สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) เฮลท์ ดีไลท์ พลัส แบบมีค่าใช้จ่ายร่วม (HDPC)

ข้ามไปหน้าหลัก

หมดกังวลกับค่าใช้จ่าย ด้วยประกันสุขภาพที่เบี้ยฯ ถูกลง พร้อมแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย 

ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครอง และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) เฮลท์ ดีไลท์ พลัส แบบมีค่าใช้จ่ายร่วม ที่มอบผลประโยชน์ความคุ้มครองที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

ผู้หญิงยิ้มถือแทลเล็ต

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 •  จ่ายเบี้ยประกันภัยลดลง ด้วยทางเลือกแบบมีค่าใช้จ่ายร่วม*
 • มีแผนความคุ้มครองให้ได้เลือกตามความต้องการถึง 9 แผน
 • ให้ความคุ้มครองสำหรับเด็ก (31 วัน – 5 ปี) ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในด้วย 5 โรคที่พบบ่อยในเด็ก (โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคไวรัส RSV และโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม) โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายร่วมใดๆ
 • มอบผลประโยชน์ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง การบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็งโดยรังสีรักษา และการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (รายละเอียด)

*จำนวนร้อยละ 20 ซึ่งหมายถึงผู้เอาประกันภัยจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็นจำนวนร้อยละ 20 ของความคุ้มครองสูงสุด หรือร้อยละ 20 ของจำนวนที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)

แผน

1000

แผน

1500

แผน

2000

แผน

3000

แผน

4000

แผน

5000

แผน

6000

   แผน

   8000  

    แผน

   10000

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน    
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (ต่อวัน) 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000    8,000   10,000
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และค่าเวชภัณฑ์ 17,000 21,000 23,000 27,000 33,000 41,000 54,000  66,000   82,000
ค่ายากลับบ้าน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000    1,000    1,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษา (ต่อวัน) 600 700 850 950 1,000 1,100 1,200    1,400    1,600
ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด 4,500 5,000 6,000 7,000 7,500 8,000 12,000    13,000   14,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ       45,000       55,000       65,000       85,000         100,000         105,000         130,000         140,000         150,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ 5,000 6,000 8,000 10,000 12,000 15,000 16,000  17,000 20,000
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน    
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก (ภายใน 24 ชม.) 3,500 4,000 4,500 6,000 8,000 10,000 12,000  13,000  15,000
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000   9,000   11,000
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด (ต่อปีกรมธรรม์) 17,000  22,000  27,000  37,000  42,000  47,000   55,000   65,000  80,000
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (ต่อปีกรมธรรม์) 17,000  22,000  27,000  37,000  42,000  47,000   55,000   65,000  80,000
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด (ต่อปีกรมธรรม์) 17,000  22,000  27,000  37,000  42,000  47,000   55,000   65,000  80,000

ตารางข้างต้นเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ที่ ดาวน์โหลด

หมายเหตุ จำนวนผลประโยชน์ตามที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นผลประโยชน์เต็มจำนวนที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายร่วม

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย
  • อายุระหว่าง 31 วัน – 5 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 79 ปี ซื้อได้ตั้งแต่แผน 1,000 – 5,000
  • อายุระหว่าง 6  - 70 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 79 ปี ซื้อได้ตั้งแต่แผน 1,000 - 10,000
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองเบื้องต้น

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาฯ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาฯ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย (Waiting Period)
 2. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่วย หรือการร้องขอการรักษาใดก็ตาม ที่อยู่นอกเหนือความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ