ประกันเกษียณอายุ แบบประกันเกษียณเพิ่มสุข 15 สุขได้เมื่อถึงวัยเกษียณ

ข้ามไปหน้าหลัก

ให้คุณเพิ่มสุขได้เมื่อถึงวัยเกษียณ

แบบประกันที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณได้อย่างชัดเจน ด้วยผลตอบแทนเงินคืนที่แน่นอนต่อเนื่องทุกปีกรมธรรม์ ยิ่งอายุมากขึ้นก็ได้รับสัดส่วนเงินคืนมากขึ้นด้วย เริ่มรับตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรกจนถึงอายุ 89 ปี และเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ที่ 21 รวมถึงให้ความคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี

หนุ่มสาววางแผนการเงินสำหรับเกษียณ

   

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี
 • รับเงินคืนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 และรับต่อเนื่องยาวนานตลอดสัญญาจนถึงอายุ 89 ปี
  • เริ่มรับผลประโยชน์เงินคืนทุกปี ปีละ 2% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีที่อายุครบ 59 ปี
  • รับเงินคืน 100% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21
  • เพิ่มผลประโยชน์เงินคืนมากขึ้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี รับเงินคืน 5% และเพิ่มสูงขึ้นปีละ 0.25% จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปี รวมรับเงินคืนสูงสุด 258.75%
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% เมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญา
 • เลือกสะสมเงินคืนไว้กับบริษัทฯ รับดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 2% ต่อปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนใดมากกว่า
 • สามารถรับความคุ้มครองที่มากขึ้น โดยแนบกับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

% ที่ระบุไว้ด้านบน เป็นอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์จากกรมธรรม์

ความคุ้มครอง ประกันชีวิต, ประกันเกษียณ, เกษียณเพิ่มสุข 15

   
หมายเหตุ: % ที่ระบุไว้ด้านบน เป็นอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
* หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนใดมากกว่า
** ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุที่รับประกันภัย: 31 วัน - 45 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ข้อยกเว้น ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

รายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย