เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

ลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตกับ ชับบ์ ไลฟ์

ประกันชีวิตไม่ได้เพียงช่วยปกป้องอนาคตของคุณและคนที่คุณรักเท่านั้น แต่ยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย โดยในปัจจุบันกรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีรายได้สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีตามเงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ไม่ใช่เบี้ยประกันชีวิตจากกรมธรรม์ทุกแบบที่จะนำมาขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ แบบประกันชีวิตที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีมี 3 ประเภท ได้แก่

 

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา และแบบสะสมทรัพย์

แบบประกันชีวิตที่เน้นให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตตลอดชีพหรือตามกำหนดเวลา หรือแบบสะสมทรัพย์ที่ส่วนใหญ่จะคุ้มครองเงินต้นและมีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่จ่ายในแต่ละปีมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อรอบปีภาษี โดยจะต้องเป็นแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ แบบสะสมทรัพย์บางแบบจะไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเงื่อนไขจะเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 172

 

ประกันที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ

ประกันประเภทนี้จะเน้นให้ความคุ้มครองเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและการผ่าตัด รวมทั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากเจ็บป่วยและบาดเจ็บด้วย ประเภทของแบบประกันภัยที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ คือ
 

  • ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งจากกรณีเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุ
  • ประกันอุบัติเหตุ เฉพาะในส่วนที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และกระดูกแตกหัก
  • ประกันโรคร้ายแรง เมื่อตรวจพบเจอโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในแบบประกันภัย
     

ทั้งนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อรอบปีภาษี

 

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

แบบประกันสำหรับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน โดยมีการจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายงวดเท่าๆ กัน หรือเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปีหรือมากกว่า ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินผลประโยชน์ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยประกันครบตามกำหนดแล้วเท่านั้น  โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท*

*และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นๆ แล้ว สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่หักลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 194 ไปหักลดหย่อนแทนเบี้ยประกันชีวิตได้ ซี่งจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีรวมสูงสุด 300,000 บาท

 

This content is brought to you by Chubb Insurance Malaysia Berhad, Registration No. 197001000564 (9827-A) (“Chubb”) as a convenience to readers and is not intended to constitute advice or recommendations upon which a reader may rely. Any references to insurance cover are general in nature only and may not suit your particular circumstances. Chubb does not take into account your personal objectives, financial situation or needs and any insurance cover referred to is subject to the terms, conditions and exclusions set out in the relevant policy wording. Please obtain and read carefully the relevant insurance policy before deciding to acquire any insurance product. A policy wording can be obtained at www.chubb.com/my, through your broker or by contacting any of the Chubb offices or Chubb agents. Chubb makes no warranty or guarantee about the accuracy, completeness, or adequacy of this content. It is the responsibility of the reader to evaluate the quality and accuracy of material herein.

© 2022 Chubb. Not all coverages available in all jurisdictions. Chubb® and its respective logos, and Chubb. Insured.SM are protected trademarks of Chubb.

ติดต่อ
ติดต่อ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ