ข้ามไปหน้าหลัก

เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองการสูญเสียเงินที่เกิด จากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ อัคคีภัย ความเสียหายที่เกิดต่อตัวอาคาร หรือตู้นิรภัย และทรัพย์สินอื่นๆ จากการกระทำดังกล่าว

ความคุ้มครองหลัก:

1. การสูญเสียเงินค่าแรงคนงานและเงินเดือนพนักงาน

2. การสูญเสียเงินภายในอาคาร

3. การสูญเสียเงินที่เก็บในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย

4. การสูญเสียเงินภายนอกอาคาร

5. ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอาคารและทรัพย์สินอื่นๆ

กรมธรรม์ประกันภัยเงิน แบ่งเป็น 3 หมวด คือ:

ง1 : การสูญเสียเงินอันเนื่องมาจากการปล้นทรัพย์และการลักทรัพย์

ง2 : การสูญเสียเงินด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ระบุข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

ง3 : การสูญเสียเงินด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ระบุข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ รวมถึงการกระทำทุจริตหรือการยักยอกเงินที่อยู่ในความดูแลและอารักขาของผู้ พิทักษ์ทรัพย์สิน และ/หรือพนักงานส่งเอกสาร

เสนอความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการประกันอัคคีภัย

กลุ่มลูกค้าหลัก

  • องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ลูกค้าของธนาคาร

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องซื้อพ่วงกับกรมธรรม์หลัก

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ