ข้ามไปหน้าหลัก

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "เรา") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดการจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการนี้ บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะยังคงเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์เดิมต่อไป โดยท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิที่ท่านพึงมีภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยการแจ้งความประสงค์มาที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 21-22 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล: dpo.ChubbLifeTH@chubb.com