้ทำไว้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และสิทธิที่ได้รับช่วงมาด้วย
 5. เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ของบริษัท หรือการเสริมเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีอยู่ของบริษัท
 6. เพื่อการประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท
 7. การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อสอบถาม ตลอดจนดูแลกรณีมีผู้ขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลหรือกรณีใช้สิทธิอื่นอันเกี่ยวกับข้อมูล การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียด ความคืบหน้า ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน
 8. การตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เช่น การตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน รวมถึงการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ทั้งการตรวจสอบภายนอกและการตรวจสอบภายใน เป็นต้น
 9. การจัดเก็บ บันทึก และสำรองข้อมูลในระบบของบริษัท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีของบริษัท การให้บริการ เช่น การชำระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Payment) แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) และแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ออนไลน์อื่น ๆ
 10. การบริหารและคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการแม่ข่ายข้อมูลและเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การดูแลความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
 11. การประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
 12. เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย หรือการให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือการสืบสวนสอบสวนโดยบริษัทหรือในนามของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น การดำเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน ตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่มีการตกลงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ หรือการปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
 13. เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจประกันภัย อาทิ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 14. เพื่อการสืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การฉ้อฉลประกันภัย การปกปิดข้อความจริงและการกระทำผิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริง หรือการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจประกันภัย และธุรกิจให้บริการทางการเงิน ตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 15. ารให้บริการ ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบัญชีใดๆ  ที่ท่านอาจมีกับบริษัท หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีขึ้นต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ในอนาคต
 16. การบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตและ/หรือนายหน้าประกันชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพในการประกันภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการวางแผนกำลังคน การจ่ายผลประโยชน์ ค่าตอบแทน การคิดค่าตอบแทนที่จูงใจ ข้อเสนอ รางวัล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
 17. เพื่อการดำเนินการด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน  เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ กิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทได้จัดหา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจกระทำผ่านทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ อีเมล์ SMS หรือทางจดหมายทางไปรษณีย์
 18. เพื่อการทำวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถาม ฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการรวมถึงปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ากับบริษัท (Customer Experience)
 19. เพื่อปรับโครงสร้างองค์กร และการทำธุรกรรมของบริษัท
 20. เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของพนักงานและบุคคลภายนอก รวมทั้งทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ
 21. เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้  

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเพื่อใช้ดำเนินการตามคำร้องขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น 
 • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มสิทธิและเสรีภาพของท่าน
 • ความยินยอมตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถอ้างอิงฐานทางกฎหมายอื่นได้

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งเพื่อขอความยินยอมจากท่านโดยไม่ชักช้า 

ส่วนที่ 6: การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยที่บุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทยก็ได้

 1. ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคลากรภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้
 2. บริษัทในกลุ่มบริษัท ชับบ์
 3. บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการต่างๆ การให้บริการประมวลผลข้อมูล บริการเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน การทวงหนี้ หรือการหักบัญชีหลักทรัพย์ บริการโทรคมนาคม บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการคลาวด์ บริการจัดหาผู้รับจ้างปฏิบัติงาน บริการคอลเซ็นเตอร์ บริการจัดเก็บของ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร บริการบันทึกข้อมูล บริการสแกนเอกสาร บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการจัดพิมพ์ บริการส่งพัสดุหรือบริการรับส่งพัสดุโดยพนักงานรับส่งพัสดุ บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการตลาด บริการทำการวิจัย บริการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน บริการทางกฎหมาย หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการจัดให้มีการบริหารจัดการ การดำเนินการ การปฏิบัติตามขั้นตอน หรือการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทให้แก่ท่าน
 4. หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการอื่น หรือบุคคลอื่นใดในประเทศที่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทชับบ์ ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศไทย และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐในประเทศที่กลุ่มบริษัทชับบ์ตั้งอยู่  หรือตามข้อตกลง หรือ นโยบายระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทชับบ์ กับรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. นายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยต่อ
 6. ผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม
 7. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ
 8. ผู้เข้าทำธุรกรรม หรืออาจจะเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอซื้อหรือขายกิจการของบริษัท หรือ กลุ่มบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วน
 9. พันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าของบริษัท เช่น ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย บริษัทประกันภัยอื่น ๆ ผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยต่อช่วง บริษัทอื่น ๆ ที่เป็นผู้ขายประกันของบริษัท
 10. บุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในฐานะบุคลากรและคู่ค้าของบริษัท หรือได้รับการว่าจ้าง หรือเข้าทำสัญญา เพื่อทำการเชิญชวน ชักชวน ชี้ช่อง จัดการให้ทำ เสนอขาย ขาย จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท รวมถึง ส่งมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีการเสนอ/ขายให้แก่ท่าน หรือจัดทำรายการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร สถาบันการเงิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทต่าง ๆ ซึ่งทำการสืบสวน หรือคู่ค้ารายอื่น ๆ
 11. บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการว่าจ้าง หรือเข้าทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท เพื่อทำการเชิญชวน ชักชวน ชี้ช่อง จัดการให้ทำ เสนอขาย ขาย จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เสนอโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทชับบ์ให้แก่ท่าน
 12. ผู้ให้บริการแก่บริษัทและกลุ่มบริษัทชับบ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต เช่น  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ผู้แนะนำการลงทุนและหรือผู้วางแผนการลงทุน ผู้ให้บริการทางการตลาด ผู้ให้บริการโฆษณา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการแปลเอกสาร และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่บริษัทได้ว่าจ้างเพื่อพัฒนาการเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เป็นต้น
 13. ผู้ให้คำปรึกษาของบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี  แพทย์ หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ
 14. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมหรือสมาพันธ์อื่นในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยรายอื่นๆ
 15. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 7: ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น และเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 11 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาที่ระบุข้างต้น หากมีจำเป็นตามกฎหมาย

เมื่อบริษัทไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น โดยอาจไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ส่วนที่ 8: การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม หรือประมวลผลในประการอื่น หรือส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่มีที่ตั้งหรือให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ส่วนที่ 9: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)

บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเท่าที่จำเป็นและเพื่อการดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย  หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถพิจารณารับประกันภัยหรือให้บริการใดๆ แก่ท่านได้ และในกรณีที่ท่านใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูล หรือขอให้ลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดัวกล่าว บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์ สัญญาระหว่างกัน หรือให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์แก่ท่านได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   หรือมิอาจทำสัญญากับท่านได้ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้

ส่วนที่ 10: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง (ในกรณีของผู้เยาว์) จากผู้อนุบาล (กรณีของผู้ไร้มความสามารถ) และจากผู้พิทักษ์ (กรณีของผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ส่วนที่ 11: นโยบายการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน (Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัทใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อทำการแยกแยะและบันทึกข้อมูลบัญชีของท่านจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อจะช่วยให้ท่านได้รับบริการและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท โดย cookies ประกอบด้วยข้อมูลที่มีการบันทึกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานคุกกี้ หรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่

ส่วนที่ 12: สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ

ท่านมีสิทธิหลายประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้:

 1. สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสิทธิในการขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 2. สิทธิในการของบริษัทส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:  ในกรณีที่เราได้ทำให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่รูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  ท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ขอรับข้อมูลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 4. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้
 5. สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราว เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นอีกต่อไป
 6. สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม เว้นแต่การถอนความยินยอมดัวกล่าวจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์กับท่าน
 8. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทตามรายละเอียดในส่วนที่ 13  ทั้งนี้ สิทธิของท่านอาจอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยบริษัทอาจปฏิเสธการร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

หากท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน ที่ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันเนื่องมาจากเหตุผลที่ไม่ใช่สำหรับการดำเนินการด้านการตลาด เราอาจไม่สามารถให้บริการ และ/หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน และ/หรือ บัญชีของท่านที่มีกับเราได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ท่านเสียประโยชน์ เนื่องจากท่านอาจสูญเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ของท่าน หรือ จากการเข้าร่วมในโปรแกรมใดๆ หรือ ท่านอาจไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกับความคุ้มครองตามเงื่อนไขเดิมในอนาคตได้อีก

ส่วนที่ 13: การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ มีระดับการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ส่วนที่ 13: การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) อีเมล dpo.ChubbLifeTH@chubb.com  หรือ ติดต่อ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11-12 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564