ข้ามไปหน้าหลัก

ให้ความคุ้มครองสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า (รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า) การระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ความเสียหายเนื่องจากน้ำ ภัยจากลมพายุ อุทกภัย แผ่นดินไหว และพายุลูกเห็บ  ทั้งนี้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดจากลมพายุ อุทกภัย แผ่นดินไหว และพายุลูกเห็บ ในวงเงินจำกัดที่รวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง