ข้ามไปหน้าหลัก

ให้คุณอุ่นใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ด้วยค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดทั้งปี

ความคุ้มครองหลัก

 • คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตหรือพิการ จากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม ลอบทำร้าย ขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์ และจากการก่อการร้าย
 • เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดจำนวนครั้งอุบัติเหตุ โดยค่ารักษาต่ออุบัติเหตุไม่เกินทุนที่กำหนด สูงสุด 100,000 บาท
 • จ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า จากอุบัติเหตุที่เกิดในวันหยุดราชการ (รวมวันเสาร์-อาทิตย์)
 • จ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า จากอุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ


แผนประกันภัยนี้ เหมาะกับใคร ? (Happy MED)

 • ผู้ที่ต้องการซื้อประกันเพิ่มด้านค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • ผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แต่ต้องการเลือกสถานพยาบาลที่ดีขึ้นกว่าที่สวัสดิการให้

   

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาติทำงานตามกฎหมาย
 2. อายุที่รับประกันภัย ผู้ใหญ่ อายุ 15 – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 75 ปี)
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ ,โรคเอดส์, โรคมะเร็ง, โรคทางสมอง, โรคตับแข็ง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคไขข้อกระดูก, โรคลมชัก, SLE, โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น
 4. ผู้รับผลประโยชน์ของแผนประกันภัยนี้ต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือมีความสัมพันธ์ในความเป็นญาติร่วมสายโลหิตเดียวกันเท่านั้น
 5. แผนประกันภัย PA Series จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยหากตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทฯถือว่าการทำประกันภัยนั้นไม่มีผลบังคับและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว

   

รายละเอียดเพิ่มเติม

a close up of a sign

 


©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงภัยต่าง ๆ