X
ข้ามไปหน้าหลัก

ครอบคลุม คุ้มค่า ความคุ้มครองภัยตาม พ.ร.บ

ความคุ้มครองหลัก

ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครอง หากได้รับความเสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายดังนี้

  • กรณี  ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย  บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง  แต่ไม่เกิน 80,000  บาทต่อหนึ่งคน
  • กรณี  สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 - 500,000 บาทต่อหนึ่งคน (กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
  • กรณี เสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  500,000  บาทต่อหนึ่งคน
  • กรณี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (คนไข้ใน) บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน   วันละ 200 บาท  (จำนวน รวมกันไม่เกิน 20 วัน)

 

ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้

  • กรณี ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
  • กรณี ผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน  35,000 บาทต่อหนึ่งคน
  • กรณี ผู้ประสบภัยเสียชีวิต จ่ายค่าปลงศพตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน (หากเกิดความเสียหาย หลายกรณี รวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน )

หมายเหตุ :กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน  จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

 

ราคา

ประเภทรถ ราคา
รถเก๋ง 645.21 บาท (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน)
รถกระบะ 2 ประตู          967.28 บาท (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2564 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ