ข้ามไปหน้าหลัก

การประกันภัยสิทธิการเช่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียมูลค่าในการเช่าซึ่งได้ชำระไว้ล่วงหน้า เนื่องจากสัญญาเช่าต้องสิ้นสุดลง ในกรณีที่สถานที่เช่าเกิดอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด จนทำให้สถานที่เช่าได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างมากกว่าร้อยละ 50 และได้รับการประกาศว่าไม่สามารถใช้สถานที่เช่าดังกล่าวประกอบกิจการใดๆ ได้อีกต่อไป

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

  • อัคคีภัย รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ
  • ฟ้าผ่า
  • การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย หรือภัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์สำหรับสถานที่เช่า และทำให้โครงสร้างส่วนที่รับน้ำหนักของสถานที่เช่าได้รับความเสียหายจนถึงขนาดไม่สามารถใช้งานได้และเสียหายเกินกว่าร้อยละ 50 และ/หรือจนถึงขนาดไม่สามารถใช้สถานที่เช่าประกอบการใด ๆ ได้อีกต่อไป โดยข้อบังคับของกฎหมายหรือเทศบัญญัติว่าด้วยการเช่าสถานที่และด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้สัญญาเช่าถูกยกเลิกโดยผู้ให้เช่า หรือต้องสิ้นสุดลงก่อนถึงระยะเวลาซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่า อันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยสูญเสียสิทธิในการเช่าสถานที่หรืออาคารดังกล่าว

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

  • ภัยสงคราม การก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตรังสี การเผาทรัพย์สินที่กระทำการโดยเจ้าพนักงาน
  • การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำใดๆ หรือการงดเว้นสิ่งที่พึงกระทำโดยผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นเหตุให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง
  • การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกสัญญาเช่าเอง
  • การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง การซ่อมแซม การต่อเติม การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นเหตุให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ