ข้ามไปหน้าหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเอซ

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เอซ

ที่บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) (“เอซ” “เรา”) เรามีการเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผู้เอาประกันภัย ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ (“ท่าน”) อยู่แล้วซึ่งเราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

นโยบายนี้ทำงานอย่างไร

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อให้คำอธิบายที่ชัดแจ้งว่า เมื่อใด เพราะอะไร และด้วยวิธีการอย่างไรที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

สำคัญ

กรุณาอ่านนโยบายนี้ด้วยความระมัดระวัง นโยบายนี้ให้ข้อมูลที่สำคัญถึงการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและอธิบายถึงสิทธิตามกฎหมายของท่าน นโยบายนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อยกเลิกข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับเรา หรือเพื่อยกเลิกสิทธิที่ท่านอาจมีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ใครคือผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน)

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น (เช่น ผู้รับประกันภัยต่อ) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายแรกจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ๆ ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อบุคคลนั้นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลนั้น ตามที่เราปฏิบัติใน ข้อ 6 ของนโยบายนี้

ท่านควรทราบว่า ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มชับบ์ เมื่อบริษัทในกลุ่มชับบ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทในกลุ่มชับบ์จะปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เพื่อที่จะพิจารณารับประกันภัยและบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัย เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวัง ผู้ถือกรมธรรม์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับก่อนหน้านี้ ประวัติ และข้อมูลติดต่อของผู้มุ่งหวัง ผู้ถือกรมธรรม์ หรือตัวแทนของบุคคลเหล่านั้น และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัย ผู้มุ่งหวังหรือผู้ถือกรมธรรม์อาจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ระดับและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้นั้นมีความหลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยที่สมัครทำประกันหรือที่ได้ทำประกันภัย และอาจรวมถึงข้อมูลของบุคคลอื่นที่ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ ในบางสถานการณ์ เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม เราจำเป็นต้องกำหนดข้อยกเว้นตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อ 5

ถ้าท่านเป็นผู้เอาประกันภัย ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เราเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันความรับผิด เมื่อใดก็ตามที่สามารถทำได้ ท่านควรดำเนินการแจ้งแก่บุคคลภายนอกว่าท่านจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของเขาเหล่านั้นให้แก่เราทราบ โดยระบุว่าเอซเป็นผู้รับประกันภัยของท่าน เราจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเหล่านั้นตามนโยบายนี้

ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ หากท่านกำลังเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย เราจะเก็บรวบรวมรายละเอียดการติดต่อเบื้องต้นพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการเรียกร้องสินไหมทดแทนใด ๆ ก่อนหน้านี้ของท่าน ถ้าท่านเป็นผู้เอาประกันภัย เราจำเป็นจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านได้รับการประกันภัยและประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน เราอาจจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการเรียกร้องสินไหมทดแทน เช่น รายละเอียดของข้อมูลการบาดเจ็บที่ท่านอาจได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ หากท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจของท่าน เราอาจเก็บรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับความชำนาญและประสบการณ์ในวิชาชีพของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดการติดต่อของท่านหากท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร หรือเข้าร่วมงานของเรางานใดงานหนึ่ง ถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะดำเนินการอย่างชัดแจ้งเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและจะอธิบายว่าเราประสงค์ที่จะดำเนินการกับข้อมูลนั้นอย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม ท่านสามารถดูได้ที่เอกสารแนบท้าย 1

 

3.  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไหร่

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย

 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงเมื่อท่านสมัครทำประกันภัย
 • เราอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากนายหน้าประกันภัย นายจ้างของท่าน สมาชิกในครอบครัวของท่าน หรือ บุคคลภายนอกอื่นใดที่อาจสมัครทำประกันภัยให้แก่ท่านหรือให้ผลประโยชน์แก่ท่าน
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งเราเชื่อว่ามีความจำเป็นในการบริหารจัดการการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เหมาะกับความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์และ/หรือการช่วยป้องกันการก่ออาชญากรรมทางการเงิน แหล่งอื่นเหล่านี้อาจรวมถึงทะเบียนสาธารณะและฐานข้อมูลที่บริหารจัดการโดยผู้ให้บริการข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสินเชื่อ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการขนส่งทางบก และกรมสรรพากร และองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ

 

ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ

 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านเมื่อท่านได้แจ้งเราถึงการเรียกร้องสินไหมทดแทน ท่านอาจเรียกร้องสินไหมทดแทนกับเราโดยตรงหรือผ่านทางผู้แทนของท่าน หรือผ่านทางนายหน้าของท่าน หรือหนึ่งในผู้แทนของเราที่มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสินไหมทดแทนในนามของเรา
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากการเรียกร้องสินไหมทดแทนเกิดจากบุคคลอื่นผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท่านหรือมีความเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ถือกรมธรรม์เป็นนายจ้างของท่าน หรือ ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมจากบุคคลภายนอก
 • เราอาจได้รับข้อมูลจากทนายความของท่าน (หรือกระทำการในนามของนายจ้างของท่าน)
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ซึ่งเราเชื่อว่ามีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงการค้นหาข้อมูลจากทะเบียนสาธารณะ สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) และแหล่งออนไลน์อื่น ๆ ผู้ให้บริการข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสินเชื่อและองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ

 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านหรือบริษัทของท่านให้ข้อมูลการติดต่อหรือข้อมูลอื่นของท่านแก่เราที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับเรา ไม่ว่าทางตรงในฐานะคู่ค่าทางธุรกิจหรือในฐานะตัวแทนของบริษัทของท่าน
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านเข้าร่วมการประชุม งาน หรือการสัมมนาที่เราจัดขึ้น หรือติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวหรือบริการข่าวสารจากเรา
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของนายจ้างของท่าน) ที่ซึ่งเราเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะช่วยในการจัดการบริหารความสัมพันธ์ของเรากับคู่ค้าทางธุกิจของเรา

 

4.  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย  หากท่านคือผู้มุ่งหวังหรือผู้เอาประกันภัย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณาคำขอทำประกันภัย กำหนดและประเมินความเสี่ยง และออกกรมธรรม์แก่ท่านซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับได้ หากเราได้ออกกรมธรรม์ให้ท่าน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบริหารจัดการกรมธรรม์ของท่าน จัดการกับคำถามของท่าน และจัดการขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ เราจะยังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมายและการกำกับดูแลของเราในฐานะผู้ให้การประกันภัย

ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ  หากท่านเป็นผู้ที่เรียกร้องสิทธิ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการประเมินความเหมาะสมของการเรียกร้องสินไหมทดแทนของท่านและความเป็นไปได้ในการจ่ายสินไหม เราอาจมีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการฉ้อโกง หากท่านเป็นผู้เอาประกันภัยเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหม เพื่อใช้ในกระบวนการแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ และความเป็นไปได้ในอนาคตในการสมัครทำประกันภัย

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ  หากท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน รวมถึงการส่งสื่อการตลาดให้แก่ท่าน (ซึ่งเราได้รับอนุญาตตามสมควร) และเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งหรือร้องขอการส่งมอบบริการต่าง ๆ และบริหารและจัดการการติดต่อของเรากับท่านหรือกับนายจ้างของท่าน  หากท่านเป็นผู้เข้ามาติดต่อ โดยปกติเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อลงทะเบียนในพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ของเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เผยแพร่เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่ได้รับการร้องขอ หรือเชิญชวนท่านมางานต่าง ๆ ของเรา

การวิเคราะห์ข้อมูล  เราวิเคราะห์ข้อมูลในระบบและฐานข้อมูลที่หลากหลายของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยพัฒนาวิธีการในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำของความเสี่ยงและแบบจำลอง     อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสถิติการประกันภัยของเรา เราใช้มาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวโดยการรวบรวมและการไม่เปิดเผยตัวตนขอบเขตของข้อมูลก่อนการอนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ในกรณีที่เหมาะสม

 

5.  การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน

เราจะทำให้มั่นใจว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อ 4 และใน เอกสารแนบท้าย 2  เท่านั้น หากเราแน่ใจว่า

 • ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลเพื่อการนั้น
 • การที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นเพื่อทำสัญญาหรือดำเนินการเพื่อที่จะทำสัญญากับท่าน (ตัวอย่างเช่น เพื่อบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน)
 • การที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เรามีอยู่ (ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.))
 • การที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุน 'ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย' ที่เรามีในการดำเนินธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ชุดข้อมูลต่าง ๆ ของเรา) ภายใต้เงื่อนไขว่าการใช้นั้นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมตลอดเวลาและเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

ก่อนที่เราจะเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ใด ๆ เราจะกำหนดข้อยกเว้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านถูกเก็บรวบรวมในแบบฟอร์ม (รวมถึงบนเว็บไซต์) หรือทางโทรศัพท์  ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นอาจมีอยู่ในแบบฟอร์มนั้น โดยปกติแล้วข้อยกเว้นนี้จะเป็นดังนี้

 • ความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่าน (ถ้าความยินยอมนี้ได้รับการร้องขอเฉพาะเจาะจงจากท่านในแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นข้อความซึ่งอ้างอิงถึงความยินยอมของท่าน)
 • การก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้จากเราหรือบุคคลภายนอกซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
 • ข้อยกเว้นเฉพาะเจาะจงโดยกฎหมาย

โปรดทราบ หากท่านให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งเพื่ออนุญาตให้เราสามารถประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านต่อการประมวลผลนั้นได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามท่านควรตระหนักว่า หากท่านเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมนั้น เราอาจไม่สามารถที่จะให้บริการประกันภัยแก่ท่านต่อไปได้ (และเมื่อท่านเพิกถอนการให้ความยินยอมแก่ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อในการใช้ข้อมูล ความคุ้มครองตามกรมธรรม์อาจจะไม่สามารถมีผลอยู่ต่อไปได้) นี่อาจหมายถึงกรมธรรม์ของท่านจำเป็นที่จะถูกยกเลิก หากท่านเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา รวมถึงผลกระทบจากการยกเลิก (ซึ่งอาจรวมถึงความยากลำบากของท่านในการหาความคุ้มครองจากที่อื่น) รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการยกเลิก

กรุณาดูเอกสารแนบท้าย 2 เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมและใช้เกี่ยวกับท่านและเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ข้อมูลนั้นในกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว

 

6.  เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง

เราทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกมากมาย เพื่อที่จะช่วยจัดการธุรกิจของเราและส่งมอบบริการ  บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราว

สำหรับผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจรวมถึง

 • นายหน้าประกันภัย ผู้รับประกันภัยรายอื่น/ผู้รับประกันภัยต่อและ ผู้บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งทำงานร่วมกับเราในการช่วยบริหารจัดการกระบวนการพิจารณารับประกันภัยและบริหารจัดการกรมธรรม์ของเรา
 • ผู้ให้บริการ ที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back office system) ของเรา
 • หน่วยงานกำกับดูแลของเรา ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก
 • หน่วยงานและองค์กรที่ทำหน้าที่ป้องกันการทุจริตในการให้บริการทางการเงิน
 • ทนายความและบริษัทที่ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ

สำหรับผู้ที่เรียกร้องสิทธินี้ อาจรวมถึง

 • ผู้บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งทำงานร่วมกับเราเพื่อช่วยบริการจัดการกระบวนการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • ผู้ประเมินวินาศภัย และ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินไหมทดแทน ซึ่งช่วยเราในการประเมินและบริหารจัดการสินไหมทดแทน
 • ผู้ให้บริการ ซึ่งช่วยบริหารจัดการระบบสาระสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back office system) ของเรา
 • ผู้ให้บริการความช่วยเหลือ ซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในกรณีที่มีเหตุเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • ทนายความ ซึ่งอาจเป็นตัวแทนตามกฎหมายสำหรับท่าน เราหรือผู้ที่เรียกร้องสิทธิที่เป็นบุคคลภายนอก
 • หน่วยงานและองค์กรที่ทำหน้าที่ป้องกันการทุจริตในการให้บริการทางการเงิน

เราอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือผู้รับประกันภัยรายอื่นในบางกรณี  หากเราได้ขายธุรกิจบางส่วนของเรา เราอาจจำเป็นจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ที่ซื้อกิจการในธุรกิจนั้น

      ผู้ให้บริการความช่วยเหลือ เป็นประเภทผู้ให้บริการพิเศษซึ่งเราใช้บริการเพื่อให้ช่วยเหลือท่านในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือให้ความช่วยเหลืออื่นที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภท (ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางบางประเภท)

     นายหน้าประกันภัย นายหน้าประกันภัยจัดการและเจรจาต่อรองเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบุคคลธรรมดาหรือบริษัท และติดต่อโดยตรงกับผู้รับประกันภัย เช่น เอซ

      ผู้เชี่ยวชาญด้านสินไหมทดแทน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน ตัวอย่างเช่น การแพทย์ บัญชีนิติเวช การไกล่เกลี่ย หรือการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งเอซได้ให้ช่วยเราในการประเมินความเหมาะสมและมูลค่าของสินไหมทดแทน ให้คำแนะนำในการยุติข้อร้องเรียน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เรียกร้องสิทธิอย่างถูกต้อง

      ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (เช่น บริษัท) ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวมรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษัทของเอซซึ่งขายกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ท่านจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของท่านและเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านอย่างไร ขอบเขตของข้อมูลที่จะถูกเก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ที่ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

      สำนักงาน คปภ. คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

      คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่กำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศไทย

      ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย เราใช้คำนี้เพื่ออ้างอิงถึงผู้มุ่งหวัง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรายบุคคล หรือ ผู้ที่เคยถือกรมธรรม์ประกันภัยรายบุคคล รวมถึงบุคคลใดที่รับประโยชน์จากความคุ้มครองของประกันภัยภายใต้กรมธรรม์หนึ่งในกรมธรรม์ต่าง ๆ ของเรา (ตัวอย่างเช่น พนักงานรับผลประโยชน์จากความคุ้มครองที่จัดทำขึ้นโดยนายจ้างของเขา)

      ผู้ประเมินวินาศภัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินไหมทดแทนอิสระซึ่งสืบสวนสินไหมทดแทนที่ซับซ้อนหรือยังเป็นที่โต้เถียงกัน ในนามของเรา

      ผู้รับประกันภัยอื่น / ผู้รับประกันภัยต่อ กรมธรรม์บางกรมธรรม์ถูกเอาประกันภัยบนพื้นฐานของการประกันภัยร่วม หรือ “คณะผู้ร่วมรับประกันภัย” ซึ่งหมายถึงกลุ่มของผู้รับประกันภัย (รวมถึงเรา) จะร่วมกันออกกรมธรรม์ กรมธรรม์อาจมีการเอาประกันภัยต่อ ซึ่งหมายความว่าผู้รับประกันภัยจะซื้อความคุ้มครองให้ตนเองจากผู้รับประกันภัยต่อ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงบางประการที่ผู้รับประกันภัยได้พิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ของท่าน เอซซื้อการประกันภัยต่อและยังเป็นผู้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัทประกันภัยอื่นด้วย

      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม หรือข้อมูลทางชีวภาพ ประวัติอาชญากรรม พฤติกรรมทางเพศ เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือในลัทธิ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ที่เอซ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไปประมวลผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมเท่านั้น (โดยไม่รวมถึงบริบทของลูกจ้างของเราซึ่งไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของนโยบายนี้)

      ผู้ให้บริการ คือบุคคลภายนอกประเภทหนึ่ง ซึ่งเราจัดจ้างเพื่อทำหน้าที่บางประการของธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น เรามีผู้ให้บริการที่ช่วยเราบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT system) และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ (back office system) ของเรา ผู้ให้บริการบางรายใช้แอพพลิเคชั่นด้านสารสนเทศหรือระบบที่เป็น “cloud based” ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บอยู่ในระบบบริการ (servers) ของผู้ให้บริการ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมและคำสั่งของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการของเราทุกรายคำนึงถึงความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

      ทนายความ บ่อยครั้งที่เราใช้ทนายความเพื่อปรึกษาในเรื่องการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ซับซ้อนหรือยังโต้เถียงกันอยู่ หรือให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทนแก่เรา นอกเหนือจากนั้น หากท่านคือผู้ที่เรียกร้องสิทธิ ท่านอาจให้ทนายความของท่านกระทำการแทนท่านก็ได้

      ผู้บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก (หรือ TPA คือ) บริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มชับบ์ ซึ่งบริหารจัดการการพิจารณารับประกันภัย จัดการงานสินไหมทดแทน หรือทั้งสองอย่าง ในนามของบริษัท เรากำหนดให้ TPA ทุกรายรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายนี้และคำแนะนำของเรา

 

7. การตลาดทางตรง

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งการสื่อสารการตลาดทางตรงไปยังท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเราหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเรา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปรษณีย์ ข้อความสั้น (SMS) โทรศัพท์ หรือโฆษณาออนไลน์ที่มีเป้าหมาย

โดยส่วนใหญ่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้ข้อมูลที่ท่านอาจพบว่าเป็นประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงในการประกันภัยของท่าน การต่ออายุการประกันภัย และผลิตภัณฑ์ การบริการ และข้อเสนอที่ท่านอาจสนใจอื่น ๆ  ถึงแม้ว่าในบางกรณี (เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนด) ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะป้องกันการตลาดทางตรงในรูปแบบใด ๆ เมื่อใดก็ได้ สิทธินี้สามารถใช้โดยปฏิบัติตามลิงค์เพื่อเลือกที่จะไม่เข้าร่วม (opt-out links) ในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ปรากฎใน ข้อ 11

เราดำเนินการจำกัดการตลาดทางตรงให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและได้สัดส่วน และสื่อสารถึงท่าน ซึ่งเราเชื่อว่าท่านอาจจะสนใจหรือเกี่ยวข้องกับท่าน ทั้งนี้ บนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่

 

8. การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ

ในบางครั้งคราว เราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสมาชิกของกลุ่มชับบ์ ซึ่งอาจมีฐานอยู่นอกประเทศไทย เรายังอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการความช่วยเหลือของเราซึ่งอาจตั้งอยู่นอกประเทศไทยให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรายังอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราได้รับการร้องขอตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศ

เราจะมีการใช้มาตราการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งข้อมูลระหว่างประเทศใด ๆ จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของท่าน

 • เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่เป็นที่ยอมรับว่ามีระดับของการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอหรือเราสามารถพึงพอใจได้ว่ามีการจัดการทางเลือกอื่น ๆ ที่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน
 • การส่งข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ของเอซจะครอบคลุมโดยมาตรฐานการคุ้มครองที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับระดับของการคุ้มครองที่เพียงพอและมั่นคง ในกรณีใดก็ตามที่ข้อมูลถูกส่งภายในกลุ่มชับบ์
 • การส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกอื่น ๆ จะได้รับการคุ้มครองโดยคำมั่นตามสัญญาเสมอและในกรณีที่เหมาะสมจะมีการรับรองอื่น ๆ เช่น แผนการออกคำรับรอง (certification schemes)
 • คำร้องขอใด ๆ สำหรับข้อมูลที่เรารับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลจะได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวังก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผย

ท่านมีสิทธิที่จะสอบถามเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองที่เราใช้อยู่ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ตามที่เราแจ้งไว้ใน ข้อ 11

 

9.  เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าไร

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน ข้อ 4 ของนโยบายนี้ ในบางสถานการณ์ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บยาวนานขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล ภาษีอากร หรือการบัญชี 

ในสถานการณ์ที่เฉพาะ เรายังอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เพื่อให้เรามีบันทึกของการติดต่อสัมพันธ์ของท่านกับเราที่ถูกต้องในกรณีของการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้ง หรือหากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลได้ว่ามีโอกาสที่จะมีการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เราจะให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบหรือเก็บไว้อย่างอย่างปลอดภัยในวิธีการซึ่งหมายความได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกนำมาใช้ในทางธุรกิจอีก

 

10.  ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของท่าน การแก้ไขความผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลของท่าน การลบบันทึกต่าง ๆ ที่ไม่มีความจำเป็น การจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน การปฏิเสธต่อการประมวลผลข้อมูลของท่าน การเคลื่อนย้ายข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นฐานของการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ท่านยังอาจใช้สิทธิในการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้ สามารถเข้าดูได้โดยกดที่ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง หรือดูได้จากตารางข้างล่างนี้

ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านอาจติดต่อเราได้ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11  กรุณาอ่านตารางด้านล่างหากท่านประสงค์ที่ใช้สิทธิเหล่านี้ของท่าน

 

สิทธิ

หมายถึง

การเข้าถึง

ท่านสามารถขอให้เรา

 • ยืนยันว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่หรือไม่ และ
 • ส่งมอบสำเนาของข้อมูลนั้นให้แก่ท่าน

เราอาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล และการเข้าถึงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

การแก้ไขให้ถูกต้อง

ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้

เราอาจสอบถามเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการแก้ไข

การลบออก

ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เฉพาะในกรณีดังนี้

 • ไม่มีความจำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ซึ่งได้แจ้งตอนที่เก็บรวมรวบข้อมูล หรือ
 • ท่านได้เพิกถอนความยินยอมของท่าน (ซึ่งการประมวลผลข้อมูลขึ้นอยู่กับการให้ความยินยอม) หรือ
 • ปฏิบัติตามสิทธิคัดค้านที่ประสบความสำเร็จ (กรุณาดูที่ “วัตถุประสงค์” ล่างนี้) หรือ
 • มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของท่านในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นสิ่งจำเป็น

 • เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือ
 • สำหรับการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

แม้ว่าสองสถานการณ์เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดที่เราอาจปฏิเสธคำขอ แต่ยังมีสถานการณ์อื่น ๆ บางสถานการณ์ที่เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอในการลบข้อมูลของท่าน

การจำกัด

ท่านสามารถขอให้เราจำกัด (กล่าวคือ เก็บข้อมูลได้แต่ห้ามใช้) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะในกรณีดังนี้

 • มีการโต้แย้งในความถูกต้องของข้อมูล (กรุณาดู การแก้ไขให้ถูกต้อง) เพื่ออนุญาตให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือ
 • การประมวลผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้ลบ หรือ
 • ไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกต่อไป แต่เรายังคงต้องการข้อมูลเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
 • ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านและการพิสูจน์ตรวจสอบมูลเหตุที่สำคัญที่สุดที่ยังคงค้างอยู่

เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้ตามคำขอในการจำกัดข้อมูล ในกรณีดังนี้

 • เราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ
 • เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
 • ตามที่กฎหมายอนุญาต

การเคลื่อนย้าย

ท่านสามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ใช้งานโดยทั่วไปและมีโครงสร้างชัดเจน หรือท่านสามารถขอให้เรา “ส่ง” ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น แต่เฉพาะในกรณีที่

 • การประมวลผลอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมของท่านหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน
 • การประมวลผลดำเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ และ
 • การจัดเตรียมให้หรือ ‘การส่ง’ จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

การคัดค้าน

ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเรามี ‘ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย’ เป็นพื้นฐานตามกฎหมาย หากท่านเชื่อได้ว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านที่มีความสำคัญกว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

เมื่อท่านได้คัดค้าน เรามีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่า เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่บีบบังคับซึ่งสำคัญกว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา

เราขอให้ท่านโปรดใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาใด ๆ กับเราเป็นอันดับแรก ถึงแม้ว่าท่านมีสิทธิที่จะติดต่อไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา

การระบุตัวตน

เราเก็บรักษาความลับของบันทึกทั้งหมดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกอยู่อย่างจริงจัง และสงวนสิทธิในการสอบถามท่านเพื่อทำการพิสูจน์ในการระบุตัวตนของท่าน หากท่านทำการร้องขอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบันทึกดังกล่าว

ระยะเวลา

เราจะตอบสนองต่อคำขอใด ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในหนึ่งเดือน เว้นแต่ว่ามีข้อยุ่งยากหรือท่านได้ส่งคำขอหลายคำขอ ซึ่งในกรณีนี้เราจะตอบสนองภายในสามเดือน เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเราจะใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือน เราอาจสอบถามท่านว่าท่านสามารถบอกให้เราทราบได้หรือไม่ว่า อะไรคือสิ่งที่ท่านประสงค์ที่จะรับหรือท่านกังวลเกี่ยวกับอะไรอย่างชัดเจน นี่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้รวดเร็วขึ้น

 

11.  การติดต่อและการร้องเรียน

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะเป็นบุคคลหลักในการติดต่อ สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากนโยบายนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

อีเมล: dpo.th@chubb.com

 

ส่งจดหมายมาที่:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

รูปแบบเว็บไซต์

หากท่านมีเรื่องร้องเรียนหรือข้อกังวลว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง กรุณาติดต่อเราในทันทีและเราจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุด ท่านยังคงมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา

 

ปรับปรุงเมื่อเมษายน 2020

 

เอกสารแนบท้าย 1 - ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ชนิดของข้อมูล

รายละเอียดของข้อมูลที่เราจัดเก็บเป็นปกติ

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย

รายละเอียดการติดต่อ

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลในการระบุตัวตน

หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตทำงาน

ข้อมูลกรมธรรม์

หมายเลขกรมธรรม์ ความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์ รายละเอียดของกรมธรรม์ รวมถึงจำนวนเงินที่เอาประกันภัย ข้อยกเว้น ฯลฯ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมา

ข้อมูลความเสี่ยงส่วนบุคคล

เพศ วันเดือนปีเกิด ประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ

ประวัติการทำงาน หรือ ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ตารางรายการการครอบครอง การก่อสร้างทรัพย์สิน สภาพทางกายภาพ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และมูลค่า

ข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลสุขภาพ เช่น สภาพร่างกายและจิตใจ ประวัติทางการแพทย์และวิธีการรักษา อุปนิสัยส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลบัญชีธนาคาร (ที่ท่านเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัย) หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย

การตลาด

ชื่อ ที่อยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บันทึกของการได้รับอนุญาตหรือการปฏิเสธในการทำการตลาด ข้อมูลเว็บไซต์ (รวมถึงรายละเอียดบัญชีออนไลน์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ที่ใช้สร้างข้อมูล)

ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ

รายละเอียดการติดต่อ

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลในการระบุตัวตน

หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตทำงาน

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลบัญชีธนาคารใช้สำหรับการชำระเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อโกง

ที่อยู่ ประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่มีการฉ้อโกง รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องสินไหมทดแทน

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ 

รายละเอียดการติดต่อ

ชื่อ ที่อยู่สถานที่ทำงาน อีเมลในการทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน ตำแหน่งงาน

การตลาด

Name, job title, email address, interests / marketing list assignments, record of permissions or marketing objections, website data (including online account details, IP address and browser generated information)

ชื่อ ที่อยู่อีเมล ความสนใจ/งานเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บันทึกของการได้รับอนุญาตหรือการปฏิเสธในการทำการตลาด ข้อมูลเว็บไซต์ (รวมถึงรายละเอียดบัญชีออนไลน์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และเบราเซอร์ที่ใช้สร้างข้อมูล)

ผู้เข้ามาติดต่อที่สำนักงาน

ชื่อ ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลความพึงพอใจด้านอาหาร (สำหรับงานที่จัดขึ้น) ข้อมูลความพิการ (ให้ด้วยความสมัครใจ)

 

 

เอกสารแนบท้าย 2 - พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการ

กิจกรรม

ชนิดของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม

หลักเกณฑ์ที่เราใช้ข้อมูล

บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลให้

ผู้มุ่งหวังและผู้เอาประกันภัย

สร้างบันทึกข้อมูลในระบบของเรา

 

 • รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลกรมธรรม์
 • ข้อมูลความเสี่ยงส่วนบุคคล
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรามีบันทึกข้อมูลของผู้เอาประกันภัยทุกรายที่เราให้ความคุ้มครองอย่างถูกต้อง)
 • ผู้ให้บริการ

ดำเนินการตรวจสอบภูมิหลัง การคว่ำบาตรและ การฉ้อโกง

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ข้อมูลในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลความเสี่ยงส่วนบุคคล
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เอาประกันภัยอยู่ในบัญชีรายการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเราและเพื่อช่วยในการป้องกันอาชญากรรมและการฉ้อโกง)
 • ข้อยกเว้นของกฎหมายท้องถิ่น
 • ผู้ให้บริการ
 • ฐานข้อมูลการต่อต้านการฉ้อโกง

พิจารณาการยื่นรับประกันภัย ประเมินความเสี่ยง และออกกรมธรรม์

 

 • ข้อมูลความเสี่ยงส่วนบุคคล
 • ข้อมูลสุขภาพ
 • ดำเนินการเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อกำหนดบัญชีรายการความเสี่ยงที่เป็นไปได้รวมถึงระดับ ราคา และประเภทของความคุ้มครองที่เหมาะสม (ถ้ามี))
 • ความยินยอมของท่าน หากเราได้ร้องขอเป็นการเฉพาะเจาะจง
 • ผู้บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
 • ผู้รับประกันภัย/ผู้รับประกันภัยต่อรายอื่น
 • ผู้ให้บริการ

จัดการต่ออายุกรมธรรม์

 

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ข้อมูลในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลกรมธรรม์
 • ข้อมูลความเสี่ยงส่วนบุคคล
 • ข้อมูลสุขภาพ

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย (เพื่อพิจารณาว่าจะขยายความคุ้มครองสำหรับระยะเวลาที่ต่ออายุกรมธรรม์หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น จะขยายความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงใด)
 • ความยินยอมของท่าน หากเราได้ร้องขอเป็นการเฉพาะเจาะจง
 • ผู้บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
 • ผู้ให้บริการ

จัดให้มีการดูแลการให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนลูกค้า

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ข้อมูลกรมธรรม์
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ผู้ให้บริการความช่วยเหลือ
 • ผู้ให้บริการ

รับเบี้ยประกันภัยและการชำระเงิน

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ธนาคาร

การตลาด

 

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ข้อมูลทางการเงิน

 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้ข้อมูลแก่   ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยอาจมีความสนใจ)
 • ความยินยอม
 • ผู้ให้บริการ

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและกฎระเบียบ

 

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ข้อมูลในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลกรมธรรม์
 • ข้อมูลความเสี่ยงส่วนบุคคล
 • ข้อมูลทางการเงิน

 

 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน คปภ.
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • ศาล
 • ผู้รับประกันภัยรายอื่น (ตามคำสั่งศาล)

ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ

รับแจ้งการเรียกร้องสินไหมทดแทน

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ข้อมูลในการระบุตัวตน
 • ข้อมูลกรมธรรม์
 • รายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทน

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อรักษาไว้ซึ่งบันทึกที่ถูกต้องของการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ได้รับทั้งหมดและการระบุตัวตนของผู้ที่เรียกร้องสิทธิ)
 • ผู้บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
 • ผู้ให้บริการความช่วยเหลือ
 • ผู้ให้บริการ

ประเมินสินไหมทดแทน

 • รายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลสุขภาพ

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อประเมินสถานการณ์ของการเรียกร้องสินไหมทดแทน)
 • ความยินยอมของท่าน หากเราได้ร้องขอเป็นการเฉพาะเจาะจง
 • ก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ผู้บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก
 • ผู้ประเมินวินาศภัย
 • ทนายความ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสินไหมทดแทน

ตรวจสอบและตรวจหาการฉ้อโกง

 • รายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลการต่อต้านการฉ้อโกง

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และท้ายที่สุด ป้องกันการฉ้อโกง)
 • ความยินยอมของท่าน หากเราได้ร้องขอเป็นการเฉพาะเจาะจง

 

 • ก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ฐานข้อมูลการต่อต้านการฉ้อโกง
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

จ่ายค่าสินไหมทดแทน

 

 • ข้อมูลทางการเงิน

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่เรียกร้องสิทธิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีสิทธิได้รับ)
 • ธนาคาร
 • ทนายความ

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฏหมายและกฎระเบียบ

 

 • ข้อมูลกรมธรรม์
 • รายละเอียดการเรียกร้องสินไหม
 • ข้อมูลการต่อต้านการฉ้อโกง
 • ข้อมูลทางการเงิน

 

 • หน้าที่ตามกฏหมาย

 

 • หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น สำนักงาน คปภ.)
 • หน่วยงานบังคับใช้กฏหมาย
 • ศาล
 • ผู้รับประกันภัยรายอื่น (ตามคำสั่งศาล)

 

คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เข้ามาติดต่อ 

บริหารจัดการความสัมพันธ์

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย (เพื่อรักษาระบบข้อมูลการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าที่ถูกต้อง)
 • ผู้ให้บริการ

บริหารจัดการสัญญา

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ผู้ให้บริการ

การตลาด

 

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • การตลาด

 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย (เพื่อสื่อสารไปยังคู่ค้าทางธุรกิจเกี่ยวกับงาน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจได้รับความสนใจจากส่วนงานของคู่ค้านั้น)
 • ความยินยอม

 

 • ผู้ให้บริการ

จัดงานและเป็นเจ้าภาพสำหรับผู้เข้ามาติดต่อที่สำนักงาน

อำนวยความสะดวกผู้เข้ามาติดต่อทางเว็บไซต์

 

 

 • ผู้เข้ามาติดต่อทางเว็บไซต์หรือที่สำนักงาน

 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย (เพื่อจัดงานและเป็นเจ้าภาพงานที่คู่ค้าทางธุรกิจอาจให้ความสนใจ)
 • ความยินยอม

 

 • ผู้ให้บริการ

 

ปรับใช้ได้กับทุกกรณี

โอนบัญชีรายชื่อลูกค้า

 

 • ทั้งหมด (ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายชื่อ)

 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย (เพื่อสร้างโครงสร้างธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม)
 • หน้าที่ตามกฏหมาย
 • ความยินยอม
 • ศาล
 • ผู้ซื้อ
 • ผู้ให้คำปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

 

การขายหรือการปรับโครงสร้างของบริษัทเอซ

 

 • ทั้งหมด

 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย (เพื่อสร้างโครงสร้างธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม)
 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • ความยินยอม
 • ศาล
 • ผู้ซื้อ
 • ผู้ให้คำปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

 

การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

 

 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ข้อมูลในการระบุตัวตน
 • รายละเอียดการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลอื่นที่อยู่ในการสนทนาทางโทรศัพท์

 

 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย (เพื่ออบรมพนักงาน เพื่อจัดหาหลักฐานแสดงความประสงค์ในการเข้าทำสัญญาประกันภัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้าหรือเพื่อการตรวจสอบการฉ้อโกง)

 

 • ผู้ให้บริการ
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • ศาล
 • หน่วยงานบังคับใช้กฏหมาย

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คลิกที่นี่