เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

แบบประกันชีวิต สุขภาพ 20SLPA Package ประกันสำเร็จรูปที่คุ้มครองครบครัน

skip to main content

ความคุ้มครองสำเร็จรูปที่ครบครัน

หากคุณกำลังมองหาแบบประกันสำเร็จรูปที่สามารถมอบความคุ้มครองที่หลากหลายไว้สำหรับเป็นสวัสดิการส่วนตัว ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุ 20SLPA Package สามารถตอบโจทย์ได้ ด้วยอัตราเบี้ยประกันที่ไม่สูงมาก แต่มาพร้อมกับความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดกรณีผู้ป่วยใน ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค ความคุ้มครองอุบัติเหตุ รวมทั้งมอบเงินชดเชยรายได้กรณีต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตกรณีทุพพลภาพ

ลักษณะเด่นของแบบประกันสำเร็จรูป

 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • เพิ่มความคุ้มครองชีวิต 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกๆ 5 ปีกรมธรรม์ จนกระทั่งอายุครบ 90 ปี
 • รับเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้น ณ เวลานั้น
 • มี 2 แพคเกจให้เลือก พร้อมความคุ้มครองครบครัน ทั้งค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด ชดเชยรายได้เมื่อจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค รวมทั้งคุ้มครองอุบัติเหตุ และยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตหากทุพพลภาพ
 • สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท เฉพาะเบี้ยประกันภัยสัญญาหลักและประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

แผนความคุ้มครอง

20SLPA Package จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2
สุพรีม ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 90/20 50,000 75,000
ค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด
(แผนค่าห้องต่อวัน)
1,000 2,000
ชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (ต่อวัน) 1,000 1,000
คุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค 200,000 300,000
คุ้มครองอุบัติเหตุ อบ. 3 200,000 300,000
ยกเว้นการชำระเบี้ยกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 50,000 75,000

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม: ค่ารักษาพยาบาลแบบและผ่าตัด

ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด (รพ.) ดีไลท์แคร์ แผนการประกันภัย (บาท)
1000 2000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 1,000 2,000
2. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 50,000 80,000
3. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
4,500 6,000
4. ค่าแพทย์วิสัญญี 5,000 8,000
5. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล 700 1,100
6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) 3,500 6,000
7. ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ 17,000 23,000
8. ค่าตรวจวินิจฉัยฯ* 3,500 3,500

*ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอกที่บริษัทจะจ่ายให้คิดเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม: คุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้

เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยรายได้ตามจำนวนผลประโยชน์ต่อวันที่ได้ซื้อความคุ้มครองเอาไว้ โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน สูงสุด 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม: คุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรค

ให้คุ้มครองกรณีที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยภายใต้ข้อกำหนดของแบบประกันภัย

 1. โรคร้ายแรง 5 โรค – บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากตรวจพบเป็น 1 ใน 5 โรคร้ายแรงตามที่ระบุในสัญญา (ดูรายละเอียด) โดยจ่ายเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ เมื่อจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือของสัญญาเพิ่มเติมนี้ในรอบปีกรมธรรม์ต่อๆ ไป จะปรับลดลงเหลือ 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 2. โรคร้ายแรง 45 โรค - บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 45 โรคตามที่ระบุในสัญญา (ดูรายละเอียด) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่เคยได้รับผลประโยชน์โรคร้ายแรงตามข้อ 1. เป็นจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์โรคร้ายแรงตามข้อ 1. แล้ว บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ที่เหลือจำนวน 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทั้งนี้ ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 50 โรคจะสิ้นสุดลง หากบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์เป็นจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม: คุ้มครองอุบัติเหตุ อบ.3

ในขณะที่สัญญามีผลบังคับ ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม: ยกเว้นการชำระเบี้ยกรณีทุพพลภาพ

ความคุ้มครองแบบยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (ยบ.1) เมื่อตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ โดยการทุพพลภาพนั้นต้องเกิดก่อนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี และเป็นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยฯ จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะพ้นจากสภาพทุพพลภาพดังกล่าว นอกจากนี้ การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยจะไม่ทำให้มูลค่าของกรมธรรม์ลดลง

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 16-55 ปี
 • จำกัดสิทธิการซื้อแพคเกจนี้ 1 กรมธรรม์ต่อท่านเท่านั้น
 • ไม่สามารถปรับเปลี่ยนประเภทของสัญญาเพิ่มเติม เพิ่มหรือลดจำนวนความคุ้มครองตามที่กำหนดในแพคเกจได้

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ