ข้ามไปหน้าหลัก

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "เรา") ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการสอดส่องและเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและภายนอกบริเวณโดยรอบ อาคาร และสถานที่ของบริษัท เพื่อป้องกันและคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินใด โดยบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน และบุคคลใด ๆ ที่เข้ามาในหรืออยู่บริเวณโดยรอบอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เรียกรวมกันว่า "ท่าน")

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ของท่านและแจ้งถึงสิทธิที่ท่านพึงมีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ ให้การปรับปรุงแก้ไขใด ๆ มีผลทันทีเมื่อเราประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขแทนที่ฉบับก่อนหน้า

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

1.1 ช่องทางการเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่ของบริษัท ("พื้นที่ของบริษัท")

โดยที่บริษัทจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ของบริษัทที่กำหนดให้มีการสอดส่องดูแล และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าวจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ บริษัทจะดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่ของบริษัทที่อยู่ในระยะทรรศนะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเรา เพื่อให้ท่านทราบว่าบริเวณดังกล่าวนั้น มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทอยู่

1.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพสิ่งของหรือทรัพย์สินของท่าน (เช่น ยานพาหนะ สัมภาระ) เมื่อท่านเข้าหรือผ่านบริเวณพื้นที่ของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการปฎิบัติตามกฎหมาย (3) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (4) เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ/หรือ ฐานทางกฎหมายอื่นที่บริษัทสามารถอาศัยได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของบุคคล หรือทรัพย์สิน เช่น

  • การสอดส่องดูแลและวิเคราะห์จราจร ความหนาแน่น อัตราการเข้าและออกภายในพื้นที่ของบริษัท
  • การปกป้องคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ
  • การปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สินและอาชญากรรมอื่น ๆ

(2) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือการปกป้องผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น

  • การอำนวยความสะดวก หรือการให้ความร่วมมือกับศาล หรือหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลบริษัท หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเมื่อเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่งดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
  • การดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินการสืบสวน หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจสอบอาชญากรรม หรือการฟ้องร้องเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม
  • การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องร้องทุกข์
  • การสืบสวน สอบสวนภายใน หรือกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
  • การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

3.1 หน่วยงานภาครัฐ ในกรณีที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การสอบสวน หรือการดำเนินการทางกฎหมาย

3.2 ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกในการดำเนินการใด ๆ แทนบริษัท หรือ ในนามของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของบุคคล หรือทรัพย์สิน

3.3 บุคคลอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลใดที่ท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผู้ขอใช้สิทธิตรวจสอบบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

4. ระยะเวลาที่เราเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ อาจเก็บไว้นานกว่านั้นหากจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเท่าที่สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านอาจขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นตามกฎหมาย สิทธิของท่านได้แก่

(1) สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา

(2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(3) สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นได้ในบางกรณี

(4) สิทธิในการคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาดแบบตรง

(5) สิทธิในการระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

(6) สิทธิในการลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้

(7) สิทธิในการถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบในการถอนความยินยอม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อบริษัทด้านล่าง

(8) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นได้ โดยส่งแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิมาที่ dpo.chubblifeTH@chubb.com
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ และ/หรือ อำนาจในการใช้สิทธิแทนผู้อื่นก่อนการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน เมื่อกระบวนการยืนยันตัวตนหรืออำนาจเสร็จสิ้น เราจะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็ว

ในบางกรณีหากเราเห็นสมควรว่าคำขอใช้สิทธิของท่านไม่สมเหตุสมผล (manifestly unfounded) หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น (excessive) เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรายังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 21-22 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล: dpo.ChubbLifeTH@chubb.com