ข้ามไปหน้าหลัก

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard :CRS)

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard :CRS) เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินของผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศไทยให้กับประเทศคู่สัญญาที่เข้าร่วม CRS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี และให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดเก็บภาษีของประเทศ สามารถดูรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมตามข้อกำหนด CRS ได้ที่

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mofcrs.pdf และ https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะสถาบันการเงินตามกฎหมาย CRS มีหน้าที่เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลทางการเงินของบุคคลตามที่กำหนดและนำส่งข้อมูลดังกล่าวแก่กรมสรรพากร  โดยกรมสรรพากรจะแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้ากับประเทศอื่น ๆ ที่เข้าร่วมตามข้อกำหนด CRS ดังนั้น ลูกค้าจึงมีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในแบบฟอร์มรับรองตนเองด้วยเช่นกัน

หากลูกค้าต้องการแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มรับรองตนเอง (ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.chubb.com/th-th/customer-service/CRS.html หรือติดต่อตัวแทนบริการ)

2. ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือให้เหมือนกับที่ให้ไว้ล่าสุด กรณี ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ ซึ่งลงนามหรือเป็นพยานในใบคำขอเอาประกันภัย จะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มทุกครั้ง

3. แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานใหญ่

4.1 สำหรับประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance)
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.2 สำหรับประกันชีวิตประเภทกลุ่ม เพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life Insurance)
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ ช่องทางพันธมิตรธุรกิจ
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร 1283 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือตัวแทนบริการของท่าน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองตนเองเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ