ข้ามไปหน้าหลัก
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

การใช้งานที่ลดลงและการปิดอาคารสถานที่

08/2021
empty building

สำหรับทรัพย์สินที่ว่างหรือมีการใช้งานบางส่วนย่อมมีความท้าทายเฉพาะ เนื่องด้วยทรัพย์สินเหล่านี้ไม่มีกิจกรรมในแต่ละวัน ซึ่งช่วยบรรเทาอันตรายที่เกิดขึ้นตามปกติ ตัวอย่างเช่น อาคารที่ไม่มีการใช้งานส่วนใหญ่ อาจเสี่ยงต่อการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาติหรือ ความเสียหายที่เป็นอันตราย การละเลยหรือไม่บำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างต่อเนื่องเป็นการปล่อยให้อาคารเผชิญความเสี่ยงอัคคีภัยที่รุนแรง ในขณะที่สถานะความปลอดภัยที่ลดลงอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงภัยจากการบุกรุกหรือการลอบวางเพลิงเพิ่มขึ้นเช่นกัน

หากมีภัยอันตรายที่ทำให้แผนการบริหารความเสี่ยงและหลักเกณฑ์การบำรุงรักษาถูกเลื่อนกำหนดออกไป อาจส่งผลให้มีโอกาสเกิดเหตุการณ์การสูญเสียที่มีความถี่หรือความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้

ภัยและอันตรายในอาคารที่ไม่ได้รับการดูแลนั้นอาจสร้างความเสี่ยงต่อผู้มาติดต่อ พนักงาน ผู้รับเหมาหรือทีมเจ้าหน้าที่ที่เผชิญเหตุฉุกเฉิน สภาพพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ช่องเปิดระหว่างชั้นที่ไม่ได้ถูกปิด สารเคมีหรือวัตถุไวไฟที่ไม่ถูกทิ้งไว้ล้วนสามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำอันตรายสำหรับผู้ที่เข้ามาในอาคารหรือหน่วยงานดับเพลิง

 

การบริหารความเสี่ยงภัย

การมีทรัพย์สินที่ไม่ถูกใช้งานและไม่มีบุคคลากรดูแลนั้นไม่ใช่สถานการณ์ที่พึงประสงค์ ขั้นตอนพื้นฐานบางประการ สามารถนำมาใช้เพื่อบรรเทาภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการใช้งานตามปกติได้

ขั้นตอนที่ควรพิจารณาเตรียมการมีดังนี้

 • ความปลอดภัยภายนอกและภายในอาคา
 • หลักเกณฑ์การเลิกใช้งานและการกลับเข้าใช้งานอีกครั้ง
 • การตรวจสอบสภาพอาคาร
 • การกำกับดูแลและการบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย
 • การกำกับดูแลและการบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์
 • การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

 

พื้นที่ภายนอกอาคาร

 • ประกาศใช้การรักษาความปลอดภัยภายนอกที่ปรับปรุงเพิ่ม รวมถึงมาตรการทางการยภาพและหลักเกณฑ์การป้องกัน
 • นำวัสดุที่เหลือใช้และติดไฟได้ง่ายทั้งหมด เช่น ถังใส่ขยะและพาเลทวางของที่ไม่ได้ใช้งาน ออกจากบริเวณโดยรอบอาคาร
 • ตัดแต่งและดูแลต้นไม้ไม่โตเกินไป
 • ตรวจสอบสภาพหลังคาที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม มีการอุดตันของท่อระบายน้ำ หรือมีสัญญาณของการทำลายทรัพย์สิน
 • บำรุงรักษาแสงสว่างภายนอกอาคารเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการทำลายทรัพย์สิน

 

พื้นที่ภายใน

 • จัดหาระบบตรวจจับการบุกรุก ไฟไหม้ และการรั่วไหลของของเหลวสำหรับพื้นที่ไม่มีการดูแล ระบบตรวจจับนี้ควรส่งสัญญาณไปยังสถานที่ที่มีการดูแลเป็นประจำหรือจุดบริการตรวจสอบ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (รวมถึงไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ) ได้รับการบำรุงรักษาอยู่ในสภาพใช้งาน
 • ลดปริมาณวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายในสถานที่ และควรกำจัดวัตถุอันตรายออกจากอาคารสถานที่
 • ควรย้ายสิ่งของมีค่าหรือนำไปเก็บดูแลรักษายังพื้นที่ควบคุมเฉพาะ
 • ควรปิดประตูภายในและมีระบบรักษาความปลอดภัย ถ้ามี

 

หลักเกณฑ์การจัดการความเสี่ยง

 • อาจพิจารณาเลิกใช้บริการอาคาร แต่ไม่ควรทำให้อาคารสถานที่เกิดการขัดข้องของระบบทำความร้อน ระบบดับเพลิง และหรือระบบป้องกันความปลอดภัย
 • ควรจัดทำแผนงานการกลับเข้าใช้งาน
 • ควรดำเนินการบำรุงรักษาสำหรับระบบป้องกันภัย (รวมถึงหัวฉีดดับเพลิง สัญญาณเตือนไฟไหม้ ประตูทนไฟ สัญญาณเตือนการบุกรุก ระบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ) อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จะต้องได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจาก  Chubb Risk Engineering Service
 • ควรนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ออกในลักษณะที่ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย และอำนวยความสะดวกเมื่อนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง ควรมีแผนสำหรับเกณฑ์การบำรุงรักษาที่เหมาะสม (รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและการป้องกัน) อาจจำเป็นจะต้องติดตามการดูแลรักษาเครื่องจักรที่นำออกไปก่อนนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง
 • ควรจัดทำแผนสำหรับการจัดหาพนักงานด้านการบริการตรวจสอบ การรักษาความปลอดภัย การตอบสนองและการสนับสนุนสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับ ขั้นตอนการตอบสนองที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้มีจำนวนลดลง
 • ควรทบทวนแผนสำรองสำหรับกรณีระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐานหยุดชะงัก หรือข้อจำกัดด้านความพร้อมใช้งาน
 • ควรคงหลักเกณฑ์ตรวจสอบอาคาร แนะนำให้ตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีการดูแล
 • ควรคงหลักเกณฑ์ควบคุมสุขอนามัยและสัตว์รบกวนที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
 • ควรมีการแจ้งต่อชับบ์กรณีระบบป้องกันภัยเกิดการขัดข้องหรือบกพร่อง ผ่านทางอีเมลที่ fireimpairment.th@chubb.com

 

รายการตรวจสอบ

เอกสารข้อมูลต่อไปนี้ควรได้รับการพิจารณา ในการจัดการอาคารสถานที่ว่างหรือมีผู้เข้าใช้เล็กน้อย

 • หน่วยงานบริการวิศวกรรมความเสี่ยงของชับบ์ - รายการตรวจสอบการปิดอาคารสถานที่

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ