ประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า เติมเต็มความสุขให้คุณและคนที่คุณรัก

ข้ามไปหน้าหลัก
เติมเต็มความสุขให้คุณและคนที่คุณรัก
ด้วยหลักประกันความมั่นคงจากแบบประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า ที่มอบความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพและเงินคืนต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรก พร้อมเงินคืนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่อายุครบ 61- 89 ปี เพื่อไว้ใช้ยามเกษียณและยังเป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนที่คุณรัก หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ลักษณะเด่นของแบบประกันชีวิต

 • คุ้มค่า ด้วยเงินคืนรายปีต่อเนื่องตลอดสัญญา และรับเงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่ออายุครบ 61-89 ปี
  • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีที่อายุครบ 60 ปี รับเงินคืนปีละ 2.25%*
  • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 61 ปี รับเงินคืนปีละ 10%* และเงืนคืนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกทุกปี ปีละ 0.5%* จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปี ซึ่งได้รับเงินคืนถึง 24%* รวมรับเงินคืนสูงสุด 493%*
 • เพิ่มค่า เลือกสะสมเงินคืนไว้กับบริษัทฯ โดยได้รับดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี
 • แน่นอน รับเงินก้อน 100%* เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • หมดห่วง ด้วยความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต แทนความห่วงใยส่งต่อให้คนที่คุณรัก
 • ยืดหยุ่น เลือกได้กับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 หรือ 15 ปี ได้
 • อุ่นใจ สามารถรับความคุ้มครองที่มากขึ้น โดยแนบกับสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ได้**
 • ลดหย่อนภาษีได้ เบี้ยประกันภัยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร*** (อ่านรายละเอียด)

* % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบกับกรมธรรม์หลักได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
*** เบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และประกาศของกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172) ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และประกาศของกรมสรรพากร (ฉบับที่ 315)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนใดมากกว่า

ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง กรณีเลือกชำระเบี้ย 15 ปี

เพศชาย อายุ 11 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท

 • ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 1,200,000 บาท*
 • เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายโดยรวม 1,494,400 บาท (1)
  • เบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 99,600 บาท 
  • จ่ายเบี้ยฯ 15 ปี
 • รับเงินคืนทุกส้ินปี ปีละ 13,500 บาท จำนวน 49 ครั้ง รวมเป็นเงิน 661,500 บาท (2)
 • รับเงินคืนทุกสิ้นปี ตั้งแต่สิ้นปีที่อายุครบ 61 ปี จนถึงสิ้นปีที่อายุครบ 89 ปี รวม 2,958,000 บาท (3)
  • อายุครบ 61 ปี เริ่มต้นรับเงินคืน 60,000 บาท และเงินคืนจะเพิ่มขึ้นทุกสิ้นปี
  • รับสูงสุดปีละ 144,000 บาท ที่อายุครบ 89 ปี
 • เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปีจำนวน 600,000 บาท (4) 
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ และผลประโยชน์สูงสุด (2+3+4)-(1) 2,725,500 บาท

*หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่าความคุ้มครองชีวิตที่ 1,200,000 บาท หรือจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะมากกว่า

ตัวอย่างส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด (บาท)
300,000 300
600,000 1,800
1,000,000 5,000

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย
  • อายุ  31 วัน - 50 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี
  • อายุ 11 ปี - 45 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 15 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • แนบสัญญาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการรับประกันภัยที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ