ข้ามไปหน้าหลัก

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "เรา") ตระหนักถึงความสำคัญแก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการแจ้งให้แก่ท่านทราบถึงสิทธิที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับ: 

 • ลูกค้ามุ่งหวัง ลูกค้าผู้เอาประกันภัยในปัจจุบันและในอดีต ผู้ถือกรมธรรม์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ผู้รับผลประโยชน์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายหรือที่เข้าทำสัญญากับบริษัทในนามของนิติบุคคล) ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ของผู้ถือกรมธรรม์หรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยกลุ่ม
  ผู้ชำระเบี้ยประกัน ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บุคคลอื่นใดที่เข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา คู่กรณีของผู้เอาประกันภัย พยาน ตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจหรือดำเนินการแทน
  และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรียกว่า "ลูกค้า")
 • ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาต (ต่อไปในนโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรียกว่า "ตัวแทนประกันชีวิต")
 • นายหน้าประกันชีวิต หรือบุคลากร บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ติดต่ออื่นๆ ของนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาต (ต่อไปในนโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรียกว่า "นายหน้าประกันชีวิต")
 • บุคลากร บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ติดต่ออื่น ๆ ของผู้ให้บริการภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า บริษัทประกันภัยอื่น ธนาคาร (ต่อไปในนโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรียกว่า "พันธมิตรทางธุรกิจ")

(รวมเรียกว่า "ท่าน") 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ ให้การปรับปรุงแก้ไขใด ๆ มีผลทันทีเมื่อเราประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขแทนที่ฉบับก่อนหน้า

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดเพิ่มเติม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

1.1 ช่องทางการเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ กล่าวคือ

(1) บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเรา (เช่น เมื่อพบปะซึ่งหน้าหรือทางออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ จดหมาย สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าหรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของเรา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์)

(2) บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (เช่น บริษัทในกลุ่มและบริษัทย่อยของเรา ("กลุ่มบริษัทชับบ์") ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต บริษัทประกันภัยอื่น ผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประกันภัย (เช่น ผู้ประเมินความเสียหาย / ผู้สำรวจภัย / ผู้เจรจาตกลงความเสียหาย / ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน / นักสืบ) บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี ศาล) นิติบุคคลผู้เป็นนายจ้างหรือที่ท่านสังกัดอยู่ บุคคลภายนอกอื่น ๆ (เช่น บุคคลผู้รับผลประโยชน์ บุคคลในครอบครัว พยาน) หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น สื่อสังคมออนไลน์)

1.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม 

โดยบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทต่าง ๆ เท่าที่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัทตามที่ระบุด้านล่างนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(1) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อ เช่น คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ข้อมูลการเกณฑ์ทหาร ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เสียงบันทึก ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่อยู่ สถานที่ใกล้เคียง หมายเลขไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการสื่อสาร (เช่น บันทึกเสียงการสนทนา ภาพหน้าจอข้อความการสนทนา)

โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ได้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ได้ที่นี่

(2) ข้อมูลหรือสำเนาเอกสาร รวมถึงเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา VISA ใบอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน บัตรนักเรียน/นักศึกษา เอกสารประจำตัวอื่น ๆ หนังสือรับรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(3) ข้อมูลการศึกษาและการทำงาน เช่น ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หนังสือรับรอง และหนังสืออ้างอิงจากสถาบันการศึกษา อาชีพ ตำแหน่ง รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง สถานที่ทำงาน และ/หรือ ประวัติการทำงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน ทักษะ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัวฉบับย่อ ประสิทธิภาพการทำงาน

(4) ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และประวัติทางการเงิน รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ สถานะทางการเงิน ข้อมูลเครดิตหรือประวัติเครดิตบูโร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลการชำระภาษี หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประวัติการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดการกู้เงิน รายละเอียดการลงทุน รายละเอียดและประวัติการชำระเงินให้แก่บริษัท ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือกับบริษัทประกันภัยอื่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้) ข้อมูลการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่าตอบแทน ค่าบำเน็จ ผลประโยชน์ หรือรางวัลพิเศษอื่น ๆ ข้อมูลกองทุนประกันสังคม  และ/หรือ รายละเอียดอื่นใดตามแบบฟอร์มวิเคราะห์การเงิน (Financial Need Analysis)  

(5) ข้อมูลการเอาประกัน เช่น ข้อมูลการพิจารณารับประกันชีวิต ข้อมูลความเสี่ยงด้านการประกันภัย ข้อมูลประกอบการพิจารณาการตั้งราคา (Pricing) ข้อมูลและประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น การขอสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น) รายละเอียดกรมธรรม์ที่ท่านทำไว้กับเราหรือกับบริษัทประกันอื่น ๆ (เช่น หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกัน เบี้ยประกัน เงินปันผล การเปลี่ยนแปลง การทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ การลงทุน วิธีการจ่ายเบี้ยประกัน ประวัติการชำระเบี้ยประกัน ประวัติการกู้ยืมเงิน ข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้รับผลประโยชน์หรือผู้ถือกรมธรรม์ ข้อมูลการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ข้อมูลการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ ข้อมูลการเปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา และข้อมูลการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์หรือบริการอื่น ๆ ของเรา หรือของบริษัทประกันภัยอื่น ๆ เป็นต้น) บันทึกการไม่รับเอาประกัน

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านและบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านเคยใช้ ใช้อยู่ หรือมีความสนใจ ช่องทางและวิธีการปฏิสัมพันธ์กับบริษัท ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัท ข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับความต้องการ (เช่น สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร ลักษณะการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม และ/หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยประเมินความเหมาะสม) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการจัดทำโพรไฟล์ลิ่ง (Profiling) ประวัติการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต เช่น ตำแหน่ง แผนก หน่วยงานต้นสังกัด สายการบังคับบัญชา ข้อมูลในการสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกคุณวุฒิของอุตสาหกรรมประกันชีวิต ข้อตกลงการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ข้อมูลใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต รหัสประจำตัวตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ยอดขายรายเดือน ผลตอบแทนหรือรางวัลพิเศษ ข้อมูลหรือประวัติการฝึกอบรม ผลการปฏิบัติงาน รางวัลที่เคยได้รับประวัติการถูกร้องเรียน โทษทางวินัย รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง

(8) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ขอบเขตงานที่จ้าง รายละเอียดสัญญา เอกสารเสนอราคา ผลการปฏิบัติงาน

(9) ข้อมูลการกระทำความผิด เช่น ข้อร้องเรียน ข้อมูลการสืบสวน ข้อมูลหรือประวัติการทุจริต การฉ้อฉลประกันภัย การกระทำความผิด มูลเหตุในการกระทำความผิด ประวัติเกี่ยวกับการล้มละลาย การฟอกเงิน หรือ การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ประวัติการถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รายงาน บันทึก หรือเอกสารของเจ้าหน้าที่ ความเสียหาย

(10) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น คุกกี้ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IP Address / MAC Address)  ข้อมูลเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายทั่วไป ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ (logs) หรือสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มที่ใช้

(11) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลผลการจัดทำ Know-Your-Customer (KYC) การตรวจสอบสถานะการเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน (FATCA) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมและงานประชุม ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและงานประชุม ความสนใจ ผลสำรวจความคิดเห็น ข้อมูลการร้องเรียน บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่เราอาจร้องขอจากท่านหรือจากนายจ้างของท่านเพื่อประกอบการเข้าทำสัญญา บริการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา อาทิเช่น ข้อมูล ภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวิดิโอในการเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานประชุม เพื่อใช้ลงสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท (เช่น วารสารบริษัท โปสเตอร์ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น)

(12) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่

 • ศาสนา (ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน)
 • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย การรักษาโรค หรือการขอคำปรึกษา บันทึกการตรวจทางการแพทย์ การสืบสวนทางแพทย์ การรักษา บันทึกของพยาบาล ประวัติการสั่งจ่ายยา รายละเอียดบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ รายงานทางการแพทย์ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
 • ข้อมูลความพิการและความทุพพลภาพ
 • ประวัติอาชญากรรม เช่น ข้อมูลหรือประวัติการการะทำผิดคดีอาญา รวมถึงรายงาน บันทึกการถูกดำเนินคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ และ/หรือ คำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง
 • พฤติกรรมทางเพศ เช่น ข้อมูลยืนยันความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่านอาจส่งผลให้เราไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มรูปแบบหรือท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้อย่างเหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่เราหรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น ผู้รับผลประโยชน์ สมาชิกในครอบครัว ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ของผู้ถือกรมธรรม์หรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยกลุ่ม) แก่เรา โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่า ท่านมีสิทธิหรืออำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น (หากจำเป็น) ในนามของเรา

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หากไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง และ/หรือ ผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมหรือฐานทางกฎหมายอื่นใด เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามขั้นตอนการดำเนินงานภายในของเรา และอาจจำเป็นต้องหยุดการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เราอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานความยินยอม

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและการติดต่อสื่อสารซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้: เพื่อแจ้งข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-Marketing) โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้า ประกาศกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท รวมถึงของบริษัทในกลุ่มบริษัทชับบ์ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทแก่ท่าน

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่บริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอมได้:

 • ศาสนา (ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน) - เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน
 • ข้อมูลสุขภาพ - เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย พิจารณารับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ พิจารณารับประกันภัยต่อ คำนวณเบี้ยประกันภัย ปฏิเสธการรับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อมูลความพิการและความทุพพลภาพ - เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย พิจารณารับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ พิจารณารับประกันภัยต่อ คำนวณเบี้ยประกันภัย ปฏิเสธการรับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามสัญญาประกันภัย
 • ประวัติอาชญากรรม - เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย พิจารณารับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ พิจารณารับประกันภัยต่อคำนวณเบี้ยประกันภัย ปฏิเสธการรับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามสัญญาประกันภัย
 • พฤติกรรมทางเพศ – เพื่อการยืนยันความสัมพันธ์คู่ชีวิต ในการพิจารณารับประกันภัย และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

หากเราอาศัยความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

2.2 วัตถุประสงค์ที่อาศัยานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม

เราอาจอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญา (2) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (3) ฐานการปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) ฐานเพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต (7) ฐานเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ และ/หรือฐานทางกฎหมายอื่นที่บริษัทสามารถอาศัยได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์บางประเภทดังต่อไปนี้ อาจบังคับใช้กับท่าน โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท 

2.2.1 กรณีที่ท่านเป็นลูกค้าของเรา

(1) การดำเนินการก่อนการเข้าทำสัญญากับบริษัท เช่น การให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือข้อมูล ตัวเลือกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ การอำนวยความสะดวกในการกรอกและนำส่งใบคำขอเอาประกันภัย

(2) การตรวจสอบและยืนยันตัวตัวตน เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า (Customer Due Diligence) 

(3) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น การประเมินข้อมูลทางการเงิน การประเมินและพิจารณาใบสมัครคำขอเอาประกัน การพิจารณารับประกันภัย การแจ้งผลพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาความเสี่ยง การกำหนดเงื่อนไขการประกันภัย การคำนวณ เบี้ยประกัน การดำเนินการใดเพื่อการให้บริการ การจัดทำเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการ จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อจัดการ บริหารและดำเนินการให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย การมอบสิทธิประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ การปฏิบัติตามภาระผูกพันต่าง ๆ เพื่อขอรายละเอียดที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (เช่น เพื่อออกเอกสารด้านภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อออกใบแจ้งหนี้และติดตามหนี้ การเรียกเก็บเบี้ยประกันและเงินค้างชำระ การคืนเงิน) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (เช่น การประเมินและตรวจสอบคำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การแจ้งผลพิจารณา การจ่ายค่าสินไหมทดแทน การปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การจัดการในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง) การต่ออายุ ปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ การเวนคืนหรือการยกเลิกกรมธรรม์ การรับช่วงสิทธิ การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำขอ การประกันภัยต่อ

2.2.2 กรณีท่านเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต

(1) การคัดเลือกและการดำเนินงานในฐานะตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต เช่น การประเมินและพิจารณาใบสมัครคำขอเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต การจัดการสัมภาษณ์ การแจ้งผลพิจารณาการว่าจ้าง การตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตของท่าน

(2) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเก็บรักษาสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิงสัญญา และหลักฐานการทำงานของซึ่งอาจมีการระบุถึงท่าน เพื่อวางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการความสัมพันธ์และสิทธิ (ทางสัญญา) (เช่น เพื่อการอำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต การจัดฝึกอบรมตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต การส่งมอบอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่ลูกค้า การตรวจสอบสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต) ประมวลผลการชำระเงิน เพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การตรวจสอบบัญชี การชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน การจ่ายผลประโยชน์ ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนที่จูงใจอื่น ๆ การจ่ายค่าคอมมิชชั่น โบนัส และ/หรือ การมอบสิทธิหรือส่วนลดพิเศษในการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา การเบิกคืนค่าใช้จ่าย เพื่อจัดการกับคำขอหรือข้อร้องเรียนของท่านหรือของลูกค้า และเพื่อทำการติดตามและเก็บบันทึก

2.2.3 กรณีท่านเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

(1) การคัดเลือกและการดำเนินงานในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การตรวจสอบข้อมูลกิจการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์) การตรวจสอบข้อมูลจากรายชื่อบุคคลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Sanction list) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติตามข้อกำหนดหรือความต้องการของเรา การออกคำขอเสนอราคาและการประมูลราคา การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การอำนวยความสะดวกเพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ การประเมินผลการดำเนินงาน การตรวจรับส่งมอบงาน

(2) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเก็บรักษาสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิงสัญญา และหลักฐานการทำงานของพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งอาจมีการระบุถึงท่าน เพื่อวางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการความสัมพันธ์และสิทธิ (ทางสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอำนาจให้พันธมิตรทางธุรกิจสำหรับการทำธุรกรรม และการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ประมวลผลการชำระเงิน เพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การตรวจสอบบัญชี การชำระเงิน ออกใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน จัดการให้มีการส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ) เพื่อจัดการกับคำขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุง ให้บริการสนับสนุน และเพื่อทำการติดตามและเก็บบันทึก 

2.2.4 วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้บังคับใช้แก่ท่านทุกคน

(1) ขั้นตอนทั่วไปเพื่อการทำความรู้จักท่านหรือการมีความสัมพันธ์กับท่าน เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การเข้าทำสัญญา และ/หรือ นิติกรรมที่เกี่ยวข้อง การติดต่อสื่อสาร

(2) การติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านการส่งเอกสาร การตอบคำถาม การตอบกลับคำขอหรือการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ)

(3) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่คาดหมายได้ เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกใด ๆ การนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม การแจ้งข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-Marketing) โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้า ประกาศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท รวมถึงของบริษัทในกลุ่มบริษัทชับบ์ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทแก่ท่าน การประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิหรือเพื่อให้บริการเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล การส่งของกำนัลในวันสำคัญ สำรวจความพึงพอใจ

(4) การจัดการภายในของบริษัท เช่น การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การควบคุมและติดตามขั้นตอนการเสนอขายกรมธรรม์ เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กฎหมายหรือนโยบายบริษัทกำหนด การจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อสอบถาม การดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิการตรวจสอบการใช้สิทธิ การดูแลความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ การบันทึกข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การทำบัญชีดำ (Blacklist) การจัดการงานเอกสาร การจัดการด้านภาษีอากร การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (Customer Experience) การทำโพรไฟล์ลิ่ง (Profiling) การวิเคราะห์และการประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มการให้บริการอื่น ๆ การวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดการขายประกันภัยของบริษัท หรือการวิเคราะห์หรือวิจัยทางสถิติอื่น ๆ การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมและจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ การบริหารสินทรัพย์ของบริษัท การตรวจสอบภายใน การรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (เช่น การสืบสวนหรือการป้องกันการฉ้อโกง การปกปิดข้อความจริง และการกระทำความผิดอื่น ๆ) การรายงานเหตุการกระทำความผิดให้กับโครงข่ายธุรกิจบริการทางการเงินและการประกันภัย และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การจัดการภายใน การฝึกอบรม

(5) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดระบบติดต่อสื่อสารและระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าใช้งานระบบและการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บและสำรองข้อมูลในระบบงาน หรือบนคลาวด์ การบริหารจัดการโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงิน การบัญชี และการเรียกเก็บหนี้ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีของบริษัท (เช่น ระบบการรับชำระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Payment) การจัดการแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มการให้บริการอื่น ๆ) การแก้ไขและอัพเดตข้อมูลบนฐานข้อมูลต่าง ๆ

(6) เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น 

(7) การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตาม การอำนวยความสะดวก หรือการให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลบริษัท หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเมื่อเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่งดังกล่าว เช่น การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉล เพื่อการติดตามการฉ้อฉล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินการสืบสวน สอบสวนภายใน หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(8) การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด การจับขโมย การดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การแลกบัตร และ/หรือ การบันทึกภาพผู้ติดต่อก่อนเข้าอาคาร

(9) การโอนกิจการ เช่น ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น และ/หรือ

(10) การกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ตามรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ.  http://oiceservice.oic.or.th/document/Law/file/14535/14535_91f0ac895913cf116c04994318947016.pdf

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

3.1 กลุ่มบริษัท ชับบ์ ทั่วโลก ทั้งในและนอกทวีปเอเชีย 

เราอาจเปิดเผย โอน หรืออนุญาตให้บริษัทในกลุ่มบริษัท ชับบ์ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดดูรายชื่อบริษัทและขอบเขตกิจกรรมของบริษัทในกลุ่มบริษัท ชับบ์ ได้ที่ https://about.chubb.com/who-we-are/locations.html

3.2 ผู้ให้บริการ

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการภายนอกในการดำเนินการใด ๆ แทนบริษัท หรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อการสนับสนุนการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่ท่าน ผู้ให้บริการดังกล่าว อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประกันภัย (ผู้ประเมินความเสียหาย / ผู้สำรวจภัย / ผู้เจรจาตกลงความเสียหาย / ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน / นักสืบ) (2) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (TPA) (4) ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ (call center) (5) ผู้แนะนำการลงทุน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (6) ผู้ให้บริการทางการตลาด / ผู้ให้บริการพัฒนาการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ / ผู้ให้บริการโฆษณา (7) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (8) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ผู้ให้บริการคลังเก็บเอกสารและผู้ให้บริการคลาวด์ (10) ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การเงิน บัญชี ภาษี การแพทย์ (11) ผู้ให้บริการจัดงานสัมมนา งานกิจกรรม (12) ผู้ให้บริการแปลเอกสาร / ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร (13) ผู้ให้บริการสำรวจความคิดเห็น (14) ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ และ (15) ผู้รับจ้างทำการสืบสวน 

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจ 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทประกันภัยอื่น ๆ สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต บริษัทประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต่อช่วง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย โรงพยาบาล ศูนย์กู้ชีพ บริษัทจัดการการลงทุน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจผู้ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมเสนอสิทธิประโยชน์ร่วมให้แก่ลูกค้า ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

3.4 หน่วยงานภาครัฐ

ในกรณีที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท และ/หรือ บุคคลอื่นใดตามความจำเป็น ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และคุ้มครองสิทธิของบริษัท เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แพทยสภา ศาล สำนักงานอัยการ สถานทูต สถานกงสุล เป็นต้น 

3.5 บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเอาประกันภัยของท่านหรือตามที่ได้ร้องขอหรืออนุญาตไว้ ซึ่งรวมถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย พยาน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลในครอบครัว ทายาทโดยธรรม ผู้มีส่วนได้เสีย คู่พิพาท คู่กรณี ผู้เสียหาย ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของบริษัท บุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์หรือติดต่อกับบริษัท ผู้ขอใช้สิทธิตรวจสอบบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและบุคคลทั่วไป

3.6 ผู้รับโอนสิทธิตามกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้สนใจจะเข้ารับโอน หรือผู้รับโอนสิทธิดังกล่าว

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังกลุ่มบริษัทชับบ์ที่อยู่ในต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลรายอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท (เช่น การเก็บรักษาข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งแพลตฟอร์ม หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวตั้งอยู่ในต่างประเทศ) หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ (เช่น กรณี FATCA) ทั้งนี้ ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เทียบเท่าหรือต่ำกว่าของประเทศไทย เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานที่เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณีเราอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

5. ระยะเวลาที่เราเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ อาจเก็บไว้นานกว่านั้นหากจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเท่าที่สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามข้อมูลซึ่งใช้เพื่อวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหว การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นมีความจำเป็น (necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่คุกกี้บางประเภทนั้นจะทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้ประเภทดังกล่าวจะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของผู้ใช้บริการ

คุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านกับคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน อันจะทำให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น

โดยปกติ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ อาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน  และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านอาจถูกจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “นโยบายการใช้งานคุกกี้” ได้ที่ https://www.chubb.com/th-th/footer/cookie-policy.html

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อเป็นวิธีในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการจำกัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และบริหารจัดการการเข้าถึงเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการวางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการ และสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านอาจขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

(1) สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา ตลอดจนขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

(2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(3) สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นได้ในบางกรณี

(4) สิทธิในการคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาดแบบตรง

(5) สิทธิในการระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์บางประการ

(6) สิทธิในการลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้ เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(7) สิทธิในการถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบในการถอนความยินยอม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อบริษัทด้านล่าง

(8) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นได้ โดยส่งแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิมาที่ dpo.chubblifeTH@chubb.com ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ และ/หรือ อำนาจในการใช้สิทธิแทนผู้อื่นก่อนการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน เมื่อกระบวนการยืนยันตัวตนหรืออำนาจเสร็จสิ้น เราจะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็ว 

ในบางกรณีหากเราเห็นสมควรว่าคำขอใช้สิทธิของท่านไม่สมเหตุสมผล (manifestly unfounded) หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น (excessive) เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว 

9. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 21-22 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล: dpo.ChubbLifeTH@chubb.com