ข้ามไปหน้าหลัก

ความคุ้มครอง

 • การสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
 • ชดเชยค่าเช่าที่พักชั่วคราวรายวันจาก อัคคีภัยพื้นฐาน
 • การสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การสูญเสียหรือความเสียหายต่อเงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • การสูญเสียหรือความเสียหายต่อเงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะตามกฏหมายที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • ขยายความคุ้มครองตามเงื่อนไขพิเศษ – ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน และ/หรือวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได้ง่าย
 • ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงตามที่บริษัทฯ กำหนด

กรุณาติดต่อตัวแทนประกันภัยของบริษัทฯ เพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันภัยประเภทอื่นๆ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำ ประกันภัยทุกครั้ง

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง