ข้ามไปหน้าหลัก

ความคุ้มครอง

  • การเสียชีวิต หรือการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก
  • การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องจากอัคคีภัยและการระเบิดที่เกิดขึ้นจากหรือมีสาเหตุมาจากธุรกิจของผู้เอาประกันภัยภายในสถานที่ที่เอาประกันภัย อันเป็นสถานประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง*

*ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้การควบคุม

กลุ่มลูกค้าหลัก

ธุรกิจสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ