ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิตควบการลงทุน

ข้อมูลและรายละเอียดกองทุน

ประเภทกองทุน ชื่อกองทุน ชื่อย่อ ระดับความเสี่ยงกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายงานประจำครึ่งปี รายงานประจำปี

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

TCMF

1

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน

KFAFIX-I

4

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล

SCBFLX

5

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 

KFDYNAMIC

6

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ขนิดสะสมมูลค่า)

SCBSET50

6

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม

KF-CSINCOM

5

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม ผู้ลงทุนสถาบัน

KFCINCOM-I

5

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์

SCBPGF

6

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBWORLD(A)

6

 
 
สำหรับใส่ข้อความเพิ่มเติม