ข้ามไปหน้าหลัก

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อป้ายไฟนีออนหรือป้ายโฆษณา อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด และการลักทรัพย์ ซึ่งความคุ้มครองนี้อาจขยายรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วยก็ได้

ความคุ้มครองหลัก:

1) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายต่อป้ายไฟนีออน/ป้ายโฆษณาตามที่ระบุอยู่ในตารางกรมธรรม์ อันเป็นผลมาจาก:

ก) สาเหตุภายนอกใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา

ข) สาเหตุอันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด และการลักทรัพย์

2) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีของ:

ก) การเสียชีวิต / การได้รับบาดเจ็บทางร่างกายต่อบุคคลภายนอก

ข) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากป้ายไฟนีออน/ป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้

กลุ่มลูกค้าหลัก

เจ้าของป้ายโฆษณา / ป้ายไฟนีออน

ผลประโยชน์

เสนอความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดทางอุตสาหกรรม

สามารถซื้อกรมธรรม์แยกต่างหากได้

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ