เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทได้มีการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์  เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันภัย การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯแก่ท่าน การทำสัญญาจ้างแรงงาน การทำสัญญาตัวแทนประกันชีวิต การทำสัญญานายหน้าประกันชีวิต การทำสัญญาเช่า สัญญาจ้างบริการหรือสัญญาจ้างทำของต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ การดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นจึงอยู่ภายใต้บทบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทราบว่า บริษัทจะยังคงเก็บ รวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทได้รับมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับ ภายใต้วัตถุประสงค์เดิมต่อไป โดยท่านสามารถตรวจสอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว รายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงสิทธิในการยกเลิกความยินยอม) ได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกความยินยอม ท่านสามารถติดด่อเราที่

  • อีเมล: dpo.chubblifeth@chubb.com
  • สำนักงานใหญ่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • หรือสำนักงานสาขาทุกแห่ง

เมื่อบริษัทได้รับคำขอยกเลิกความยินยอมจากท่าน บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ การยกเลิกความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาประกันภัย และ/หรือการรับบริการต่าง ๆ จากบริษัท เช่น ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอ  ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งข้อมูลข่าวสารจากบริษัทอันอาจเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
27 เมษายน 2564