ข้ามไปหน้าหลัก

การยื่นเอกสารเคลมและขั้นตอนการพิจารณาสินไหมทดแทน

 

1. ท่านสามารถนำส่งเอกสารประกอบการเจรจาค่าสินไหมฯได้ที่เคาน์เตอร์เคลมสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาฯ ทั่วประเทศ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

2. เจ้าหน้าที่สินไหมจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฯจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านรับทราบภายใน 15 วัน

3. เจ้าหน้าที่สินไหมจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ท่านลงนามยินยอมรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ

4. บริษัทฯจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการรับค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

 

 

ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน)

  1. ค่าเสียหายเบื่องต้นตามกรมธรรม์ พ.ร.บ. : ภายใน 7 วันทำการ
  2. ค่ารักษาพยาบาล : ภายใน 7 วันทำการ
  3. ค่าเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์ กรณีลูกค้าสำรองจ่าย : ภายใน 15 วันทำการ

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์

ติดต่อได้โดยตรง ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ