หมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาล หากต้องรักษาตัวจากโรคร้ายแรง

ข้ามไปหน้าหลักหมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาล หากต้องรักษาตัวจากโรคร้ายแรง

ที่ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม เช่น โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามและระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคอัลไซเมอร์ และไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

เมื่อได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
บริษัทฯ จะมอบเงินก้อนไว้ใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากโรคร้ายแรง ให้คุณหมดห่วงกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และช่วยลดภาระให้กับคุณรวมถึงคนที่คุณรัก
 

ความคุ้มครองสำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรค

ให้คุ้มครองกรณีที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยภายใต้ข้อกำหนดของแบบประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โรคร้ายแรง 5 โรค

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับ 5 โรคร้ายแรงที่ระบุด้านล่างนี้ โดยจ่ายเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ เมื่อจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือของสัญญาเพิ่มเติมนี้ในรอบปีกรมธรรม์ต่อๆ ไป จะปรับลดลงเหลือ 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

 1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 2. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
 3. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 4. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
 5. โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ

2. โรคร้ายแรง 45 โรค

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 45 โรคที่ระบุในด้านล่างนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่เคยได้รับผลประโยชน์โรคร้ายแรงตามข้อ 1. เป็นจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์โรคร้ายแรงตามข้อ 1. แล้ว บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่เหลือจำนวน 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทั้งนี้ ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 50 โรคจะสิ้นสุดลง หากบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์เป็นจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 1. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
 2. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
 3. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
 4. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumor)
 5. ตาบอด (Blindness)
 6. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 7. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 8. ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver Disease / Liver Failure)
 9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง /โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-stage Lung Disease)
 10. ภาวะโคม่า (Coma)
 11. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
 12. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 13. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
 14. ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
 15. การสูญเสียการได้ยิน (Loss of Hearing)
 16. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of Independent Living)
 17. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and Permanent Disability - TPD) โดยจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปี
 18. การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of Speech)
 19. แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major Burn)
 20. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 21. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 22. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease)
 23. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
 24. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 25. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 26. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Other Serious Coronary Artery Diseases)
 27. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
 28. โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 29. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
 30. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
 31. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 32. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
 33. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Lupus Nephritis from Systemic Lupus Erythematosus)
 34. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
 35. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
 36. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
 37. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
 38. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
 39. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ (Surgery for Idiopathic Scoliosis)
 40. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
 41. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
 42. โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
 43. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotizing Fasciitis and Gangrene)
 44. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma or Diffuse Systemic Sclerosis/Scleroderma)
 45. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง (Severe Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease)


   

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย: 16 - 65 ปี (สามารถต่ออายุและคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
   

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย


 

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรค


1. มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ทำไมต้องทำประกันโรคร้ายแรงเพิ่ม ?

จากการที่ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงมีค่าใช้จ่ายสูง จึงทำให้การมีประกันโรคร้ายแรงควบคู่กับประกันสุขภาพไว้ด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัวในกรณีที่คุณต้องเผชิญกับโรคร้ายแรงและต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนั้นแล้วยังให้คุณเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ ดังนั้นการทำประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติมเป็นการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญในการปกป้องสุขภาพและเงินเก็บของคุณในอนาคต

2. แบบประกันมะเร็งกับประกันโรคร้ายแรง คือประกันตัวเดียวกันหรือไม่ ?

ประกันมะเร็งและประกันโรคร้ายแรงเป็นประเภทของประกันสุขภาพที่แตกต่างกันตามลักษณะของโรคและความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโรค ซึ่งประกันมะเร็งมักจะมีความคุ้มครองเฉพาะการตรวจพบมะเร็งเท่านั้น ในขณะที่ประกันโรคร้ายแรงของ ชับบ์ ไลฟ์ ให้ความคุ้มครองถึง 50 โรคร้ายแรงที่เกิดจากการตรวจพบ เช่น ไตวายเรื้อรัง อัลไซเมอร์ เป็นต้น

3. ประกันโรคร้ายแรง 50 โรคร้ายแรง ของ ชับบ์ ไลฟ์ คุ้มครองโรคมะเร็งด้วยไหม ?

คุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และโรคมะเร็งระยะลุกลาม


อ่านคําถามที่พบบ่อยอื่นๆ 


 

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ