ข้ามไปหน้าหลัก

วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของชับบ์จะใช้เวลาในการศึกษาบริษัทแต่ละแห่งเพื่อที่เราจะได้หากลยุทธ์บรรเทาความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการประเมินความเป็นไปได้ และผลที่ตามมาของความเสี่ยง คือส่วนที่สำคัญที่สุดในการประเมินซึ่งจะใช้หลักการที่ระบุใน ISO 31000 การบริหารความเสี่ยงภัย - หลักการและแนวทาง

คำแนะนำของเราจะพิจารณาถึง:

 • มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงภัยและการป้องกันการสูญเสียตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ และระดับสากล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ
 • บทเรียนจากการสูญเสีย
 • ข้อมูลที่ใช้ทดสอบล่าสุด
 • ข้อกำหนดสำหรับบริษัทรับจ้างผลิตหรือ OEM
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ

ชับบ์มอบบริการระบบเปรียบเทียบความเสี่ยงภัยที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถตรวจสอบแนวโน้มความเสี่ยงในโรงงานต่าง ๆ การเปรียบเทียบความเสี่ยงสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลของชับบ์ หรือตามมาตรฐานต่าง ๆ ตามข้อตกลงของลูกค้า นอกจากนี้ ระบบเปรียบเทียบความเสี่ยงภัยของเราสามารถนำไปปรับใช้กับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภัยขององค์กรที่มีอยู่เดิมได้อีกด้วย

ความรับผิดทั่วไป

บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับความรับผิดทั่วไปของชับบ์ ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อจัดการกับความเสี่ยงภัยด้านความรับผิดต่อสถานที่ประกอบการณ์ เพื่อลดความรุนแรง และความถี่ของการสูญเสียสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยบริการดังกล่าวประกอบด้วย:

 • การประเมินความเสี่ยงภัยในสถานที่ประกอบกิจการของคุณโดยวิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยจากชับบ์
 • การบันทึกข้อบกพร่องที่พบเห็น เช่น การกระทำที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น
 • การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของชีวิต
 • การหารือด้านความเสี่ยงภัยสำหรับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านความเสี่ยงภัย

ชับบ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยด้านความรับผิดทั่วไปอย่างครอบคลุม วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยที่มีประสบการณ์ของเรามีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และเชิงเทคนิคอย่างลึกซึ้ง และสามารถเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ท่านลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

ทรัพย์สิน

บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยของชับบ์สามารถช่วยลูกค้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัย โดยการให้โซลูชั่นทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว เพื่อรับรองความสำเร็จของท่านในฐานะเจ้าของธุรกิจ และทรัพย์สิน วิศวกรความเสี่ยงภัยของชับบ์ใช้ความชำนาญระดับสูงเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินในการค้นหาสาเหตุของการสูญเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งวิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของเรายังมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท เพื่อมอบบริการที่เหนือกว่าสำหรับคุณ

บริการป้องกันภัยต่อทรัพย์สินของเราเป็นมากกว่าการป้องกันทรัพย์สินทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย:

 • โปรแกรมบริหารความเสี่ยงภัยที่สามารถปรับให้ตรงตามความต้องการ (Customised risk management programs)
 • การประเมินห่วงโซ่อุปทาน
 • การวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างใหม่ และโครงการใหญ่สร้างใหม่ / โครงการหลัก
 • การวิเคราะห์การคำนวณเชิงไฮดรอลิคของระบบป้องกันอัคคีภัย
 • การประเมินภัยธรรมชาติ
 • มาตรการการบำรุงรักษาและการป้องกันโรงงานและอุปกรณ์ที่สำคัญ
 • การตรวจสอบเกี่ยวกับการทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
 • โปรแกรมควบคุมผู้รับเหมา
 • การประกาศความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นใหม่
 • การประเมินความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ
 • โปรแกรมตรวจดูความเสี่ยงภัย (การประเมินภายในโดยตนเอง)

ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์

วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยจากชับบ์จะทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ภายในองค์กรนั้น ในโลกปัจจุบันที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกแขนง ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้จัดจำหน่าย เจ้าของอาคาร หรือผู้ให้บริการ ความเสี่ยงในด้านความรับผิดอาจเกิดขึ้น

บริการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยของเราได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และลดการร้องเรียนความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท บุคลากรผู้มีประสบการณ์ของเรามีเครือข่ายทั่วโลกและสามารถช่วยให้ท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงภัย และมองหาจุดที่สามารถนำไปปรับปรุงได้ เรายังทำงานร่วมกับพนักงานที่ดูแลเรื่องความเสี่ยงของบริษัทเพื่อตรวจสอบ และประเมินการทำงานขององค์กรเพื่อลดความเป็นไปได้ และผลกระทบของการสูญเสียในความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ บริการเหล่านี้ประกอบด้วย:

 • การตระหนักในการป้องกันการสูญเสียจากผลิตภัณฑ์
 • การคาดการณ์ความล้มเหลวสำหรับกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 • การวางแผนจัดการเชิงวิศวกรรม และการออกแบบเกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) และการวิเคราะห์การควบคุมแบบป้องกันสำหรับผู้ประกอบกิจการแปรรูป

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน คือสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยเช่นกัน คุณภาพอาหาร และความปลอดภัย รวมถึงการปลอมปนโดยเจตนาของผู้จัดจำหน่ายนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าที่จะเป็นผู้รับรอง โดยรูปแบบของ "การไว้วางใจที่สามารถตรวจสอบได้" ควรนำมาปรับใช้ในทุกอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้จัดจำหน่าย ซึ่งวิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของชับบ์มีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยเหลือในการประเมินความเสี่ยงภัยด้านห่วงโซ่อุปทานของคุณ

นอกจากนี้ เรายังมีโปรแกรมการอบรมด้าน:

 • การระบุความเสี่ยงอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ การประเมินและการบริหารความเสี่ยงภัย
 • การระบุและการอภิปรายแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ตรวจทานคู่มือการใช้งาน
 • ตรวจทานนโยบายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • การประเมินฉลากและคำเตือนผลิตภัณฑ์
 • ระบบควบคุมคุณภาพ
 • ขั้นตอนการจัดการกับข้อร้องเรียนต่อผลิตภัณฑ์

รายได้ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นของภาคธุรกิจ

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีขุมพลังแห่งอินเตอร์เน็ตย่อโลกของเราให้เล็กลงเรื่อย ๆ ทำให้เราสามารถขับเคลื่อนการค้าขายข้ามทวีปได้อย่างง่ายดายขึ้น ผลที่ตามมาคือห่วงโซ่อุปทานที่ขยายวงกว้างมากขึ้น เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้นมาจากทั่วโลก ทำให้มีการควบคุมผู้นำเข้าและผู้ผลิตน้อยลง และก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น

นักบริหารความเสี่ยงภัยอาจไม่ได้คำนึงถึงห่วงโซ่อุปทานมากนักจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ดังเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองโกเบ และฟุกุชิมะ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดหาวัตถุดิบเป็นวงกว้างในหลายอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น ความสามารถในการรับรู้ว่าห่วงโซ่อุปทานของคุณประกอบด้วยใครบ้าง คือผู้สร้างระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทาน การกำหนดระดับของความรุนแรงของสภาวะคอขวดและการพึ่งพาผู้จัดจำหน่าย รวมถึงการควบคุมความต่อเนื่องของธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ไม่มีผลบวกต่อความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ธุรกิจใดที่รับรู้ถึงภัยคุกคามต่อห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และพยายามสร้างความแข็งแกร่งจะมีความมั่นคงและแข็งแรงในท้ายที่สุด ซึ่งวิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของชับบ์มีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยค้นหาความเสี่ยง เข้าใจถึงปัญหา และนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับบริษัทของคุณ

ค่าตอบแทนพนักงาน / ความรับผิดของนายจ้าง

วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของชับบ์ ช่วยลดหรือป้องกันปัจจัยเสี่ยงในสถานที่ทำงานที่อาจส่งผลให้เกิดโรคหรือการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ การจำแนก ตลอดจนลดสาเหตุของการบาดเจ็บ และโรคต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยลดค่าชดเชยสำหรับพนักงาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานอีกด้วย บริการของเราประกอบด้วย:

 • การประเมินความเสี่ยงภัย
 • การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
 • โปรแกรมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน
 • การประเมินแผนงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
 • มาตรการป้องกันการลื่นและล้ม

การขัดข้องของอุปกรณ์

ชับบ์มีบริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยด้านการขัดข้องของอุปกรณ์สำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่ซับซ้อน วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของเราได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และกลุ่มตลาดที่หลากหลายอย่างละเอียด และเรายังได้รับการฝึกฝนให้สามารถระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเสนอแนะแนวทางลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการหยุดเครื่องจักร

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ