ข้ามไปหน้าหลัก

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเอซ

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) (“เอซ” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพ) เมื่อท่านสมัคร เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับเรา หรือเมื่อเราดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประเมินใบคำขอเอาประกันภัยของท่าน เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการแก่ท่าน รวมถึงบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการ เพื่อจัดการการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎระเบียบ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการให้แก่ท่าน หรือตอบสนองต่อการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้

ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อและการยืนยันตัวบุคคล รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนบุคคล (เช่น อายุ สุขภาพ รายละเอียดของทรัพย์สิน และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนของท่าน) รายละเอียดทางการเงิน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เรารับประกันภัย บริการที่เราให้แก่ท่าน หรือการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ท่านแจ้งเข้ามา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามวัถตุประสงค์ซึ่งเราได้รับข้อมูลนั้นมา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงผู้รับจ้างและผู้ให้บริการที่เราเข้าทำสัญญาเพื่อให้บริการแก่เราหรือดำเนินการในกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างในนามของเรา (เช่น ผู้ประเมินวินาศภัย ผู้ตรวจสอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผู้จัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก และผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงแพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ) บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มชับบ์ ผู้รับประกันภัยรายอื่นและผู้รับประกันภัยต่อของเรา และหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้เราต้องปฏิบัติตาม) บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ภายนอกราชอาณาจักรไทย

ในบางครั้งบางคราว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อเสนอหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่คุณอาจมีความสนใจ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Data Privacy Officer (“DPO”))

เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหลักว่า การประมวลข้อมูลมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของเราเป็นพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน เว้นแต่ในบางกรณีที่เราจะจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม ความยินยอมนั้นยังคงมีผลตามกฎหมายจนกว่าท่านเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงความยินยอม โดยทำเป็นหนังสือแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (DPO) หากท่านเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงความยินยอมของท่าน เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือการบริการให้แก่ท่าน หรือตอบสนองต่อการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้

ท่านมีสิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงหรือการได้รับข้อมูลของท่าน การแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลของท่าน การลบข้อมูลของท่าน การจำกัดหรือการคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่าน และการยื่นข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นี่คือคำอธิบายโดยย่อว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัว (Master Privacy Policy) ได้ที่นี่ https://chubb.com/th-th/footer/ace-privacy-policy.html

ท่านสามารถขอสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัว (Master Privacy Policy)  จากเราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ dpo.th@chubb.com  หรือเขียนจดหมายมาที่ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)  ตั้งอยู่ที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คลิกที่นี่