skip to main content

ศูนย์บริการลูกค้า

การเรียกร้องสินไหมทดแทน

ชับบ์ ไลฟ์ แคร์ เครือข่ายโรงพยาบาล

การบริการผู้ถือกรมธรรม์

การชำระเบี้ยประกันภัย

การพิจารณารับประกันภัย

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน

รายชื่อตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต

man using tablet download file

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ประจำปี 2563

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยในปี 2563 ท่านดาว์นโหลดหนังสือรับรองฯ เพื่อประกอบการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา