รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 1-27 กันยายน 2566

ข้ามไปหน้าหลัก

ประกาศรางวัล เที่ยวอย่างฟิน ลุ้นวินกระเป๋าเดินทาง Rimowa เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศชับบ์

เที่ยวทั้งทีให้พี่ชับบ์ดูแล พร้อมรับความคุ้มครองที่อัดแน่นให้คุณอุ่นใจตลอดทริป ฟินได้ยิ่งขึ้น! รับสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋าเดินทางสุดหรู Rimowa ทุกเดือน เดือนละ 2 รางวัล (มูลค่ารวม 75,000 บาท ต่อเดือน) เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่านทางเว็ปไซต์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ยิ่งซื้อแผนทุนประกันสูง ยิ่งมีสิทธิ์มาก

 

รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 21 ธันวาคม 2566 - 17 มกราคม 2567

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Cabin ขนาด 55 x 39 x 23 ซม. (21.7 นิ้ว)

 • คุณ พัณณ์ชิตา อัคคะชัยรินทร์

 

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Check in-L ขนาด 77.5 x 51 x 26.5 ซม. (30.5 นิ้ว)

 • คุณ สุรีรัตน์ เทศเพ็ญ


   

รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Cabin ขนาด 55 x 39 x 23 ซม. (21.7 นิ้ว)

 • คุณ อนุสรา เด่นชัย

 

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Check in-L ขนาด 77.5 x 51 x 26.5 ซม. (30.5 นิ้ว)

 • Khun Griangsak Vachiratamporn

 

 

รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 26 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2566

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Cabin ขนาด 55 x 39 x 23 ซม. (21.7 นิ้ว)

 • Mrs. Nalinthip Pongpairach

 

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Check in-L ขนาด 77.5 x 51 x 26.5 ซม. (30.5 นิ้ว)

 • Mr. Weerasak Wanglikitkoo

 

 

รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 28 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Cabin ขนาด 55 x 39 x 23 ซม. (21.7 นิ้ว)

 • คุณ พัชราพร ขวัญเจริญทรัพย์

 

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Check in-L ขนาด 77.5 x 51 x 26.5 ซม. (30.5 นิ้ว)

 • Mrs. Sirisook Rongraung

 

 

รายชื่อผู้โชคดีรอบวันที่ 1 - 27 กันยายน 2566

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Cabin ขนาด 55 x 39 x 23 ซม. (21.7 นิ้ว)

 • คุณ อรธีรา อ่องสุวรรณ

 

ผู้โชคดีได้รับกระเป๋าเดินทาง ยี่ห้อ Rimowa รุ่น Essential Check in-L ขนาด 77.5 x 51 x 26.5 ซม. (30.5 นิ้ว)

 • คุณ ดลิน โสภณพนิช ยังพิชิต

กติกาและเงื่อนไขในการรับของรางวัล

1.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ โดยต้องนำหลักฐานในการขอรับของรางวัล ได้แก่

ก) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ข) หลักฐานการชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับของรางวัล ที่บริษัทฯ ภายใน 20 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป กรณีผู้โชคดีสำรองไม่ส่งหลักฐานตามที่กำหนด และไม่มารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

2.  ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

3.  การเข้าร่วมรายการนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่าง ๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ  ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ  ในการถ่ายภาพเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรื่อสื่ออื่น ๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้

5.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร  ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และโดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี  และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องชำระเอง รวมถึง ค่าเดินทางมารับของรางวัล

6.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกกรมธรรม์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

7.  บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของของรางวัล ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับของรางวัลโดยตรง

8.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือ ของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.  กรณีเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นให้ถือดุลยพินิจในการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

10.  ใบอนุญาตเลขที่ 426-435/2566 ออก ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี