ข้ามไปหน้าหลัก

2024

  • 18 ก.พ. (SCB) เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 54 กองทุน 
  • 5 ม.ค. (KSAM) ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์
  •  

2023

  • 18 ก.พ. (SCB) เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 54 กองทุน 
  • 5 ม.ค. (KSAM) ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์
  •  

2022

  • 18 ก.พ. (SCB) เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 54 กองทุน 
  • 5 ม.ค. (KSAM) ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์
  •