เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

หมดห่วงกับภาระค่ารักพยาบาลก้อนโต
ยกระดับคุณภาพการเข้ารับการรักษาพยาบาลและผ่าตัดที่คุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 10,000,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 15,000 บาทต่อวัน และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อให้คนที่คุณรักได้รับการรักษาและดูแลอย่างดีที่สุด

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • ยกระดับ เลือกรับคุณภาพการรักษาตามใจคุณ มีให้เลือกถึง 7 แผน
 • มั่นใจ ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 10,000,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • หมดกังวล สามารถต่ออายุและรับความคุ้มครองยาวนาน
  • จนครบอายุ 80 ปี สำหรับแผน HSPPM1, HSPPM2 และ HSPP1-3
  • จนครบอายุ 70 ปี สำหรับแผน HSPP4-5
 • เบาใจ รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเป็นผู้ป่วยนอก
 • สบายใจ ให้ความคุ้มครองการรักษาแบบ Day Case สูงถึง 21 รายการ และค่าผ่าตัดเล็ก
 • รักษาเต็มที่ ครอบคลุมกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด
 • สะดวก ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายกว่า 260 แห่งทั่วประเทศ
 • อุ่นใจ กับสายด่วนพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2660-1222

ผลประโยชน์ต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาลและผ่าตัด ในแต่ละครั้ง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผนความคุ้มครอง (บาท)
HSPPM1 HSPPM2 HSPP1 HSPP2 HSPP3 HSPP4 HSPP5
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 300,000 500,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งในครั้งหนึ่ง
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) และในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน) ทั้งนี้รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000 2,000 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000
2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์)
1,000 1,500 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
3. ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง 500 1,000 1,500 2,500 3,500 4,000 4,500
4. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามจำนวนที่จ่ายจริง*
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
6. ค่าแพทย์วิสัญญี
7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล สำหรับค่ายาและเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฎิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิตและพลาสมา กายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาล (ค่ารถพยาบาลจะจ่ายไม่เกินอัตราผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวัน)
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
8. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล และ/หรือ 60 วัน หลังวันออกจากโรงพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายจริง*
9. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
10. ค่าผ่าตัดหรือหัตถการในฐานะผู้ป่วยใน ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ (Day Case) และค่าผ่าตัดเล็ก
11. ค่าล้างไต เคมีบำบัด และรังสีบำบัด


*การจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ข้อ 1 ถึง 11 เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ที่บริษัทพึงจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติม

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

แผน HSPPM1-M2 HSPP1-3 HSPP4-5
อายุรับประกัน 31 วัน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี 16 ปี - 65 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 69 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ครบอายุ 80 ปี และไม่เกินระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก ครบอายุ 70 ปี และไม่เกินระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์
การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

 

เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองเบื้องต้น
1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาฯ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาฯ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย (Waiting Period)
2. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ