skip to main content

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางในการติดต่อบริษัท เมื่อท่านต้องการเข้าถึง แก้ไข และ/หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ที่ท่านมี ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบหากการแก้ไขปรับปรุงนโยบายนั้นเป็นสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทจะแจ้งผ่านทางอีเมล หรือวิธีการสื่อสารทั่วไปวิธีอื่น ๆ และหากจำเป็น บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด หรือรายละเอียดอื่นใดที่อาจใช้ระบุตัวตนของท่าน

ส่วนที่ 2: บทนำ

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและ/หรือบริการด้านประกันชีวิตของบริษัท (“ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ”) ที่ได้นำเสนอให้ท่านตามที่ท่านอาจได้ร้องขอ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขณะเดียวกัน หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัททำการประมวลผลข้อมูลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถทำธุรกรรมกับท่าน หรือไม่อาจให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่านได้

กรณีที่ท่านให้ข้อมูลกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ความยินยอมของท่านในการให้บริษัท (รวมถึงตัวแทนที่กระทำการแทนบริษัท นายหน้าประกันชีวิต บุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการของบริษัท  คู่ค้าหรือคู่สัญญา พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ทำการประมวลผลข้อมูลของท่านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยบริษัทขอแสดงถึงนโยบายและรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลของบริษัทให้ท่านทราบตามรายละเอียดข้างล่างนี้ อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ในภายภาคหน้า โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม แนวปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท สถานการณ์ สภาพแวดล้อม หรือปัจจัยอื่น

ส่วนที่ 3: ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการประมวลผล

ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ สถานภาพสมรส ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือรายละเอียดอื่นใดที่อาจใช้ระบุตัวตนของท่าน
 • บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อของท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ทำการติดต่อกับบริษัท หรือศูนย์ดูแลลูกค้าของบริษัท เว็บไซต์ (Website) ของบริษัท และ/หรือแอปพลิเคชัน (Application) ของบริษัท หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (IP Address) เป็นต้น
 • ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล และการติดต่อประเภทอื่นใด เช่น การบันทึกเสียงหรือภาพการสนทนา
 • ภาพถ่าย วีดีโอ หรือการบันทึกเสียงของท่านโดยทางโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งอยู่ในและรอบสำนักงานของบริษัท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือรายละเอียดอื่นใดของบุคคลในครอบครัวของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานของท่าน เช่นอาชีพ ตำแหน่ง รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง สถานที่ทำงาน และ/หรือประวัติการทำงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีเงินฝาก เลขบัตรเครดิต เลขบัตร เดบิต และประวัติทางการเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ข้อมูลและประวัติสุขภาพ ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาโรค เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ รวมถึงภาวะทุพพลภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น
 • ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ชำระเบี้ยประกัน ผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกผู้เอาประกัน
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ และ/หรือข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการขอคำปรึกษา บันทึกการตรวจทางการแพทย์ บันทึกการสืบสวนทางการแพทย์ บันทึกของพยาบาล ประวัติการสั่งจ่ายยา บันทึกการรักษา รายละเอียดการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ รายงานทางการแพทย์ รายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ รวมไปถึงคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลประกาศกำหนด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านและบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ท่านอาจเคยใช้อยู่ หรือสนใจ ช่องทางและวิธีการที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่านกับบริษัท รวมถึงข้อมูลของท่านที่บริษัทวิเคราะห์เพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน รวมถึงประวัติการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
 • ประวัติของท่านเกี่ยวกับการรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การพิจารณารับประกันชีวิต การเรียกร้องสินไหมทดแทน การร้องเรียน หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่ท่านได้ทำไว้พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น
 • ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับสถานะ การสมรส ครอบครัว การใช้ชีวิต หรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ (หากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้ทำไว้) ข้อมูลความต้องการ (insight) ของท่านเพื่อนำมาวิเคราะห์ และทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน ที่บริษัทนำมาประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะห์ และจัดทำโพรไฟล์ลิ่ง (Profiling) ของบริษัท
 • ข้อมูลประวัติการทำธุรกรรมของท่าน ซึ่งรวมถึง รายละเอียดบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านเคยซื้อจากบริษัท หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกัน การเปลี่ยนแปลง/การทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ วิธีการจ่ายเบี้ยประกัน ประวัติการชำระเบี้ยประกัน หรือประวัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ผู้รับประโยชน์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา รวมถึงการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัท หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ
 • ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน การตลาดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจทำให้บริษัท ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาการให้บริการด้านประกันชีวิต และ/หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับท่านได้
 • ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล/ลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของบริษัทและอาจรวมถึงแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ของผู้ให้บริการอื่น เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพาะของลูกค้าที่ใช้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เลขที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ใช้ (User Profile) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลเครือข่ายไร้สายและข้อมูลครือข่ายทั่วไป
 • ข้อมูลทางการเงินของท่าน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ตามที่อาจระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครเอาประกันภัย แบบฟอร์มวิเคราะห์การเงิน (Financial Need Analysis)
 • ข้อมูลของท่านที่ได้จากการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และ/หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า ไม่ว่าจะทำโดยบริษัท หรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการ คู่สัญญา พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น
 • ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการชำระเงิน การชำระเบี้ยประกัน และ/หรือประวัติการชำระเงินและ/หรือเบี้ยประกันที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านกรมธรรม์ หรือสินไหมทดแทนของบริษัท
 • ข้อมูลของท่านที่บริษัทอาจให้แก่ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการประกันภัย การตั้งราคา  (Pricing) ประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน ฐานข้อมูลกลฉ้อฉลประกันภัย
 • ข้อมูลของท่านที่บริษัท ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี ศาลและหน่วยงานอื่น ๆ
 • ประวัติการทุจริต ประวัติการกระทำผิด รวมถึงรายละเอียดทางการเงิน หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน ที่บริษัทต้องสงสัยว่าอาจเป็นมูลเหตุในการกระทำผิด กระทำทุจริต หรือความผิดอื่น ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการถูกดำเนินคดีความของท่าน เช่น ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา หรือการดำเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรายงาน บันทึก และ/หรือเอกสารใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ และและคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของท่าน ทักษะ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ รวมถึงการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ ประวัติส่วนตัวฉบับย่อ หนังสือแนะนำตัวของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท อาทิเช่น รายละเอียดบุคคลอ้างอิง เงินเดือน เงินเดือนที่คาดหวัง สมาชิกชมรม และประวัติการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการการศึกษาและการทำงานของท่าน อาทิ คุณวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย รวมถึง หนังสือรับรองและหนังสืออ้างอิงจากสถาบันการศึกษา ข้อมูลและประวัติเกี่ยวกับการทำงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง นายจ้าง สถานที่ทำงาน และ/หรือประวัติการทำงาน และในกรณีที่ท่านเป็นตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิต ข้อมูลรวมถึงประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งอาจรวมถึง หมายเลขใบอนุญาตตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิต รายละเอียดหน่วยงานต้นสังกัด ตำแหน่ง สายการบังคับบัญชา และข้อตกลงและเงื่อนไขของการเป็นตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิตของท่าน
 • รายละเอียดการทำงานพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดสถานที่ทำงานของท่าน หมายเลขใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต รายละเอียดหน่วยงานต้นสังกัด ตำแหน่ง สายการบังคับบัญชา และข้อตกลงและเงื่อนไขของการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต
 • ประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน รางวัลที่เคยได้รับ ประวัติการถูกร้องเรียน บันทึกการสอบสวน การถูกพักสัญญาตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิต และโทษทางวินัย รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบำเหน็จ และ/ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ท่านได้รับ เลขบัญชีธนาคาร กองทุนประกันสังคม ข้อมูลทางภาษี ข้อมูลของบุคคลภายนอกผู้ได้รับผลประโยชน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการถูกดำเนินคดีความของท่าน เช่น ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา หรือการดำเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรายงาน บันทึก และ/หรือเอกสารใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ และและคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลของท่านที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ประวัติเกี่ยวกับการล้มละลาย การฟอกเงิน หรือ การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
 • ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทร้องขอจากนิติบุคคลของท่าน หรือจากท่านเพื่อใช้ในการประกอบการเข้าทำสัญญา การบริการ หรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทได้แจ้งหรือร้องขอไปยังท่าน

ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่บริษัทร้องขอได้ อย่างไรก็ดีการที่ท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางประการดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของบริษัทในการทำธุรกรรมกับท่าน ต่อการให้บริการของบริษัทต่อท่าน หรือต่อการตอบสนองต่อข้อร้องขออื่น ๆ ของท่านได้ เช่น บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญาประกันชีวิตกับท่านได้ หรือบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้

ส่วนที่ 4: แหล่งที่มาของข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับ

บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

 • จากท่านโดยตรง และ/หรือจากสมาชิกในครอบครัวของท่าน รวมทั้งผู้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้ทำไว้
 • ข้อมูลที่มีการรวบรวมจากท่าน เมื่อท่านได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท
 • จากการสมัคร และ/หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งแบบฟอร์มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านได้ทำไว้ หรือได้ให้ความสนใจ
 • เมื่อผู้ถือกรมธรรม์ได้รับสิทธิ หรือผลประโยขน์อันเกิดจากกรมธรรม์ดังกล่าว หรือมอบอำนาจให้ท่านเป็นตัวแทนในฐานะผู้เอาประกัน หรือการทำประกันกลุ่ม
 • เมื่อท่านได้ทำสัญญา หรือให้ข้อมูล หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ท่านได้ทำธุรกรรมกับบริษัท หรือใช้บริการของบริษัท
 • เมื่อท่านได้ทำการติดต่อกับศูนย์ดูแลลูกค้าของบริษัท หรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท หรือจากที่ท่านได้ติดต่อกับตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าของบริษัท หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ (โดยผ่านทาง โทรศัพท์ จดหมาย สื่อโซเชียลมีเดีย แบบสำรวจ กิจกรรมทางการตลาด อีเมล์ หรือช่องทางอื่น ๆ)
 • เมื่อท่านได้ใช้งานผ่านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท รวมถึงการใช้งานผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มดิจิทัล แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของบริษัท
 • เมื่อท่านดำเนินการเรียกร้องหรือร้องขอให้บริษัททำการติดต่อท่านกลับ เพื่อดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ เช่น การขอข้อมูล การร้องเรียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
 • เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การจับฉลาก การประกวด การแข่งขัน กิจกรรม แบบสำรวจ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทได้จัดหา หรืออื่น ๆ โดยได้มีการขอข้อมูลของท่านไว้
 • กลุ่มบริษัทชับบ์ หากท่านได้เคยสมัครบริการ หรือทำประกันไว้กับกลุ่มบริษัท ชับบ์
 • การบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน (Cookies) หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท
 • แบบสอบถาม และข้อมูลติดต่อ เมื่อท่านเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม การออกบูธ การจัดแสดงงาน หรือเมื่อท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลที่ติดต่อกับบริษัท
 • แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่น ๆ
 • แหล่งที่มาจากข้อมูลสาธารณะที่ทำการเปิดเผยในเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อินเตอร์เน็ต ข่าว หนังสือพิมพ์ หรือบทความอื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริต การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการกระทำความผิดอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทได้มีการใช้บริการบุคคลภายนอกในการได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติการพิจารณาสินไหมทดแทน การตลาด ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เมื่อรูปภาพของท่านถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อท่านได้เข้ามาติดต่อบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น เข้าร่วมงาน หรือบูธแสดงสินค้าของบริษัท หรือผ่านการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอโดยบริษัท ตัวแทนบริษัท หรือตัวแทนอื่น ๆ เมื่อท่านได้เข้าร่วมงานดังกล่าว
 • เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม การประชุม อบรมจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทได้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม การประชุม หรือการอบรม
 • เมื่อท่านได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่บริษัทได้จัดหาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระค่าเบี้ยประกัน การจ่ายเงินผลประโยชน์ หรือ ธุรกรรมการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เมื่อท่านทำการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ จากบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการของบริษัท ที่ท่านได้สมัครใช้บริการ หรือให้ความยินยอมไว้ รวมถึงจากบริษัทประกันอื่น ๆ โรงพยาบาล คลินิก สมาคมประกันชีวิต หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บริษัท (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว ผู้ชำระเงินตามกรมธรรม์ และผู้รับประโยชน์) ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลนั้น ซึ่งได้รับการยืนยันและความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเพื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวซึ่งจะถูกประมวลผลโดยบริษัท

หากท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บริษัท ท่านทราบดีว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลดังกล่าว และตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงเพิ่มเติมที่จะดำเนินการให้บริษัทได้รับการชดใช้อย่างเต็มที่ ต่อความเสียหาย การสูญเสีย การลงโทษ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดี ไม่ว่าในประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าปรับ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินเพิ่ม หรือเงินอื่น ๆ ที่เรียกเก็บ เรียกปรับ หรือเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกกฎระเบียบ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของท่าน (หรือของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้คำปรึกษา ตัวแทน หรือผู้แทนของท่าน) ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของท่านในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น หรือที่ส่งผลให้บริษัทต้องถูกกล่าวหาหรือลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ อันสืบเนี่องมาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ส่วนที่ 5: วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ความยินยอมของท่านจะเป็นฐานสำคัญในการที่บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทได้รับ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนั้น ในบางกรณีบริษัทอาจใช้ฐานอื่น ๆ ในทางกฎหมายเพื่อดำเนินการดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เช่น

 • ฐานเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • ฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามสัญญา จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 • ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

 • เพื่อดำเนินการประเมิน และพิจารณาใบสมัครจากท่านที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ด้านประกันชีวิตของบริษัทของบริษัท
 • เพื่อการพิจารณารับประกันภัย การประกันภัยต่อ ความเสี่ยง และกำหนดเงื่อนไขการประกันภัย การคำนวณเบี้ยประกัน การดำเนินการและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยและ/หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท รวมถึงการจัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ และปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น การประเมินข้อมูลทางการเงิน การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม การทำโพรไฟล์ลิ่ง (Profiling) การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท  และการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อท่าน เช่น การเก็บเบี้ยประกัน และ เงินค้างชำระจากท่าน การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การสืบสวน วิเคราะห์ ประมวลผล การเวนคืนกรมธรรม์ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน และการต่ออายุ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกรมธรรม์ของท่าน รวมทั้งการควบคุม ติดตาม ขั้นการเสนอขายกรมธรรม์ เพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด รวมถึงนโยบายของบริษัท
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การต่ออายุ การยกเลิกหรือการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลในการดำเนินการจ่ายหรือรับชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งในส่วนของเบี้ยประกัน เงินผลประโยชน์ เงินค่าสินไหมทดแทน หรือเงินอื่น ๆ ภายใต้กรมธรรม์ เช่น เรียกเก็บชำระค่าเบี้ยประกันจากท่าน ดำเนินการเพื่อจัดการคืนเงินแก่ท่าน การจัดการสินไหมทดแทน รวมถึงการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน และการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ของท่านที่ได้ทำไว้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และสิทธิที่ได้รับช่วงมาด้วย
 • การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อสอบถาม ตลอดจนดูแลกรณีมีผู้ขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลหรือกรณีใช้สิทธิอื่นอันเกี่ยวกับข้อมูล การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียด ความคืบหน้า ภายใต้ผลประโยชน์กรมธรรม์ของท่าน
 • การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย และตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการดำเนินการเพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรม หรือการดำเนินการใด ๆ ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง หรือนโยบายควบคุมภายในของบริษัทในการสมัครทำประกันภัยของท่านหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับนอกประเทศถิ่นที่อยู่ของท่าน) เช่น กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน การคว่ำบาตร และการต่อต้านการก่อการร้าย ปฏิบัติตามหมายและคำสั่งศาล และดำเนินการกรณีมีบุคคลทั่วไปและหน่วยงานของรัฐขอให้ดำเนินการใด ๆ (รวมทั้งบุคคลทั่วไปและหน่วยงานของรัฐนอกประเทศถิ่นที่อยู่ของท่าน

วัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการประกันภัย

 • เพื่อการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมกับบริษัท ไม่ว่าเป็นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางใด เช่น ช่องทางดิจิทัล เว็บไซต์ หรือ Call Center เป็นต้น
 • การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลและประวัติของท่าน เช่น การตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน การตรวจสอบประวัติการจ้างงาน การตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบประวัติการรักษา การตรวจสอบการตรวจสุขภาพ
 • การจัดเก็บและสำรองข้อมูลของท่านในระบบของบริษัท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ รวมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีของบริษัท การให้บริการ เช่น การชำระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Payment) แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) และแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ออนไลน์อื่น ๆ
 • การบริหารกิจการงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบขั้นตอนภายในบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี การแจ้งและเรียบเก็บหนี้  การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการแม่ข่ายข้อมูลและเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การดูแลความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ การจัดการบันทึกข้อมูล การจัดการเอกสารและงานพิมพ์ และการตรวจสอบ และการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย และตามที่กฎหมายกำหนด
 • การประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
 • การสืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การปกปิดข้อความจริง และการกระทำผิดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริงหรือการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจบริการทางการเงินและการประกันภัย ตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • การตรวจสอบภายใน หรือจากบริษัทตรวจสอบบัญชี หรือการตรวจสอบจากทาง Regional/Global Office ของกลุ่มบริษัทชับบ์
 • การจัดการใด ๆ เพื่อดำเนินการทางด้านการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท และธุรกรรมของบริษัทกับบริษัทอื่น ๆ
 • การให้บริการ ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับท่าน และ/หรือการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่น ที่ท่านอาจมีกับบริษัท การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท การสมัครงาน หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึ้นต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต
 • การบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตและ/หรือนายหน้าประกันชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพในการประกันภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการวางแผนกำลังคน การจ่ายผลประโยชน์ ค่าตอบแทน การคิดค่าตอบแทนที่จูงใจ ข้อเสนอ รางวัล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
 • เพื่อการดำเนินการด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน  เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ กิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทได้จัดหา ข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อการเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท เพื่อดำเนินการส่งของกำนัลในวันสำคัญ หรือเพื่อให้บริการเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งอาจกระทำผ่านทางแอพลิเคชัน เว็บไซต์ อีเมล์ SMS หรือทางจดหมายทางไปรษณีย์ รวมถึงการวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดการขายประกันภัยของบริษัท การออกแบบบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพิ่มเติมบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัท 
 • เพื่อใช้ในการดำเนินการส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของบริษัท คำแนะนำและข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการประกัน และ เงินบำนาญ ตลอดจนการบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การธนาคาร บริการทางการเงิน การรักษาทางการแพทย์/การรักษาเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การจ้างงาน การฝึกอบรม โปรแกรมให้รางวัล/ให้ผลประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์/ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล/กิจกรรมที่ไม่หวังผล และ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การประกวด จับฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ และการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม
 • การจัดทำวิจัย แบบสอบถาม วิเคราะห์ ฝึกอบรม และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการรวมถึงปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ากับบริษัท (Customer Experience)
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน แลกบัตร และ/หรือบันทึกภาพ ผู้ติดต่อก่อนเข้าอาคารของธนาคาร
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งเพื่อขอความยินยอมจากท่านโดยไม่ชักช้า

ส่วนที่ 6: บริษัท ได้มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังใคร หรือหน่วยงานใดบ้าง?

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยที่บุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทยก็ได้

 • กลุ่มบริษัท ชับบ์ ทั่วโลก ทั้งในและนอกทวีปเอเชีย
 • ผู้ให้บริการแก่บริษัท (รวมถึงผู้ให้บริการช่วงที่กระทำการแทนบริษัท) และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย เช่น ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้บริการทางด้านกฎหมาย แรงงาน การเงิน บัญชี ภาษี การแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการอื่น หรือบุคคลอื่นใดในประเทศที่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทชับบ์ ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศไทย และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐในประเทศที่กลุ่มบริษัทชับบ์ตั้งอยู่  หรือตามข้อตกลง หรือ นโยบายระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทชับบ์ กับรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท ชับบ์ 
 • บุคคลในครอบครัวของท่าน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่น ๆ ตามที่ท่านได้ร้องขอหรือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไว้
 • ผู้สนใจจะเข้ารับโอน ผู้รับโอนหรือผู้สืบสิทธิในส่วนใด ๆ ของบริษัทเนื่องจากการซื้อหรือขายที่เกิดขึ้นจริงหรือการเสนอซื้อหรือขายบริษัท หรือ กลุ่มบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจของชับบ์ เช่น ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย บริษัทประกันภัยอื่น ๆ ผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยต่อช่วง บริษัทอื่น ๆ ที่เป็นผู้ขายประกันของบริษัท
 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในฐานะบุคลากรและคู่ค้าของบริษัท เพื่อทำการเชิญชวน ชักชวน ชี้ช่อง จัดการให้ทำ เสนอขาย ขาย จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท รวมถึง ส่งมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีการเสนอ/ขายให้แก่ท่าน เช่น บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทจัดการการลงทุน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทต่าง ๆ ซึ่งทำการสืบสวน หรือคู่ค้ารายอื่น ๆ ผู้ให้ข้อมูลที่จะส่งให้ท่านเพื่อทำการตลาด และให้บริการคอลเซ็นเตอร์ หรือให้บริการทางการตลาดหรือการวิจัยใด ๆ เพื่อที่บุคคลดังกล่าวจะสามารถส่งมอบข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทได้
 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการว่าจ้าง หรือเข้าทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท เพื่อทำการเชิญชวน ชักชวน ชี้ช่อง จัดการให้ทำ เสนอขาย ขาย จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เสนอโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทให้แก่ท่าน
 • ผู้ให้บริการแก่บริษัทและกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย เช่น ผู้ประเมินความเสียหาย ผู้เจรจาตกลงความเสียหาย ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ผู้สำรวจภัย นักสืบ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ผู้แนะนำการลงทุน ผู้ให้บริการทางการตลาด ผู้ให้บริการโฆษณา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการแปลเอกสาร และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่บริษัทได้ว่าจ้างเพื่อพัฒนาการเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เป็นต้น
 • ผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันแบบกลุ่ม
 • กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัท และของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

ส่วนที่ 7: ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลานานเท่าไร

บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามนโยบายภายในของบริษัท เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น หรือในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นการคุ้มครองหรือบังคับสิทธิตามกฎหมายของบริษัท การต่อสู้กับข้อเรียกร้อง และการดำเนินคดีใด ๆ เช่น การฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงการจัดการกับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อบริษัทไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น

ส่วนที่ 8: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำโพรไฟล์ลิ่ง (Profiling) หรือการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

บริษัท กลุ่มบริษัทชับบ์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท อาจใช้ข้อมูลของท่านในการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีการจัดทำประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็นและความเหมาะสม

ส่วนที่ 9: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)

เพื่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลและประวัติสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งอาจรวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น โดยบริษัทจะทำการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนทำการประมวลผลดังกล่าวตามความเหมาะสม เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้รับยกเว้นตามกฎหมาย หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ แก่ท่านได้ เช่น บริษัทอาจไม่สามารถพิจารณารับประกันภัย หรือมิอาจทำสัญญากับท่านได้ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้

ส่วนที่ 10: การตลาดแบบตรง (Direct Marketing)

เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัท กลุ่มบริษัทชับบ์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท อาจมีการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการสื่อสารการตลาดแบบตรงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ท่าน คำแนะนำและข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการประกัน และเงินบำนาญ ตลอดจนการบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การธนาคาร บริการทางการเงิน การรักษาทางการแพทย์หรือการรักษาเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การจ้างงาน การฝึกอบรม โปรแกรมให้รางวัลหรือให้ผลประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์ หรือให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศลหรือกิจกรรมที่ไม่หวังผล และ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การประกวด จับฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ และการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม

ทั้งนี้ หากท่านไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าว (opt-out) เพื่อการทำตลาดแบบตรงได้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • กรอกแบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอม (Withdrawal of Consent Form) และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่อีเมล dpo.ChubbLifeTH@chubb.com

ส่วนที่ 11: นโยบายการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน (Cookies)

บริษัทมีการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อทำการแยกแยะและบันทึกข้อมูลบัญชีของท่านจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อจะช่วยให้ท่านได้รับบริการและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท โดย cookies ประกอบด้วยข้อมูลที่มีการบันทึกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ท่านสามารถกดยอมรับ หรือปฏิเสธเงื่อนไขในการจัดเก็บ cookies ดังกล่าวได้ หรือทำการตั้งค่าในบันทึกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ท่านสามารถศึกษาคู่มือการตั้งค่า cookies ของท่านได้ที่ “Help Menu” ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 12: สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ

ท่านมีสิทธิหลายประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้

สิทธิ คำอธิบาย
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านยังอยู่กับบริษัท

- เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

- การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)

ท่านมีสิทธิในการ

- ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

- ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Right to Data Portability)

ท่านสามารถ

- ขอรับข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบที่ท่านสามารถอ่านได้หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

- ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

บริษัทอาจจำต้องปฏิเสธคำขอของท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธินั้นละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ดังนี้

- กรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

- กรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

โดยบริษัทอาจจำต้องปฏิเสธคำขอของท่าน หากบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

- กรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

โดยบริษัทอาจจำต้องปฏิเสธคำขอของท่าน ในกรณีเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบ ทำลาย ข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

- เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและผู้บริษัทไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

- เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

- เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอ

- เมื่อบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยบริษัทอาจจำต้องปฏิเสธคำขอของท่าน ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เช่น บริษัทเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท เพื่อเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข  เป็นต้น การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทระงับการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลของท่านในกรณีต่อไปนี้

- ท่านร้องขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบคำขอของท่าน

- การเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลของบริษัทเป็นไปโดยมิชอบด้วย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้ร้องขอให้ระงับการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้แทนการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว

- เมื่อข้อมูลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

- เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิหรือตรวจสอบความจำเป็นในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท ในการปฏิเสธคำร้องขอคัดค้านการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

โดยบริษัทอาจจำต้องปฏิเสธคำขอของท่าน ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบ และพบว่าข้อมูลที่ขอแก้ไขนั้นไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อน
สิทธิในการร้องเรียน (Right to Complain)

ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลของบริษัทข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลนั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อมีการร้องขอตามช่องทางการขอใช้สิทธิ (โปรดดูส่วน “ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ” ด้านล่างนี้) สิทธิของท่านอาจอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยบริษัทอาจปฏิเสธการร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

นอกจากนั้นท่านมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านของท่านไปยัง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

อีเมล: dpo.ChubbLifeTH@chubb.com
ไปรษณีย์: บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11-12 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เมื่อบริษัท ได้รับคำร้องขอของท่าน บริษัทจะทำการตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นคำร้อง รวมถึงอำนาจในการดำเนินการแทนเจ้าของข้อมูล (ถ้ามี) ในกรณีที่เอกสารยืนยันตัวตนไม่ครบถ้วน บริษัทอาจทำการติดต่อท่านเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ชักช้า

เมื่อบริษัททำการตรวจสอบยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำส่งคำร้องขอของท่านไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ

บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากคำร้องขอของท่านเป็นเป็นเหตุที่บริษัทสามารถปฏิเสธได้ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทขอสงสวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าวของท่าน หรือคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

ส่วนที่ 13: ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) อีเมล dpo.ChubbLifeTH@chubb.com  บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11-12 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563